Opleiding

€ 5.995,-

Trainee-opleiding Omgevingswet


 • Voor 1 januari 2022 helemaal klaar voor de Omgevingswet
 • Brede opzet: je kunt alle kanten op: beleid, juridisch, vergunningverlening, toezicht, handhaving, realisatie, projectmanagement
 • Specifiek voor starters en trainees
 • Volgens de nieuwe mindset van de Omgevingswet gaan werken
 • Inclusief update bestaande wetgeving, anders snap je Omgevingswet niet
 • Naast kennisdagen ook compententie- en praktijkdagen ter inspiratie
 • Inclusief 6 E-cursussen in eigen tijd en tempo
 • Voldoet aan de kwaliteitseisen 2.2, anticiperend op de 3.0 variant onder de Omgevingswet

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Op 1 januari 2022 is het eindelijk zover, dan treedt na jaren voorbereiding de Omgevingswet in werking. In deze nieuwe wet komen 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu samen. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Ben je er klaar voor?

Kortom, het omgevingsrecht staat op het punt om rigoureus te veranderen. Dat betekent echter niet dat alles verandert. Hoewel een aantal uitgangspunten wijzigen blijft ook veel hetzelfde of borduurt voort op de huidige praktijk, regels en jurisprudentie. Dit betekent dat je er alleen met de nieuwe regels uit de Omgevingswet nog niet bent. Om de nieuwe wet goed te snappen moet je ook een zekere achtergrondkennis hebben over de praktische uitvoering van de nu nog bestaande regelgeving (Wro, Wabo, Bor, Crisis- en herstelwet, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, etc.).

Deze opleiding geeft per onderwerp een update en daarna hoe het geregeld gaat worden in de Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Deze meerdaagse opleiding biedt jou als starter of trainee inzicht in het systeem van de Omgevingswet, bekeken vanuit het bestaande stelsel van omgevingsrecht. Dit systeem wordt leidend, dus van daaruit moet je gaan leren denken. De Omgevingswet moet namelijk in jouw vezels en denkpatronen gaan zitten. Van daaruit kijk je voor een goed begrip steeds terug naar de bestaande praktijk: hoe wordt het, hoe ging het, wat blijft, wat verdwijnt. Je begint niet helemaal opnieuw, maar je gaat jezelf programmeren in de geest van de Omgevingswet. Op deze wijze leer je de Omgevingswet en daarmee het nieuwe omgevingsrecht echt kennen.

De opleiding biedt jou vooral veel kennis, maar met dat alleen ben je er nog niet. Ook competenties maken uitdrukkelijk deel uit van de opleiding. Om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken moet je ook de kansen benutten. Als nieuwe stijl adviseur werk je proactief: je weet wat je wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. En zo ja, hoe kun je het samen voor elkaar krijgen? Hoe breng je alle belangen in evenwicht? En, niet onbelangrijk: hoe zet je alles om in heldere en haalbare afspraken? Hiervoor moet je jezelf een aantal competenties eigen maken, o.a. bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid, kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen, zekerheid bieden, flexibel meebewegen. Voor die competenties zijn een aantal dagen gereserveerd om vooral de juiste mindset te krijgen.

Verder zijn er drie optionele praktijkdagen ingepland over belangrijke thema’s in het omgevingsdomein. Die ga je samen met je medecursisten volgen om inspiratie op te doen en goed beeld te krijgen van de werking van het omgevingsrecht in de praktijk.

Na afloop van de opleiding heb je brede kennis over de Omgevingswet en haar achtergronden en weet je ook hoe je in de dagelijkse praktijk moet acteren. Daarna kun je overal aan de slag.

Doelgroep

De opleiding is breed opgezet en bedoeld voor (relatieve) starters en trainees die inzicht willen krijgen in het systeem van de Omgevingswet en de achtergronden van het bestaande omgevingsrecht.

Je kunt hierna overal terecht in het omgevingsdomein en verschillende functies gaan bekleden: jurist, beleidsmedewerker, adviseur, vergunningverlener, toetser, toezichthouder/handhaver, planeconoom, projectleider/manager, etc.

En je kunt gaan werken bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, rijksdiensten en adviesbureaus, maar ook bij advocatenkantoren, architectenbureaus, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Opzet

De opleiding is blended learning met een mix van:

 • interactieve colleges door gespecialiseerde docenten zowel op locatie als online
 • E-cursussen in eigen tijd en tempo over verschillende onderwerpen
 • opdrachten en huiswerk.

Afgesloten wordt met een online kennistoets en het maken van een individuele praktijkopdracht.

De opleiding heeft een leermanager, die jou door de hele opleiding heen op persoonlijk vlak begeleidt en indien nodig contact heeft met je mentor op jouw werkplek. Ook beoordeelt hij de praktijkopdracht. Tijdens de training werk je ook aan een persoonlijk portfolio, waarin jouw vorderingen worden opgetekend en besproken met de leermanager.
Voor de specifieke onderwerpen zullen diverse specialisten uit ons brede netwerk als docent optreden. Zo krijg je de meest actuele kennis op praktische wijze gebracht.

Na het goed afronden van toets en opdracht ontvang je een diploma Omgevingswet waarmee je overal aan de slag kunt in het omgevingsdomein.

De opleiding vindt plaats in Utrecht en online. Hiervoor is een schema opgesteld. De praktijkopdracht en eindtoets maak je thuis of op kantoor.

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit een aantal logische blokken:

 1. 1. Systeem omgevingsrecht en doorkijk naar de Omgevingswet – 1 dag
 2. 2. E-cursus Inleiding Omgevingswet
 3. 3. Ruimtelijke ordening: systeem en omgevingsvisie – 1 dag
 4. 4. E-cursus omgevingsplan
 5. 5. Van bestemmingsplan naar omgevingsplan – 1 dag
 6. 6. Praktijkdag: gebiedsontwikkeling – 1 dag OPTIONEEL
 7. 7. E-cursus Omgevingsvergunning
 8. 8. E-cursus Van Bouwbesluit naar BBL en kwaliteitsborging  
 9. 9. Omgevingsvergunning en bouwen – 1 dag
 10. 10. Competentiedag: ken je nieuwe wereld en nieuwe vak – 1 dag
 11. 11. E-cursus Milieu in de Omgevingswet
 12. 12. Milieu als activiteit, complexe bedrijven – 1 dag
 13. 13. Milieu in het omgevingsplan, ruimtelijk relevant – 1 dag
 14. 14. Praktijkdag: energie en duurzaamheid – 1 dag OPTIONEEL
 15. 15. E-cursus Grondeigendom in de Omgevingswet
 16. 16. Grondeigendom – 0,5 dag
 17. 17. Water – 0,5 dag
 18. 18. Natuur – 1 dag
 19. 19. Excursiedag: transformatie – 1 dag OPTIONEEL
 20. 20. Procedures en bevoegdheidsverdeling, relatie met Awb – 1 dag
 21. 21. Toezicht en handhaving – 1 dag
 22. 22. Competentiedag: ken je nieuwe zelf – 1 dag
 23. 23. Praktijkopdracht individueel en eindtoets

Toelatingseisen

Er is een HBO- of WO-denkniveau vereist, ofwel verkregen via een vooropleiding ofwel via relevante werkervaring. Elke deelnemer vult een intake in, die wordt beoordeeld door en besproken met de leermanager. Voor nadere vragen over deze eisen kun je ook bellen met 020 8200908.

Programma

Systeem omgevingsrecht en doorkijk naar de Omgevingswet – 1 dag

 • Wat is omgevingsrecht?
 • Vele vakgebieden
 • Vele wetten, besluiten en regelingen
 • Europese dimensie
 • Omgevingswet:        
  • Doel en reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Paradigmawisseling
  • Begrippen
  • Kerninstrumenten
  • Opbouw: wet, besluiten, regeling, aanvullingswetten, invoeringswet

E-cursus Inleiding Omgevingswet

 • Doelstellingen
 • Kerninstrumenten
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • Bouwen, milieu en grondeigendom in de Omgevingswet
 • Procedures en rechtsbescherming

Ruimtelijke ordening: systeem en omgevingsvisie – 1 dag

 • Overzicht huidige ruimtelijk planningstelsel en wat er anders wordt
 • Kernbegrippen en structuur van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Rollen rijk, provincie, gemeente, waterschap
 • Wro, Wabo, Chw en Omgevingswet vergeleken: hoofdlijnen
 • Van structuurvisie naar omgevingsvisie

E-cursus Omgevingsplan

 • Structuur omgevingsplan
 • Tijdelijk omgevingsplan en bruidsschat
 • Instructieregels en maatwerk
 • Reikwijdte omgevingsplan
 • Soorten regels

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan – 1 dag

 • Verschillen bestemmingsplan en omgevingsplan
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Werken met open normen en beleidsregels
 •  Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Praktijkcases bespreken

Praktijkdag: gebiedsontwikkeling – 1 dag

Op deze praktijkdag worden de deelnemers meegenomen in het daadwerkelijke proces in de praktijk. Hoe komt een gebiedsontwikkeling tot stand? Welke actoren spelen welke rol? Waar moet je op letten om het goed te laten verlopen? In één dag wordt dit door experts toegelicht.  

E-cursus Omgevingsvergunning

 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Wabo
 • Omgevingsplan
 • Activiteiten omgevingsvergunning
 • Mileu en bouwen
 • Bevoegd gezag en beoordeling

E-cursus Van Bouwbesluit naar BBL en kwaliteitsborging

 • Verschillen Bouwbesluit en BBL
 • Structuur BBL
 • Maatwerk in BBL
 • Nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw (transformatie)
 • Impact van Wet kwaliteitsborging bouwen: nieuwe systematiek  

Omgevingsvergunning en bouwen – 1 dag

 • Proces vergunningverlening en participatie
 • Inhoudelijke aspecten omgevingsvergunning
 • Vergunningvrij bouwen
 • Praktijkcases bespreken

Competentiedag: ken je nieuwe wereld en nieuwe vak – 1 dag

Om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken heb je ook nieuwe competenties nodig om dit in de praktijk te brengen. Dan gaat het om bestuurlijke sensitiviteit, kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen, flexibel opereren, etc. In twee dagen gaan we hier samen met een trainer op verder. De eerste dag focust op de omgeving en je vak.

E-cursus Milieu in de Omgevingswet

 • Waar speelt milieu?
 • Omgevingsvergunning milieu
 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Diverse milieuthema’s
 • Milieu in het omgevingsplan

Milieu als activiteit, complexe bedrijven – 1 dag

 • Huidig milieurecht: transformatie naar Omgevingswet
 • Europese richtlijnen
 • Complexe bedrijven
 • BRZO
 • Praktijkcases bespreken

Milieu in het omgevingsplan, ruimtelijk relevant – 1 dag

 • Ruimtelijk relevante milieuthema’s
 • Huidige lijn jurisprudentie
 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Milieuzonering nieuwe stijl
 • Praktijkcases bespreken

Praktijkdag: energie en duurzaamheid – 1 dag

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energie, dus dat komt momenteel overal in terug, ook binnen het omgevingsrecht. Op welke wijze kun je dit nu praktisch vormgeven? Welke knelpunten en kansen zijn er. In deze dag komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod.

E-cursus Grondeigendom in de Omgevingswet

 • Huidige regeling grondeigendom
 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling
 • Kostenverhaal/grondexploitatie
 • Nadeelcompensatie en planschade

Grondeigendom – 0,5 dag

 • Grootste wijzigingen op een rij
 • Aanvullingswet grondeigendom
 •  Consequenties voor het grondbeleid
 • Praktijkcases bespreken

Water – 0,5 dag

 • Huidige systematiek van de Waterwet
 • Belangrijkste wijzigingen
 • Regeling waterbeheer in de Omgevingswet
 • Zorgplicht, algemene regels en omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Vergunning eigen werken

Natuur – 1 dag

 • Algemene context natuurbescherming, met name internationaal
 • Hoofdlijnen Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur
 • Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek
 • Invulling gebiedsbescherming
 • Invulling soortenbescherming
 • Handhaving en vergunningverlening

Excursiedag: transformatie – 1 dag

Door Corona zal de vraag naar kantoorruimte minder worden. Maar wat moet er dan gebeuren met bestaande kantoren? Die zullen vaak getransformeerd worden, meestal naar woonruimte. Hoe werkt dit in de praktijk. En wat zijn mooie voorbeelden van transformatie. Wat is daarbij nodig. Op deze worden een aantal interessante projecten bezocht en besproken. Echt de praktijk in dus.

Procedures en bevoegdheidsverdeling, relatie met Awb – 1 dag

 • Algemeen: relatie Awb en Omgevingswet
 • Kernbegrippen
 • Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Bestuursrechtelijke rechtsbescherming
 • Procedures en bevoegdheidsverdeling (Omgevingsbesluit)
 • Ondersteunende instrumenten in Omgevingswet

Toezicht en handhaving – 1 dag

 • Handhaving geregeld via Awb en Omgevingswet
 • Minder vergunningen, meer algemene regels, meer handhaving
 • Hoofdstuk 18 Omgevingswet
 • Bestuursrechtelijke handhaving in Awb
 • Zorgplicht
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften

Competentiedag: ken je nieuwe zelf – 1 dag

Vervolg op de eerste competentiedag, maar dan meer focussen op je eigen rol en competenties.

Praktijkopdracht individueel en eindtoets

De opleiding wordt afgesloten door een individuele praktijkopdracht om te zien of je begrip hebt gekregen van

Docenten

Jan Boer
Trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor
 
Jan is een gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Hij was 44 jaar actief binnen de overheid en heeft nog steeds zijn eigen trainingsbureau. Jan staat midden in het veld als het gaat om de veranderende wereld rond de Omgevingswet: de processen, de gedragsverandering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. Steeds met de focus op de praktijk en de toepassing van de nieuwe regels in de bestaande “gevestigde orde”. Jan probeert deelnemers enthousiast te maken voor alle facetten van het omgevingsrecht en de saaie wetteksten te doorgronden en deze vooral toe te spitsen op praktijksituaties en op die manier al doende te leren. Trainingsdagen worden levendig en een uitdaging om bij te wonen. Jan heeft recent 150 studenten mogen begeleiden in de permanente her- en bijscholing Omgevingsrecht.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om je vast in te lezen in een onderwerp. Zo maak je een vliegende start bij elk kennisblok en gebruik je je tijd efficiënt.

Je kunt totaal 132 studie-uren rekenen voor deze opleiding (exclusief praktijkdagen):

 • 80 voor 10 kennisdagen (6 per dag, 2 voor voorbereiding)
 • 12 voor 2 competentieblokken (6 per dag)
 • 10 voor kennistoets
 • 30 voor praktijkopdracht
 • 18 extra voor 3 optionele praktijkdagen

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 132 studie-uren rekenen.

BP Studieuren132132

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 5.995,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

   

   

Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl