Incompany cursus


Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany


 • In 3 dagen alle milieuthema’s op een rijtje
 • Elk thema in kort bestek
 • Voor juristen, adviseurs, specialisten, vergunningverleners en handhavers
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor milieu

Inleiding

Bij omgevingsdiensten zijn vele specialisten op specifieke milieuthema’s werkzaam. Echter, voor het brede overzicht is het ook van belang om kennis te hebben van de andere milieuthema’s die er spelen. Daarnaast is het voor juristen en vergunningverleners en handhavers die meer in de breedte werkzaam zijn, van belang om een goed overzicht te hebben van de diverse milieuthema’s.

Inhoud en resultaat

De cursist krijgt een overzicht van de verschillende milieuthema’s waarmee je als jurist, adviseur en vergunningverlener en handhaver bij een omgevingsdienst te maken krijgt. Doel is om elk thema in kort bestek te behandelen, zodat men weet wat er speelt en wanneer een specialist ingeschakeld moet worden. Per thema wordt ook een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet.

Doelgroep

Juristen, adviseurs, specialisten, vergunningverleners en handhavers werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur.

Incompany

Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren binnen een omgevingsdienst, dan kan een programma op maat worden samen gesteld. Neem daartoe contact op met Ronald Koppers, 020 – 8200 908.

Programma

Luchtkwaliteit
 • Luchtkwaliteit en bedrijven
  • Basisbegrippen
  • Wet- en regelgeving
  • Emissieregels Activiteitenbesluit (bestaand en nieuw)
  • Relatie OBM en NER
  • BBT en NER
  • Grote stookinstallaties en afvalverbranding
  • Meten en registreren
  • Luchtmodellen
  • Geurhinder Luchtkwaliteit en RO
 • Wet luchtkwaliteit in Wm
  • Besluit luchtkwaliteit en andere Amvb’s en regelingen
  • NSL en onderzoek luchtkwaliteit
  • Besluit gevoelige bestemmingen: doorwerking naar RO
  • NIBM tool; hoe bepalen
  • Wannneer rekenen en waarmee rekenen in welke situatie
  • Geurcontouren
Bedrijven en milieuzonering
 • Hoofdlijnen handreiking
 • Onderscheid rustige woonwijk en gemengd gebied
 • Bouwen van woningen nabij bedrijven en bedrijventerreinen
 • Functiemenging
 • Relatie met externe veiligheid
 • Bestaande bedrijven (en bedrijfswoningen)?
 • Toetsingskader
Geluid
 • Geluid en bedrijven:
  • Algemeen (kernbegrippen, dB, rekenen, meten, etc.)
  • Wet- en regelgeving
  • Activiteitenbesluit/geluiddeel incl. melding
  • Zones rond industrieterrein / zonebeheer
  • Handhaving en het meten van geluid
  • Akoestische maatregelen en beoordelen akoestisch rapport
  • Niet inrichting gebonden geluid (bv. bouwlawaai, evenementen)
 • Doorwerking in ruimtelijke plannen:
  • Verkeerslawaai
  • Hogere waarden-procedure
  • Railverkeerslawaai
  • Wanneer en wat voor onderzoek verrichten (hoe inzetten, wat is daarvoor nodig)
Externe veiligheid
 • Kernbegrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Risicoberekeningen
 • Ruimtelijke plannen
 • Externe veiligheid in het ruimtelijk planproces
 • Voor vergunningverlening noodzakelijke stappen
 • Wie doet wat?
Bodem
 • Bodemopbouw, grondsoorten en verontreinigingsbronnen
 • Gedrag van verontreinigende stoffen
 • Belangrijkste wet- en regelgeving en beleid
 • Preventie van bodemverontreiniging (NRB)
 • Toepassingen in werken (Besluit bodemkwaliteit)
 • Bodemonderzoek
 • Sanering bodemverontreiniging; de wettelijke systematiek
 • Saneringsplannen, evaluatie, monitoring
 • Functioneel bodemgebruik (ondergronds bouwen, bodemenergie)
 • Bodem en ruimtelijke plannen
Afvalstoffen
 • Afvalbranche in Nederland (over wat voor een bedrijven gaat het?)
 • Europese invloed op het nationale afvalstoffenrecht (Kaderrichtlijn, EVOA, EURAL)
 • Het begrip afvalstof
 • Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
 • Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
 • Afval en inrichtingen
Natuurbescherming
 • Algemene context
 • Soortenbescherming (Flora- en faunawet)
 • Gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet)
 • Doorwerking soortenbescherming in ruimtelijk spoor
  • Inventarisatie beschermde planten en dieren
  • Vrijstelling gedragscode, ontheffing, of niet?
  • Aangepast beoordelingsbeleid ontheffing ruimtelijke ingrepen FFW
  • Bestemmingsplan en bescherming van soorten
 • Doorwerking gebiedsbescherming in ruimtelijk spoor
  • Onderzoek naar natuurwaarden
  • Onderzoek bij een Natura 2000-gebied
  • PAS
Wetgeving veehouderij
 • Problematiek in buitengebied
 • Milieuregels en agrarisch bedrijf
  • Geurhinder van veehouderijen
  • Spuitzone en bestemmingsplan
  • Afstandsnormen verschillende typen agrarische bedrijven
 • Natuurbescherming en m.e.r. in buitengebied
 • Plattelandswoningen
Cultuurhistorie en archeologie (kort)
 • Basisbegrippen cultureel erfgoed
 • Relevante wet- en regelgeving monumenten
 • Naar integraal beleid voor cultureel erfgoed en ruimte
 • Instrumenten en aanwijzen archeologisch waardevolle gebieden
 • Wanneer onderzoeken bij ruimtelijke ontwikkeling, hoe aanpakken van onderzoek
Water (kort)
 • Doel en opzet Waterwet en Kaderrichtlijn Water
 • Watervergunning
 • Afvalwater
 • Watertoets: doorwerking waterregelgeving in de Wro

Docenten

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl