Leergang

€ 4.245,-

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

7, 21, 28 november, 12, 19 december 2024, 9, 23 januari, 6, 13 februari 2025

Utrecht
 • Alle benodigde vakinhoudelijke basiskennis voor de planeconoom
 • Technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk maken
 • Op maat gesneden casuïstiek planeconomie
 • De leergang is een samenwerking tussen Berghauser Pont Academy en de Stichting Orbiters. De Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

Heeft u vragen over deze leergang of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.

 

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inleiding

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s.
Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt. Dat vraagt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering adequaat te kunnen bejegenen.
Kortom, we reiken aan:

 • De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
 • Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
 • Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

De leergang is een samenwerking tussen Berghauser Pont Academy en de Stichting Orbiters. De Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

Inhoud en resultaat

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Effectief kostenverhaal is van groot belang en verschiet van kleur door nieuwe wetgeving (Omgevingswet) . Wij spelen in op de behoefte aan praktische kennis en vaardigheden. Hoe kun je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertalen in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines.

Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen?

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.
Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de start van de leergang alsmede voorafgaand aan elk lesdagdeel ontvangt u informatie hoe u zich al kunt warm draaien rond de onderwerpen.

Overige informatie
Harry Nijland is coördinator van deze leergang en eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen (bereikbaar via: newland.kennistransfer@gmail.com)
Verdere informatie kan ook worden ingewonnen via ons vragenformulier op deze website of via Berghauser Pont Academy (kristian@berghauserpont.nl)


Programma

Het programma kent 9 dagen, met en ochtend en een middagprogramma. We houden globaal een 14 daags ritme aan. De onderwerpen zijn verdeeld over lesblokken van 2 uur en 3 uur. De onderwerpen zijn:

 • De arena van grondzaken en grondbeleid
 • Basisbegrippen in de planeconomie, rendementsbegrippen en rekenmodellen bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Het opzetten van een haalbaarheidsberekening
 • De inkoop van grondposities, instrumenten
 • Vaardigheid in rapporteren
 • Inspiratie rondverbinding planeconomie en duurzaamheid
 • Actualiteit woningmarkt
 • Wetgevingskader: Wro, Omgevingswet
 • Rol van de planeconoom bij ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Rekenen aan vastgoed ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische input bij verkoopovereenkomsten
 • De planeconomie bij erfpachtuitgifte
 • Risicoanalyse, risicoverkleining, kansdetectie
 • Kostenverhaal onder de Wro en Omgevingswet
 • Rol en aanpak van gebiedsontwikkeling bij een marktpartij
 • Fiscaliteit bij gebiedsontwikkeling
 • De anatomie van een grondbedrijf bij gemeente en provincie

Docenten

Peter van Haasteren
Adviseur Grondzaken voor de gemeente Rotterdam en bestuurder bij Orbiters
Peter is als (ex) adviseur grondbeleid betrokken bij de financiële regie op gebiedsontwikkelingen. De laatste 18 jaar voor de gemeente Rotterdam. Hij heeft een brede kijk op grondbeleid en is als hoofd planeconomie van Rotterdam betrokken geweest voor de opleiding van planeconomen. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Stichting Orbiters waar gewerkt wordt aan het geven van Leergangen op het gebied van planeconomie, financiële regie en overheidsvastgoed.
 
Carola Schloffer
Planeconoom bij  de gemeente Apeldoorn
Ervaren gebieds-/planeconoom voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Bij voorkeur betrokken bij het hele proces van strategische planvorming tot realisatie. Ik ken het proces zowel vanuit het gemeentelijk, adviseurs- en ontwikkelaarsoogpunt. Veel ervaring met verschillende samenwerkingsvormen voor stedelijke gebiedsontwikkeling en strategische onderhandelingen. Daarnaast ervaring en veel kennis van alle facetten van het grondbeleid en kostenverhaal en de daarbij horende wetgeving. Fan van stedelijke herverkaveling. Sparring partner op het snijvlak van financiële en juridische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Myrthe Hinskens
Fiscaal adviseur bij EY
Myrthe is belastingadviseur bij EY Belastingadviseurs. Zij heeft een focus op de btw en overdrachtsbelasting bij instellingen in de (semi)publieke sector. Zij helpt klanten met fiscale vraagstukken, vaak vastgoedgerelateerde vraagstukken. De wirwar aan (ingewikkelde) fiscale wet- en regelgeving weet zij op een begrijpelijke manier uit te leggen en toe te passen.
 
Arnoud Ashouwer MCD
Teammanager grondzaken bij de gemeente Kampen
Arnoud is docent, adviseur en coach op het gebied van grondbeleid, grondzaken en gebiedsontwikkeling. Tot 1 januari 2021 heeft diverse management functies vervuld bij gemeentelijke vastgoedafdelingen. Zijn ervaring en deskundigheid spitst zich toe op grondbeleid, grondbeleidinstrumenten, plan- en gebiedseconomie, kostenverhaal, publiek private samenwerking en gemeentelijk vastgoedbeheer.
  Bekijk LinkedIn profiel
John Westrik
Ruimtegebruikdeskundige associate professor bij Universiteit Delft
John Westrik is expert Stedenbouw bij de gemeente Rotterdam (2005-2010) en bij de gemeente Den Haag (2020-2021). Universitair hoofddocent TUDelft, stedenbouwkundig ontwerpen (1980-2013).Samen met Han Meyer en MaartenJan Hoekstra auteur van het boek Stedenbouw, kern en perspectieven (2020). Hij is tevens lid/voorzittter van diverse ruimtelijke kwaliteitsteams in Rotterdam, Eindhoven, Den Helder, Den Haag en Apeldoorn.
Erik de Leve
Specialist Woningmarkt/Senior Adviseur bij Stec groep
Erik adviseert alle lagen van de overheid (van ministeries tot gemeenten) en marktpartijen zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Hij is betrokken bij zowel beleidsvragen als vraagstukken op het niveau van project(locaties) en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor gebruikt hij zijn brede kennis over en ervaring met de woningmarkt, financiële modellen, grondexploitaties en marktwaardering van gronden en vastgoed.
 
Chantal Robbe
Partner, senior adviseur bij Stadkwadraat
Chantal Robbe (1975) werkt sinds 2002 in de gebiedsontwikkeling als planeconoom. Haar basis heeft ze gelegd in de studies planologie en stads-geografie. Zij werkt veelal voor gemeenten, in PPS en voor burgerinitiatieven met een takenpakket dat varieert van concrete locatieontwikkeling tot abstracte ruimtelijke strategieën. Het vertalen van ontwikkelingen in cijfers, het onderzoeken van haalbaarheid en financieringsmogelijkheden doet zij met groot enthousiasme. Chantal zet graag haar schouders onder een goed idee, ook als dat alternatief is. Door een (bijzonder) initiatief als businesscase aan te pakken kan zij iets bereiken en daadwerkelijk tot stand brengen. Chantal is ook bestuurslid van de stichting Orbiters.
David Wattjes
Adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam
David heeft een grote passie voor risicomanagement. Als zelfstandig adviseur is hij werkzaam binnen gebiedsontwikkelingen en het infradomein. Hij verricht werkzaamheden voor verschillende klanten zoals enerzijds gemeenten en provincies (opdrachtgevers) en anderzijds voor aannemers en ontwikkelaars (opdrachtnemers). Hij werkt hierbij in de rol van adviseur en coach op gebied van risicomanagement. Zijn ervaring en deskundigheid spitst zich toe op verbindend en integraal benaderen van projecten. De grote diversiteit van projecten waaraan hij heeft meegewerkt maakt ook dat hij niet in de techniek blijft hangen en de belangen van de betrokken partijen blijft zien.
Janneska Spoelman
Architect bij Buro JA en docent bij de Hogeschool Rotterdam
Janneska is eigenaar en architect bij Buro JA, docent ruimtelijke ontwikkeling bij de Hogeschool Rotterdam en docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Duurzame havenstad. Janneska heeft aan de TU Delft Architectuur en bouwtechnologie gestudeerd.
Frida Hoekman
Projectontwikkelaar bij VanWonen
Frida Hoekman is projectontwikkelaar bij VanWonen. Zij is in deze functie verantwoordelijk voor het gehele traject bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten, vanaf het opstellen van stedenbouwkundig plan tot en met oplevering. De projecten variëren van relatief kleiner projecten met grondgebonden woningen tot aan complexe binnenstedelijke opgaven.   Bekijk LinkedIn profiel
Barbara Bakker-Kramer
Senior planeconoom bij de gemeente Alkmaar
Barbara is al meer dan 25 jaar werkzaam als planeconoom, eerst 10 jaar bij de gemeente Ridderkerk, 1 jaar bij de gemeente Rijswijk en sinds 2006 bij de gemeente Alkmaar. Zij houdt zich bezig met de financiële regie in het brede palet van de initiatieffase t/m de uitvoering, van kavelgebonden bouwplannen tot complexe gebiedsontwikkelingen, van interne afstemming naar externe onderhandelingen, van administratie tot strategie. Zij heeft daarnaast een zeer gewaardeerde manier gevonden om complexe (financiële) jaarstukken aan het gemeentebestuur te presenteren. Barbara is sinds 2021 docent bij de Stichting Orbiters waarbij zij als ervaringsdeskundige een kijkje geeft in het dagelijkse werk en de rol van een planeconoom binnen een gemeentelijke organisatie.   Bekijk LinkedIn profiel    
Maurice Schenk
Partner en adviseur gebieds- en vastgoedontwikkeling
Maurice Schenk studeerde Bestuurskunde in Rotterdam en volgde de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate. Hij is sinds 2021 verbonden aan Akro Consult. Vóór Akro Consult werkte hij zo’n 10 jaar voor de lokale overheid als projectleider gebiedsontwikkeling en daarna ca. 10 jaar als adviseur gebieds- en vastgoedontwikkeling bij Deloitte Real Estate en Baker Tilly Real Estate. Hij is aangesloten bij de RICS en is geregistreerd bij de Stichting VastgoedCert, Bedrijfsmatig onroerend goed.
Harry Nijland
Adviseur bij Newland Kennistransfer
drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer. Harry is verbonden aan Newland Kennistransfer te Ugchelen en bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Docentprofiel met cartaID 26053 niet gevonden.
Docentprofiel met cartaID 26849 niet gevonden.
Jelke Rouwhorst

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 45 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4545

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 21, 28 november, 12, 19 december 2024, 9, 23 januari, 6, 13 februari 2025
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 4.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Waardevolle leergang waarbij alle benodigde vakinhoudelijke kennis planeconomie met de actualiteiten van nu aan bod zijn gekomen.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103