Incompany cursus


Basiscursus Front Office Omgeving - alleen als incompany


 • Wabo, bouwen en RO, milieu, procedures, APV en horeca
 • kiezen uit modules, zelf programma samenstellen
 • specifiek voor de front office
 • basiskennis op niveau brengen
 • zelf de meeste vragen beantwoorden aan het omgevingsloket

Inleiding

Met de vorming van de RUD’s wordt de rol van de Front Office van het omgevingsloket bij de gemeente steeds belangrijker. De specialisten komen op grotere afstand te zitten, dus er kan minder makkelijk op hen worden terug gevallen. De Front Office wordt dan ook meer en meer het gezicht van de gemeente. Dit betekent dat bij medewerkers van de Front Office een zekere basiskennis aanwezig moet zijn om de vragen van ondernemers en burgers adequaat te kunnen beantwoorden.

Doel is zo snel mogelijk te komen tot een succesvolle ontvankelijke aanvraag voor de klant. Hoe beter die aanvraag klopt (indieningsvereisten, eisen regelgeving, termijnen), hoe soepeler het proces in de back office (bij de RUD’s of de gemeenten zelf) verder loopt. Dit bespaart tijd en geld. En op deze wijze ontstaat een goed functionerend omgevingsloket bij een gemeente.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten. Hij/zij wordt geen specialist, maar kan de meeste vragen zelf afdoen.

De cursus is over de volle breedte van de activiteiten van de gemiddelde Front Office:
1. Basis: integraal werken in de Front Office
2. Bouwen en ruimtelijke ordening
3. Milieu
4. Procedures
5. APV en bijzondere wetten
6. Drank en horeca


De cursus is opgebouwd uit verschillende modules van één dag, waaruit u kan kiezen. Doelgroep Medewerkers van het omgevingsloket van een gemeente. Zij kunnen werken bij: • de Front Office of • Publiekszaken of • Klantcontactcentrum (KCC) Zij houden zich bezig met de uitvoering van de Wabo, Bouwbesluit, APV en Drank- en Horecawet.

Doelgroep

Medewerkers van het omgevingsloket van een gemeente. Zij kunnen werken bij:
• de Front Office of
• Publiekszaken of
• Klantcontactcentrum (KCC)
Zij houden zich bezig met de uitvoering van de Wabo, Bouwbesluit, APV en Drank- en Horecawet.

Programma

Module 1, Basis: Integraal werken in de Front Office

Wabo-breed werken
Uitleg Wabo één loket-gedachte en aandachtspunten voor de praktijk van de front office met de vervolgstappen naar vergunningverlening en oplevering van de Wabo-producten.
Er wordt tevens een relatie gelegd naar de kwaliteitscriteria voor integrale werkprocessen en vereisten voor medewerkers.

Inhoud Wabo
Kort opfrissen hoe de Wabo is opgebouwd en welke zaken van belang zijn voor de Front Office. Dan gaat het om reikwijdte, activiteiten, procedures, etc.

Aandachtspunten vakgebieden
Behandeling van specifieke aandachtspunten uit de verschillende vakgebieden: waarvoor wordt gewerkt met het vergunningensysteem, waarvoor met meldingen en waarvoor gelden algemene voorschriften zonder administratieve bemoeienis. En welke rol speel je als Front Office medewerker hierbij?

Praktijkcases
Dit is de kern van de cursus. Samen met de groep worden diverse cases behandeld, waardoor de deelnemers zicht krijgen:
 • op andermans vakgebied
 • op welke rol zij daarin kunnen spelen
 • hoe ze elkaar kunnen helpen en 
 • hoe ze integraal gaan denken, zonder overal specialist in te hoeven worden.
 • Het betreft verschillende aanvragen onder de Wabo.
Casus autodemontage: aanvraag omgevingsvergunning bouw in combinatie met een melding voor het Activiteitenbesluit inclusief een OBM status. Behandeling van de integrale aspecten in een eventueel vooroverleg, welke producten zijn er nodig, waarvoor is een beschikking of melding nodig en welke algemene regels gelden er? Wat communiceer je in welke fase? Hoe verloopt de overdracht van vooroverleg, via vergunningverlening naar toezicht? Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Casus wijziging van het bedrijf in casus 1: de ondernemer wil een inrit verplaatsen, een wasplaats voor te verhandelen motorvoertuigen verplaatsen (inclusief apparatuur) en een overkapping voor de opslag van goederen bouwen. Er wordt daarbij een nieuwe afvoer van hemel- en bedrijfsafvalwater gerealiseerd. Welke producten moet de overheid leveren, welke producten moet de aanvrager leveren en welke algemene regels gelden er zonder dat er een administratief product aan te pas komt. Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Casus bouwen: Er wordt een aanvraag voor de bouw van woonhuis ingediend, waarbij een aantal activiteiten worden uitgevoerd. Behandeling van de integrale aspecten in een eventueel vooroverleg, welke producten zijn er nodig, waarvoor is een beschikking nodig en welke algemene regels gelden er. Is er sprake van vergunningvrij bouwen? Hoe verloopt de overdracht van vooroverleg naar vergunningverlening? Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Module 2: Bouwen en ruimtelijke ordening

Inleiding ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijk planproces
 • Systematiek Wro
 • Scheiding beleid en normstelling
 • Bestemmingsplan

Wabo en ruimtelijke ordening
 • Relaties Wabo met Wro en Woningwet
 • Reikwijdte en systematiek: welke activiteiten gaat het om?
 • Binnen- en buitenplanse ontheffingen (waaronder oude projectbesluit)
Omgevingsvergunning, toetsing bouwen
 • Inhoudelijk in Woningwet 
 • Kwalificatie van bouwwerken
 • Vergunningvrij bouwen 
 • Toetsingsaspecten bouwaanvraag
  • bouwbesluit
  • bouwverordening
  • bestemmingsplan
  • welstand
  • milieuaspecten
  • Monumentenwet
  • brandveiligheid
 • Handhaving
Systematiek vergunningvrij bouwen
 • Vergunningvrij is niet regelvrij
 • Achtergronden en ervaringen vergunningvrij bouwen
 • Doorlopen artikelen van bijlage II van Bor
 • Samenhang artikelen (systematiek)
 • Begrippen en regels voor:
  • achtererfgebied
  • hoofdgebouw
  • bijbehorend bouwwerk
  • dakkapel
  • dakraam
  • zonnecollectoren
  • zonwering
  • tuinmeubilair en speeltoestellen
  • erf- of perceelafscheiding
  • bouwwerken t.b.v. infrastructuur
  • bouwkeet
  • overig
 • Verandering van bouwwerk
 • Bijzondere bepalingen achtererfgebied
 • Functioneel onder- en nevengeschikt
 • Complexe situaties

Workshop

Aan de hand van een aantal concrete praktijkcases gaat men aan de slag met vergunningvrij bouwen. Wat mag en kan en welke regels wanneer? Op deze manier leert u het beste hoe de regelgeving echt in elkaar steekt. U kunt ook uw eigen praktijkcases indienen. Hoe beoordeelt u bepaalde situaties? Welke zaken kunt u direct zelf afhandelen en voor welke dient u specifieke expertise in te schakelen?

Module 3: Milieu

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wm en Wabo)
 • Route omgevingsloket
 • Aanwijzing inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders:
  • bodem
  • afvalwater
  • externe veiligheid
  • geluid
  • luchtkwaliteit
  • afval
  • gevaarlijke stoffen
 • Inhoud van de vergunning
 • Soorten veranderingen binnen inrichtingen
 • Afstemming met andere vergunningen
 • Meldingen in de Wabo en reguliere procedure
 • Verordeningen provincie en waterschap
Inleiding Wet milieubeheer (Wm)
 • Inhoud Wm
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Plannen en milieukwaliteitseisen 
 • Milieu-effectrapportage
 • Procedures


Activiteitenbesluit
 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Procedure maatwerk
 • Meldingen 
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Module 4: Procedures

Uitgangspunten
Vaststellen klant/vraag-profiel
Klantgericht handelen en dienstverlenen
Digitale doorverwijzing

Inleiding procedures
 • Systematiek van de Awb
 • Verhouding Awb tot omgevingsrecht: Wabo, Chw, Wro, Wm, etc.
 • Relevante ontwikkelingen Awb
 • Begrippen: belanghebbende, aanvraag, besluit (beleidsregel)
 • Soorten besluiten (ratio van onderscheid)
 • Gelijkgestelde beslissingen en handelingen
Primaire besluitvorming in het omgevingsrecht
 • Informatieverschaffing door bestuur (algemeen en specifiek)
 • Verplicht vooroverleg? (juridische betekenis en functie)
 • Indiening (al dan niet elektronisch; omgevingsloket) en ontvangst van de aanvraag (integraal, gesplitst, gefaseerd, e.d.)
 • Ontvangstbevestiging
 • Behandelingsbericht (inhoud, toezending)
 • Toetsing van ontvankelijkheid (4:5 Awb): bevoegdheid of verplichting?
 • Aanbieden van hersteltermijn(en) en rechtsgevolgen
 • Inbrengen van zienswijzen (door wie, wanneer, hoe)
 • Uitbrengen van verplichte en onverplichte adviezen
 • Toepassing van een voorbereidingsprocedur

Docenten

Jan Boer
Advies en trainingen in het omgevingsrecht bij Adviesbureau Verschoor
 
docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo, bestuursrecht, werkzaam bij gemeente IJsselstein, met veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten
 
Mark van Leeuwen
zelfstandig adviseur, MVL advisering
 
Mark heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring opgedaan met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen. Hij heeft een brede milieu- en waterkennis.
 
Peter Roumen
directeur, Bureau Horeca Bijzondere Wetten
 
Peter heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Oplossingsgericht waar het kan met een heldere analyse van risico’s en scenario’s. Momenteel is hij veel bezig met horeca en het regelen van evenementen in de APV.
 
Evert de Valk
zelfstandig trainer
 
Evert verzorgt al meer dan 25 jaar en met veel succes een grote verscheidenheid aan cursussen leergangen, seminars,  e.d. op het gehele terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht e.d.) en het algemeen bestuursrecht. Hij is een zeer ervaren docent en met name zijn cursussen worden door deelnemers steeds als interactief, nuttig en aangenaam ervaren.
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl