Cursus

€ 1.495,-

Milieu-effectrapportage 2.0

7, 14, 27 november 2019

Utrecht
Klaar voor de toekomst
 • M.e.r. in 2020
 • Consequenties Omgevingswet
 • Europese Richtlijn geïmplementeerd in mei 2017: de aanpassingen
 • Participatie wordt belangrijker: nieuwe aanpak
 • Van dikke rapporten naar visuals en 3D-animaties
 • Gezondheid en klimaat nu ook thema’s
 • Basis-dag + 2 dagen actualiteiten, ontwikkelingen en trends

Inleiding

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.
 • M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:
 • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
 • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
 • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
 • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de m.e.r.-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
 • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
 • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?

Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit drie dagen die samen, maar ook apart te volgen zijn. Dan gaat het om de basiszaken van milieueffectrapportage: de procedure, tools, proces en regelgeving, maar ook om de belangrijkste ontwikkelingen en trends. Dat betekent dat u meegenomen wordt in de nieuwe regelgeving (Richtlijn, Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering
  Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

  Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

  Programma

  Dag 1

  Basisbegrippen en onderwerpen
  • Doel m.e.r.
  • Actoren en rolverdeling
  • Beperkte en uitgebreide procedure
  • Soorten m.e.r. (Plan-m.e.r., Project-m.e.r., M.e.r.-beoordeling, Vormvrije m.e.r.)
  • Het Besluit m.e.r.
  • Omgaan met m.e.r.-plicht
  • Rol van de Commissie m.e.r.
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • Hoe vergelijk ik alternatieven en kies ik een Voorkeursalternatief?
  • Opbouw en presentatie van een goed MER
  • Toetsing van het MER
  • Hoe te komen tot heldere besluitvorming


  Tips en trucs bij verschillende MER-onderdelen
  • Probleemstelling, nut en noodzaak, beleidskader
  • Beschrijven huidige situatie en autonome ontwikkeling
  • Ontwikkeling van alternatieven
  • Eenduidige effectbeschrijving
  • Mitigerende en compenserende maatregelen
  • Presentatiemethoden
  • Vergelijking van alternatieven en multicriteria-analyse
  • Opbouw en indeling van het MER


  Gezondheid
  • Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
  • Benodigde informatie in MER (geluid, lucht, veiligheid)
  • Beschrijven gevolgen voor gezondheid
  • Methodes van effectbepaling
  • Gezondheid ook in Omgevingswet
  • Praktijkvoorbeelden


  Landschap en ruimtelijke kwaliteit

  • Hoe beoordeel je landschapseffecten in een m.e.r.
  • Hoe beoordeel je ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
  • Hoe om te gaan met niet-milieugerelateerde aspecten

   

  Dag 2

  Regelgeving milieueffectrapportage
  • Europese richtlijnen
  • Wet milieubeheer en Besluit m.e.r. li>
  • Omgevingswet en m.e.r.
  • Belangrijke jurisprudentie
  • Wanneer geldt een m.e.r.-plicht?
  • Plan- / project-m.e.r.
  • M.e.r.-beoordeling
  Actuele jurisprudentie en verdieping wetgeving
  • Relevante jurisprudentie: o.a. publicatie, bezwaar en beroep, m.e.r.-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, drempelwaarden en omvang, natuur, afstand tot Natura 2000, etc.
  • Specifieke knelpunten in wetgeving

  Wijziging M.e.r.-richtlijn

  • In werking sinds mei 2017
  • Belangrijkste consequenties op een rij
  • Belangenconflict bij bevoegde instanties
  • Bekwame deskundigen
  • Wijzigingen in m.e.r.-beoordeling
  • Borgen mitigerende en compenserende maatregelen
  • Procedure bij één instantie

  Praktijkcases

  Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt bekeken of er m.e.r.-plicht is en hoe m.e.r. in de praktijk werkt. Deze cases kunnen ook door de cursisten aangedragen worden.

  Bij elke praktijkcase wordt het probleem langzaam afgepeld:
  1. Is het initiatief m.e.r.-(beoordelings)plichtig op grond van het vigerende Besluit m.e.r.?
  2. Op grond van welk onderdeel?
  3. Wie is Bevoegd Gezag, wie is Initiatiefnemer?
  4. Welke milieuaspecten zijn van belang?
  5. Zijn er bijzondere zaken te verwachten (bijvoorbeeld natuur)?


  Dag 3

  Consequenties van de Omgevingswet voor m.e.r.
  • Scope Omgevingswet en scope m.e.r. vergeleken
  • Regels m.e.r. in Omgevingsbesluit, andere formulering
  • Procedurele wijzigingen:
   • Plan-m.e.r.
   • Plan-m.e.r.-beoordeling
   • Project-m.e.r.
   • Project-m.e.r.-beoordeling
   • Inhoudelijke eisen MER veranderen niet
   • Te verwachten gevolgen voor m.e.r.

  Interactief MER

  • Van dikke rapporten naar visualisaties
  • Digitaal en interactief
  • Nieuwe opbouw MER-rapport
  • Moderne visualisatietechnieken
  • Infographics en 3D
  • Praktijkvoorbeelden


  Participatie en m.e.r.
  • Meer naar buiten treden
  • Transparant
  • Stakeholders uit gebied betrekken, frisdenkers
  • Nieuwe methoden gebruiken
  • Participatietraject: randvoorwaarden, inhoud verzamelen, selecteren informatie, communiceren
   
  Relatie met andere kaders

  • Integratie van de watertoets
  • integrale effectrapportage en MKBA
  • Databanken en informatiebronnen

  Docenten

  Gijs Hoevenaars
  Jurist en werkgroepsecretaris, Commissie voor de Milieueffectrapportage
   
  Gijs werkt al meer dan zeven jaar bij de Commissie m.e.r. en heeft ervaring met m.e.r.-trajecten voor uiteenlopende terreinen (energie, agrarisch, stedelijk, recreatie, natuur), zowel op strategisch als concreet niveau. Hij geeft al jaren cursus over m.e.r. en schrijft boeken en artikelen over m.e.r.-regelgeving en -jurisprudentie.
   
  Jos van der Wijst
  M.e.r.-coördinator , provincie Noord-Brabant
   
  Jos werkt al ruim 28 jaar aan m.e.r.. Hij was team- en projectleider m.e.r. bij twee grote adviesburo’s en werkt sinds 14 jaar bij de provincie Noord-brabant. Hij werkt daar zowel vanuit de Bevoegd Gezag rol als vanuit de Initiatiefnemerskant. Hij werkt deels als zelfstandig m.e.r.-adviseur. Hij geeft al meer dan 20 jaar cursussen over m.e.r.
   

  Materiaal

  Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

  Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren1818

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 7, 14, 27 november 2019
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 1.495,-
   • Alle dagen €1.495,-
   • Alleen de basisdag € 595,-
   • Ontwikkelingen in 2 dagen € 1.095,- (bedragen ex btw / inclusief lunch)
  aanmelden

  Referenties
  Kundige docenten en hoge informatie dichtheid.

  Prima, nuttige informatie, veel opgestoken.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

  Ronald Koppers
  Ronald Koppers
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl