2-daagse cursus

€ 1.295,-

Duurzame energie en ruimte: kansen voor gebiedskwaliteit

18, 25 november 2024

Utrecht
 • Energie in het ruimtelijk planproces
 • De ruimtelijke effecten van duurzame energie
 • Geïntegreerde visie op energie en ruimte
 • Mogelijkheden van de Omgevingswet benutten


Inleiding

De omschakeling van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen heeft grote ruimtelijke consequenties. Locaties vinden voor de (grootschalige) opwekking van wind- en zonne-energie is in een druk land als Nederland geen sinecure. Laat staan de duurzame energievoorzieningen zo inpassen dat ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is. Steeds meer gemeenten krijgen met deze opgave te maken en zoeken naar specifieke kennis en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Inhoud

De ruimtelijke inpassing van voorzieningen voor de toekomstige elektriciteits- en warmtevoorziening vraagt om een nauw samenspel tussen betrokkenen uit de werelden van enerzijds energie en ruimte (overheid, initiatiefnemers, netbeheerders) en anderzijds de omgeving (bewoners en gebruikers van stad en landschap). Investeringen in de toekomstige energievoorziening, zoals een warmtenet, zijn omvangrijk, moeten lang mee gaan en zijn mede richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkeling op alle schalen. Ruimte is schaars; ook in de ondergrond. En er zijn vele claims op die ruimte. Slimme koppeling met andere opgaven zoals klimaatadaptatie, herinrichting van de openbare ruimte en herstel van de biodiversiteit is zowel een kans als een uitdaging. Functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik zijn oplossingsrichtingen om met schaarse ruimte en beperkte investeringsmiddelen om te gaan.

Deze cursus is bedoeld om inzicht te geven in de ruimtelijke consequenties van de overgang naar duurzame energiebronnen. Met dat inzicht komen we tot handvatten om de ruimtelijke impact om te zetten in een kwaliteitsverbetering van gebieden. Daarbij gaan we in gesprek over het tot stand brengen van een goede dialoog tussen overheid, initiatiefnemers en omgeving om tot die kwaliteitsverbetering te komen. De deelnemers krijgen de ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar casussen voor te leggen.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers ruimte, duurzaamheid, energie van gemeenten, die in planontwikkeling en projecten werken aan oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van gebieden, waarbij klimaat-, energie- of/en CO2-doelen gehaald moeten worden. Verder voor medewerkers van adviesbureaus, woningcorporaties, provincies, waterschappen en andere organisaties belast met de ruimtelijke aspecten van de energietransitie.

Programma

Dag 1

Blok 1 Introductie

 • Kennismaking, leervragen en programma
 • Beleid, begrippen en belangrijke principes:
  • Akkoord van Parijs, Klimaatakkoord/energieakkoord, RESsen, etc.
  • NOVI met afwegingskader (identiteit, combineren en niet afwentelen)
  • Trias energetica
  • Ruimtelijke kwaliteit
 • Samenhang tussen energie en ruimte door de tijd

Blok 2 Duurzame energiedragers en ruimte: (regionale) locatiekeuze, inpassingsprincipes en ruimtelijke impact

 • Elektriciteit
 • Zon
 • Wind
 • Elektriciteitsnet

Warmte

 • Bodem: geothermie en warmtekoude-opslag (open/gesloten wko en andere vormen van ondergrondse buffering)
 • Aquathermie (thermische energie uit oppervlakte-, afval- en drinkwater)
 • Restwarmte
 • Warmtenet

Gas

 • Overige: biomassa en waterstof
 • (Voormalig/toekomstig) gasnet

Oefeningen

 • Actor- en belangenanalyse rond een duurzaam energie-initiatief
 • ZonneWIJzerspel
 • Oefening regionale locatiekeuze
 • Oefening inpassingsstrategie wind en/of zon

Eind van de dag

 • Inventariseren van praktijkcasussen van deelnemers om eventueel op dag 2 te behandelen

Dag 2

Blok 3 Draagvlak en meekoppelkansen

 • Energieke participatie
 • Meekoppelkansen en meervoudigheid

Oefeningen

 • Ontwerp van een participatietraject voor een duurzaam energie-initiatief
 • Meervoudig maken van een aquathermieproject om tot een sluitende businesscase/maatschappelijke case te komen

Blok 4 Vertaling naar “integraal” beleid

 • Duurzame gebiedsontwikkeling en energie: kernwaarden en principes
 • Drukte in de ondergrond

Omgevingswet en duurzame energie

 • Oefening
 • De straat van de toekomst

Docenten

Jolanda de Jong
Landschapsarchitect bij Urban Synergy
 
Jolanda studeerde in 2016 cum laude af in landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit. Daarna ging ze aan de slag als junior onderzoeker energielandschappen bij de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Samen met dr. ing. Sven Stremke schreef ze een publicatie over de ruimtelijke impact van historische en toekomstige energielandschappen in West-Nederland. De afgelopen jaren heeft ze bij Urban Synergy als ruimtelijk ontwerper op diverse schaalniveaus aan uiteenlopende opgaven gewerkt, waarbij de energietransitie een terugkerend thema is. Ze ziet het als uitdaging om stakeholders te betrekken in het proces: luisteren wat er speelt, kwaliteiten en aandachtspunten verbinden en deze ruimtelijk vertalen tot een breed gedragen strategie, visie of advies.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18, 25 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.295,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Praktische tips die je goed kunt gebruiken in de praktijk!

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl