Masterclass

€ 2.395,-

Privacy in Perspectief - 4 daags


 • Privacy bekeken vanuit verschillende invalshoeken
 • Inzichten uit de wetenschap en praktijk
 • Oplossingen voor concrete privacy-issues
 • Ontwerp en implementatie van privacybeleid

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

In samenwerking met:

 

Inleiding

Dat privacybeleid binnen organisaties verder gaat dan de juridische kant van ‘AVG-proof zijn’ is evident. Nu de digitalisering van uiteenlopende processen versneld wordt - meer thuiswerken, online bestellen, digitaal examineren etc. - sta je als organisatie voor een aantal essentiële keuzes als het gaat om gegevensbeschermingsbeleid. Zeker in de uitvoering, waar organisatorische en technische maatregelen genomen moeten worden om aan alle eisen te voldoen. Deze maatregelen vergen vaak veel inspanning, terwijl ze soms niet eens nodig zijn. We staan dan onvoldoende stil bij de vraag wat we als organisatie echt willen en kunnen bereiken. Misschien willen we wel meer willen bereiken dan AVG-proof zijn? Door ethische afwegingen te maken waarin de belangen van de diverse betrokkenen worden meegenomen, kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de toekomst. Daarnaast zijn bedrijfseconomische, sociaalpsychologische, technologische, en organisatorische inzichten over privacy van belang om een volgende stap te maken in het ontwikkelen en implementeren van intern gedragen en professioneel georganiseerd privacybeleid. Deze multidisciplinaire kijk maakt de Masterclass Privacy in Perspectief uniek.

De Masterclass is bedoeld voor professionals binnen organisaties die de basis op orde hebben en beseffen dat het tijd is privacybeleid in een bredere context te plaatsen om zo de organisatie verder te brengen. Professionals die de ambitie hebben privacy en persoonsgegevens nog beter te beschermen en te benutten en daarbij ook hebben voor andere organisatiebelangen en -doelen. Om uiteindelijk burgers, leerlingen, patiënten, klanten en andere stakeholders nog beter van dienst te zijn.

Inhoud en resultaat

Deze Masterclass helpt u in vier bijeenkomsten door middel van inzichten uit de wetenschap en praktijk om betere oplossingen te vinden voor concrete privacy-issues.

In eerste instantie besteden we aandacht aan recente en nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en specifieke vragen op juridisch gebied, die leven bij de deelnemers. Vervolgens gaan we in op de wijze waarop mensen met hun privacy omgaan. Welke zorgen maken zij zich? Wat is hun motivatie en welke kennis hebben zij om hun informatieprivacy te borgen op een manier die ze willen? Hoe beslissen zij over het afstaan van persoonsgegevens aan derden? En tot welke conclusie leidt dit? Gedragen mensen zich zoals verondersteld wordt door de wetgever en biedt de AVG de gewenste bescherming? En zo niet, welke rol zien organisaties dan voor zichzelf weggelegd om respectvol met de privacy van hun relaties om te gaan? Zeker als bij hen het bewustzijn toeneemt welke betekenis privacy heeft voor individuen.

In de derde module komt het ethisch perspectief aan bod en gaan we in op wat het verlies van informatieprivacy (in de digitale wereld) voor gevolgen heeft voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de relaties die mensen onderling ontwikkelen. Discussies over ethische dilemma’s rondom het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens maken duidelijk dat aan de wet voldoen niet altijd voldoende is om de belangen van organisatie en stakeholders optimaal te dienen.

In de laatste module gaan we in op hoe organisaties uitwerking kunnen geven aan het (informatie)privacybeleid in een digitale en fysieke context. Welke gevaren bedreigen onze digitale infrastructuur en hoe kunnen we ons organisatorisch en technologisch wapenen tegen indringers en datalekken? Welke kansen en bedreigingen bieden Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, gezichtsherkenning, smart products en smart cities? Deze technologische ontwikkeling maken het mogelijk grote hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren. Technologieën die (potentiële) voordelen bieden voor maatschappij. organisaties en individuen, maar de privacy van individuen bedreigen. Wat kunnen en willen we daarmee doen als organisatie? Hoe benutten we tegelijkertijd de mogelijkheden van digitale technologie en respecteren we toch de privacy van relaties? En hoe organiseren we dat en geven we invulling aan processen en privacy- en securityfuncties.

Na deelname aan de masterclass kunt u meer gericht werken aan het ontwerp en de realisatie van het privacybeleid voor uw organisatie. Een beleid waarin niet alleen juridische overwegingen een rol spelen maar ook ethische ambities worden meegenomen. En naast de organisatorische maatregelen ook technologie wordt benut om enerzijds meer waarde met data te creëren en anderzijds persoonsgegevens en privacy te beschermen. Een verantwoord beleid dat past bij zowel de strategie als de organisatie en haar stakeholders.

Doelgroep

De Masterclass is bestemd voor iedereen die binnen organisaties te maken heeft met juridische, economische, psychologische ethische, technische en organisatorische vraagstukken en verandertrajecten met betrekking tot privacy en persoonsgegevens. Deelnemers zijn o.a. functionarissen gegevensbescherming, cybersecurity-specialisten, marketeers, advocaten, (bedrijfs)juristen, beleidsmedewerkers, managers en adviseurs.

Programma

Dag 1

Privacy en Recht – Perspectief: Juridisch
Docent: Mr. Alexander Singewald, CEO Singewald Consultants Group

De AVG is gebaseerd op een aantal heldere en logische Fair Information Principles en mensenrechten. Toepassing daarvan in concrete situaties kan desalniettemin tot vragen en discussies leiden. Ook andere belangen dan die van de organisatie of de particuliere relatie spelen een rol. Andere wetten (zoals het arbeids-, straf-, privaat- en consumentenrecht) spreken zich ook uit over het vraagstuk. Gedragscodes geven een nadere uitwerking over hoe bijvoorbeeld om te gaan met persoonsgegevens in verschillende media en onderzoek. Nieuwe jurisprudentie komt beschikbaar etc. We gaan in op recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en actuele vraagstukken, zoals het monitoren van thuiswerkers, studenten die tentamens afleggen, horizontale privacy en Big Data. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen waar zij meer over willen weten.

Privacy en Data-driven businessmodellen – Perspectief: Economisch
Docent: Matthias de Bruyne, Senior legal counsel DDMA

Digitale technologie is een drijfveer achter economische vooruitgang, waar we niet zonder kunnen. De grote organisaties van nu zijn vrijwel allemaal techbedrijven die met behulp van deze digitale technologie hun geld verdienen aan de nieuw olie: (persoonlijke) data. Hierdoor hebben deze bedrijven veel macht en zijn economisch zelfs groter en machtiger dan diverse landen. Deze macht heeft grote invloed op zowel het functioneren van de maatschappij als de privacy van individuen. We gaan in op de businessmodellen van databedrijven en de manieren waarop zij data te gelde maken. Ook gaan we in op data-driven businessmodellen waar de eigen organisatie gebruik van zou kunnen maken. Tot slot staan we stil bij de schaduwzijden hiervan en in het bijzonder voor de privacy.

Dag 2

Belanghebbende & Privacy – Perspectief: Psychologisch
Docent: Marie-José Hoefmans, co-founder Schluss

Uitgangspunt van de AVG is dat mensen de controle krijgen over hun persoonsgegevens door het krijgen van bepaalde rechten. Maar hoe gemotiveerd en kundig gaan mensen met hun privacy om? Hoe wegen zij de risico’s aan het afstaan van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden af?

We staan stil bij de privacy-calculustheorie, de privacyparadox en diverse experimenten waarin het keuzegedrag van individuen om hun persoonsgegevens te delen wordt beïnvloed. We baseren ons op de uitkomsten uit enkele proefschriften en laten deelnemers zelf afwegingen maken. Tevens staan we stil bij de vraag of mensen wel voldoende in staat zijn hun privacy te beheersen. Of hierbij niet een handje geholpen moeten worden, mogelijk ook door organisaties.

Hoe kunnen we het makkelijk maken? We gaan in op een voorbeeld. Startup Schluss biedt individuen een veilige ‘online kluis´ waarin op gemakkelijke wijze contact- en andere persoonlijke gegevens zijn te beheren. Schluss, winnaar van de Privacy Award 2021, is een dienst die de beschikkingsmacht over de online privacy teruggeeft aan de gebruiker.

Privacy & Ethiek – Perspectief: Ethisch
Docent: Dr. Marjolein Lanzing, Universiteit van Amsterdam

In de online omgeving zijn we altijd connected, onderhouden we contacten met mensen die we nauwelijks kennen, worden we op een andere manier beïnvloed dan in de fysieke wereld, wordt ons doen en laten gearchiveerd en heerst een ander soort transparantie. En worden mogelijk de beslissingen voor ons door een machine genomen.

Dat kan niet zonder gevolgen voor de identiteitsontwikkeling en de wijze waarop wij (vertrouwens)relaties met elkaar aangaan. Hoe kijken we hier tegenaan? Wat doet dit met onze motivatie om een bewust en toekomstbestendig privacybeleid te formuleren en te realiseren?

Dag 3

Technologische ontwikkelingen en Privacy – Perspectief: Technologisch
Docent: Dr. Ed Peelen, Universiteit van Amsterdam en Future of Business

Observatie van individuen en hun gedrag vindt continu plaats. Overal zijn we zichtbaar en laten we sporen na die steeds eenvoudiger zijn vast te leggen, te combineren en te interpreteren met slimme technologie. Het zijn gegevens en inzichten die niet altijd zijn te beschermen en daardoor ter beschikking kunnen komen van partijen met goede, maar mogelijk ook slechte bedoelingen. In situaties die vooraf niet bekend zijn.

Maar de sporen kunnen ook positief worden benut. Data vormen voor organisaties immers een nieuwe bron, input voor het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van hele nieuwe bedrijfsmodellen. Data helpen ons smart products, smart services, maar later ook smart systems te ontwikkelen. We krijgen niet alleen slimme televisie, magnetron of stofzuiger, maar een volledige smart home.

Parallel aan die ontwikkeling krijgen we ook slimme gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit. Data stroomt van de ene dienstverlener naar de andere, van het private naar het publieke domein. Met alle (economische) voordelen maar ook met de nodige risico´s. Wat betreft dat laatste laten we ons meenemen door een ethisch hacker en ontdekken we aan welke gevaren we potentieel bloot staan. We verkennen met bedrijfskundigen hoe deze veranderende businessmodellen er uit zien, en wat we naast privacyrisico’s kunnen bijdragen aan waardecreatie.

Privacy en Big Data/ Artificial Intelligence – Perspectief: Technologisch
Docent: Dr. Bart van der Sloot, Universiteit van Tilburg

De mogelijkheden van nieuw technologieën voor het digitaal observeren van personen en objecten zijn talloos en laagdrempelig. Het vastleggen en verwerken van verschillende soorten persoonsgegeven – big data, online en mobile tracking, geolocatie services, social networking en zoektechnologie, privacy by design – gebeurt in toenemende mate.

We gaan in op hoe data scientists te werk gaan en hoe Artifical Intelligence wordt ingezet om data te analyseren. Hoe verhoudt hun werkwijze zich met de principes van de AVG? Hoe kan de AVG het gebruik van persoonsdata in goede banen leiden? Wat is hiervan de kans van slagen? Is de aanpak van Europa een voorbeeld voor andere werelddelen?

Dag 4

Organiseren voor Privacyebeleid - Perspectief: Organisatorisch
Docent: Mr. Paul Korremans, partner Comfort-IA

Hoe maken we onze organisatie compliant? Hoe zorgen we dat we op de gewenste manier de privacy van onze individuele relaties respecteren? Met een ervaren privacy officer en toezichthouder en enkele andere sprekers verkennen we hoe op praktische wijze het privacy-beleid is te formuleren en in te voeren. Te beginnen bij de cultuur, de ambitie en de visie en deze door te vertalen in termen van organisatie, programma´s, assessments en monitoring. Ook met oog voor het managen van de relatie met de externe toezichthouder.

Formuleren en implementeren van het privacybeleid – Perspectief: Organisatorisch

In de laatste bijeenkomst werken we aan een vertaling van alle behandelde onderwerpen aan de eigen organisatie van deelnemers. Deelnemers besteden aandacht aan specifieke onderwerpen en problemen in het beleid en de implementatie van het privacybeleid in de eigen organisatie. Ondersteuning kan komen van enkele specialisten. De keuze daarvan is afhankelijk van de onderwerpen die spelen bij de deelnemers.

Programmamanager

De volledige Masterclass wordt begeleid door drs. Frank Slisser.

Docenten

 
Drs. F. Slisser
Universiteit van Amsterdam
De heer E. Peelen
Professor Universiteit van Amsterdam.
Ed Peelen is bijzonder hoogleraar content marketing en directeur van de Uva Academie / FMG. Zijn specialisme ligt op het gebied van het klantgericht ondernemen. In dat kader heeft privacy en klantgegevens ook zijn interesse. Hij staat mede aan de basis van deze leergang, samen met Frank Slisser. Tevens is hij partner bij Future of Business, en zit hij in de Raad van Advies voor het Platform voor Klantgericht Ondernemen
Matthias de Bruyne LLM
Senior Legal Counsel, DDMA
Matthias De Bruyne is Senior Legal Counsel bij DDMA, branchevereniging voor data en marketing. In deze functie helpt hij DDMA-leden te voldoen aan de geldende (Europese) privacywetgeving. Hij biedt juridische ondersteuning bij vraagstukken die spelen binnen marketingcampagnes en geeft advies en voorlichting over de juridische ontwikkelingen op het gebied van (onder meer) privacy, data security, telecom, reclame, kansspelen en consumentenrecht. Hierbij ligt de focus op de praktische vertaalslag van wetgeving, regels en richtlijnen naar de marketingpraktijk.
Inge de Ruijter
Inge haar visie is om een digitale samenleving te bouwen waarin je met vertrouwen zaken kunt doen. Inge is ruim 20 jaar werkzaam in complexe sterk gereguleerde organisaties (zowel profit als non-profit sector). Haar studie marketing- & innovatiemanagement heeft zij gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast een Master aan de Tias School for Business & Society.
Paul Korremans
Paul Korremans is docent op het gebied van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), DPIA, toezicht, adviesvaardigheden en informatiebeveiliging. Voorzitter Privacy First, jurylid Privacy Award, burgercommissie(fractie)lid CDA Bergen-NH, lid Lionsclub Den Helder, Europees secretaris Lions Data Protection Workgroup, bestuurslid Fight for Sight. Partner Comfort-IA en directeur/eigenaar bij Van Randwijk Consultancy.
Marie-José Hoefmans
Co-founder en Chief Essential Officer, Schluss
Met Schluss bepaal jij, en jij alleen, wie wat van jou mag weten.
Maurice Verheesen
Maurice kent techniek van chip- tot management board niveau. Zijn unieke combinatie van opleidingen Elektrotechniek en Innovation Management samen met 15 jaar ervaring in het veld, maakt dat hij complexe IT-zaken makkelijk duiding kan geven op (geopolitiek) impact. Hij is een veel gevraagde spreker op hackercamps, company events, en gastcollege's op Universiteiten en Hogescholen. Hij was 5 jaar lang woordvoerder voor de Free Software Foundation Europe in Nederland naast werkzaam te zijn in de defensie-industrie, cyber security en bij diverse (internationale) overheidsinstanties.
Dr. Marjolein Lanzing
Assistant Professor Philosophy of Technology, Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs, Universiteit van Amsterdam
Marjolein Lanzing is Assistant Professor Philosophy of Technology aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein bestudeert nieuwe technologie vanuit ethisch en politiek perspectief vooral met betrekking tot privacy en surveillance (autonomie, discriminatie, manipulatie en commodificatie) en wat dit betekent voor hoe we onszelf en onze sociale relaties begrijpen.
Mr. Alexander Singewald
CEO, Singewald Consultants Group
Mr Alexander J.J.T. Singewald heeft gewerkt voor de voorganger van Autoriteit Pertsonsgegevens, de voorganger van de DDMA, en is sinds 1998 actief binnen de Singewald Consultants Group BV. Hij houdt zich daar met name bezig met vraagstukken op het gebied van de Algemene verordening persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet bij marketing en (statistisch) onderzoek. Hij is daarnaast voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten, secretaris van de Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek, member van Legal Affairs Committee van FEDMA en van ESOMAR.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 2.395,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

Aanmelden

Referenties
Voor deze masterclass zijn nog geen referentie beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Judith Nuijens Berghauser Pont Academy
Judith Nuijens
Programmamanager Sociaal Domein
 
U kunt contact opnemen met Judith Nuijens via 020 8200 908 of via judith@berghauserpont.nl