Opleiding

€ 0,-

Trainee opleiding Omgevingswet - alleen incompany


 • Alleen als incompany af te nemen
 • Helemaal klaar voor de Omgevingswet
 • Hybride opzet, naast 11 fysieke lesdagen ook 9 E-cursussen in eigen tijd en tempo
 • Brede insteek: je kunt alle kanten op: beleid, juridisch, vergunningverlening, toezicht, handhaving, realisatie, projectmanagement
 • Specifiek voor starters en trainees
 • Volgens de nieuwe mindset van de Omgevingswet gaan werken
 • Naast kennisdagen facultatief ook compententie- en praktijkdagen ter inspiratie
 • Voldoet aan de kwaliteitseisen 2.3, anticiperend op de 3.0 variant onder de Omgevingswet


Inleiding

Op 1 januari 2024 is na jaren voorbereiding de Omgevingswet in werking getreden. In deze nieuwe wet komen 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu samen. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk.

Kortom, het omgevingsrecht is rigoureus veranderd. Dat betekent echter niet dat alles is veranderd. Hoewel een aantal uitgangspunten wijzigen blijft ook veel hetzelfde of borduurt voort op de huidige praktijk, regels en jurisprudentie. Dit betekent dat in de opleiding ook af en toe wordt terug gegrepen op de oude wetgeving.

Deze opleiding geeft per onderwerp aan hoe het geregeld is in de Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Deze meerdaagse opleiding biedt jouw starter of trainee inzicht in het nieuwe systeem van de Omgevingswet. Dit systeem is nu leidend, dus van daaruit moet je gaan leren denken. De Omgevingswet moet namelijk in je vezels en denkpatronen gaan zitten. Van daaruit kijk je voor een goed begrip steeds terug naar de bestaande praktijk: hoe wordt het, hoe ging het, wat blijft, wat verdwijnt. Je begint niet helemaal opnieuw, maar je gaat jezelf programmeren in de geest van de Omgevingswet. Op deze wijze leer je de Omgevingswet en daarmee het nieuwe omgevingsrecht echt kennen.

Incompany: facultatief extra competentie- en praktijkdagen

De opleiding biedt vooral veel kennis, maar met dat alleen ben je er nog niet. Daarom bieden we incompany facultatief ook competenties aan in de opleiding. Om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken moet je ook de kansen benutten. Als nieuwe stijl adviseur werk je proactief: je weet wat je wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. En zo ja, hoe kun je het samen voor elkaar krijgen? Hoe breng je alle belangen in evenwicht? En, niet onbelangrijk: hoe zet je alles om in heldere en haalbare afspraken? Hiervoor moet je jezelf een aantal competenties eigen maken, o.a. bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid, kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen, zekerheid bieden, flexibel meebewegen. Voor die competenties zijn een aantal dagen gereserveerd om vooral de juiste mindset te krijgen.

Verder zijn er in overleg ook extra praktijkdagen mogelijk over belangrijke thema’s in het omgevingsdomein. Die ga je samen met je medecursisten volgen om inspiratie op te doen en goed beeld te krijgen van de werking van het omgevingsrecht in de praktijk.

Na afloop van de opleiding heeft de trainee brede kennis over de Omgevingswet en haar achtergronden en weet hij/zij ook hoe je in de dagelijkse praktijk moet acteren. Daarna kunnen ze overal aan de slag.

Doelgroep

De opleiding is breed opgezet en bedoeld voor (relatieve) starters en trainees die inzicht willen krijgen in het systeem en instrumenten van de Omgevingswet .

Ze kunnen hierna overal terecht in het omgevingsdomein en verschillende functies gaan bekleden: jurist, beleidsmedewerker, adviseur, vergunningverlener, toetser, toezichthouder/handhaver, planeconoom, projectleider/manager, etc.

Ze  gaan werken bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, rijksdiensten en adviesbureaus, maar ook bij advocatenkantoren, architectenbureaus, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Opzet

De opleiding is blended learning met een mix van:

 • interactieve fysieke colleges door gespecialiseerde docenten 
 • E-cursussen in eigen tijd en tempo over verschillende onderwerpen
 • opdrachten en huiswerk.

Afgesloten wordt met een online kennistoets.

In overleg kan er aanvullend ook een leermanager worden aangesteld, die jouwcollega’s door de hele opleiding heen op persoonlijk vlak begeleidt en indien nodig contact heeft met je mentor op de werkplek. Ook beoordeelt hij/zij de praktijkopdracht. Tijdens de training werk je ook aan een persoonlijk portfolio, waarin iemands vorderingen worden opgetekend en besproken met de leermanager.

Voor de specifieke onderwerpen zullen diverse specialisten uit ons brede netwerk als docent optreden. Zo krijgt iedereen de meest actuele kennis op praktische wijze gebracht.

Na het goed afronden van toets ontvangt iedere deelnemer een diploma Omgevingswet waarmee ze overal aan de slag kunnen in het omgevingsdomein.

De locatie van de opleiding wordt in overleg vastgesteld. Hiervoor is een schema opgesteld. De eindtoets wordt op de laatste dag gemaakt.

Structuur opleiding

De opleiding bestaat uit een aantal logische blokken:

1. Systeem omgevingsrecht en doorkijk naar de Omgevingswet – 1 dag

2. E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

3. Ruimtelijke ordening: systeem en omgevingsvisie – 1 dag

4. E-cursus Omgevingsplan

5. Het omgevingsplan – 1 dag

6. E-cursus Omgevingsvergunning

7. E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) 

8. E-cursus Kwaliteitsborging bouwen  

9. Omgevingsvergunning en bouwen – 2 dagen

10. E-cursus Milieu in de Omgevingswet

11. Milieu als activiteit, complexe bedrijven – 1 dag

12. E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan

13. Milieu in het omgevingsplan, ruimtelijk relevant – 1 dag

14. E-cursus Grondbeleid Omgevingswet

15. Grondeigendom – 0,5 dag

16. Water – 0,5 dag

17. Natuur en stikstof – 1 dag

18. Procedures en bevoegdheidsverdeling, relatie met Awb – 1 dag

19. E-cursus Handhaving Omgevingswet

20. Toezicht en handhaving – 1 dag

21. Individuele eindtoets

Facultatief extra mogelijk in overleg:

1. Praktijkdag: gebiedsontwikkeling 

2. Praktijkdag: energie en duurzaamheid 

3. Excursiedag: transformatie 

4. Competentiedagen: ken je nieuwe wereld en vak en ken je nieuwe zelf

Om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken heb je ook nieuwe competenties nodig om dit in de praktijk te brengen.  

Dit zijn voorbeelden, maar in overleg kan dit extra pakket nader worden toegespitst op de behoeften van de opdrachtgever.

Toelatingseisen

Er is een HBO- of WO-denkniveau vereist, ofwel verkregen via een vooropleiding ofwel via relevante werkervaring. Elke deelnemer vult een intake in, die wordt beoordeeld door de opdrachtgever en de programmamanager.   

Programma

Systeem omgevingsrecht en Omgevingswet – 1 dag

 • Wat is omgevingsrecht?
 • Vele vakgebieden
 • Vele wetten, besluiten en regelingen
 • Europese dimensie
 • Omgevingswet:     
  • Doel, reikwijdte, ontwerpprincipes
  • Begrippen
  • Kerninstrumenten
  • Participatie

 E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

 • Doelstellingen
 • Kerninstrumenten
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • Procedures en rechtsbescherming
 • Andere mindset

 Ruimtelijke ordening: systeem en omgevingsvisie – 1 dag

 • Overzicht ruimtelijk planningstelsel
 • Kernbegrippen en structuur van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Rollen rijk, provincie, gemeente, waterschap
 • Instrumenten Omgevingswet
 • Rol en inhoud omgevingsvisie

 E-cursus Omgevingsplan

 • Structuur omgevingsplan
 • Tijdelijk omgevingsplan en bruidsschat
 • Instructieregels en maatwerk
 • Reikwijdte omgevingsplan
 • Soorten regels

 Het omgevingsplan – 1 dag

 • Inhoud Omgevingsplan, verruimde reikwijdte omgevingsplan t.o.v. bestemmingsplan
 • Regels over activiteiten en functies locaties
 • Open normen met wetsinterpreterende beleidsregels
 • Ge- en verbodsbepalingen, algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten en maatwerkvoorschriften
 • Bevoegd gezag en delegatiemogelijkheid
 • Participatie
 • Wijzigingsmogelijkheden en uitwerkingsverplichtingen?
 • Afwijken omgevingsplan door omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan
 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Stapsgewijs van bestemmingsplan naar omgevingsplan

 E-cursus Omgevingsvergunning

 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Wabo
 • Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • Projectbesluit
 • Activiteiten omgevingsvergunning
 • Milieu en bouwen
 • Bevoegd gezag en beoordeling

 E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

 • Structuur en belangrijke begrippen BBL
 • Nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw (transformatie)
 • Gebruik van bouwwerken
 • Maatwerk in BBL

 E-cursus Kwaliteitsborging bouwen

 • Wkb op hoofdlijnen
 • Wijzigingen in het privaatrecht
 • Gevolgklassen en proces kwaliteitsborging
 • Bouwmelding en tijdens de bouw
 • Gereedmelding

 Omgevingsvergunning en bouwen – 1 dag

 • Proces vergunningverlening en participatie
 • Inhoudelijke aspecten omgevingsvergunning
 • Vergunningvrij bouwen
 • Relatie met kwaliteitsborging bouwen

 E-cursus Milieu in de Omgevingswet

 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): opbouw, werking en systematiek
 • Milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit
 • Zorgplichten, maatwerk, melding en overige activiteiten Bal
 • Decentrale regels
 • Procedures en vergunningen
 • De belangrijkste milieuthema’s in het kort
 • Milieu-effectrapportage, handhaving en overgangsrecht

 Milieu als activiteit, complexe bedrijven – 1 dag

 • Wijzigingen milieurecht: transformatie naar Omgevingswet
 • Het Besluit activiteiten leefomgeving 
 • Omgevingsvergunning milieu
 • Europese richtlijnen
 • Complexe bedrijven
 • BRZO
 • Praktijkcases bespreken

 E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan

 • Milieuthema’s in het omgevingsplan
 • Omgevingsplan en milieu: kaders, zonering, activiteiten
 • Bruidsschat en het (tijdelijke) omgevingsplan
 • Thema’s: luchtkwaliteit, geurhinder, bodem, water, geluid en trillingen, externe veiligheid, natuur, energietransitie en duurzaamheid, gezondheid

 Milieu in het omgevingsplan, ruimtelijk relevant – 1 dag

 • Ruimtelijk relevante milieuthema’s
 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Milieuzonering nieuwe stijl
 • Praktijkcases bespreken

 E-cursus Grondbeleid Omgevingswet

 • Overzicht instrumenten grondbeleid
 • Voorkeursrecht
 • Kostenverhaal en grondexploitatie
 • Gedoogplicht
 • Onteigening
 • Landinrichting en kavelruil
 • Nadeelcompensatie 

 Grondeigendom – 0,5 dag

 • Grootste wijzigingen op een rij
 • Consequenties voor het grondbeleid
 • Werking kostenverhaal
 • Praktijkcases bespreken

 Water – 0,5 dag

 • Nieuwe systematiek en belangrijkste wijzigingen
 • Regeling waterbeheer in de Omgevingswet
 • Zorgplicht, algemene regels en omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Vergunning eigen werken

 Natuur en stikstof – 1 dag

 • Algemene context natuurbescherming, met name internationaal
 • Hoofdlijnen natuurregels in Omgevingswet
 • Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek
 • Invulling gebiedsbescherming
 • Stikstofregels
 • Invulling soortenbescherming
 • Handhaving en vergunningverlening

 Procedures en bevoegdheidsverdeling, relatie met Awb – 1 dag

 • Algemeen: relatie Awb en Omgevingswet
 • Kernbegrippen
 • Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Bestuursrechtelijke rechtsbescherming
 • Procedures en bevoegdheidsverdeling (Omgevingsbesluit)
 • Ondersteunende instrumenten in Omgevingswet

 E-cursus Handhaving Omgevingswet

 • Wijzigingen voor handhaving
 • Handhavingsrecht op hoofdlijnen
 • Het handhavingsbesluit
 • Na het handhavingsbesluit

 Toezicht en handhaving – 1 dag

 • Handhaving geregeld via Awb en Omgevingswet
 • Minder vergunningen, meer algemene regels, meer handhaving
 • Hoofdstuk 18 Omgevingswet
 • Bestuursrechtelijke handhaving in Awb
 • Zorgplicht
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften

Individuele eindtoets

De opleiding wordt afgesloten door een individuele kennistoets te zien of je begrip hebt gekregen van de geleerde stof.


Facultatief extra mogelijk in overleg

De opleiding is met name gericht op kennis, maar we kunnen ons voorstellen dat je als opdrachtgever je mensen meer wil meegeven. Dan kun je denken aan extra dag of dagen over je nieuwe houding en gedrag, maar ook gericht op de uitvoering in de praktijk, zoals praktijkdagen over gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en energie of een excursie over transformatie.


 

Docenten

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om je vast in te lezen in een onderwerp. Zo maak je een vliegende start bij elk kennisblok en gebruik je je tijd efficiënt.

Je kunt totaal 134 studie-uren rekenen voor deze opleiding (exclusief praktijkdagen):

 • 88 voor 11 kennisdagen (6 per dag, 2 voor voorbereiding)
 • 12 voor 2 competentieblokken (6 per dag)
 • 10 voor kennistoets
 • 30 voor praktijkopdracht
 • 18 extra voor 3 optionele praktijkdagen
 • 46 voor 9 e-cursussen

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 132 studie-uren rekenen.

BP Studieuren132132

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
 • Prijs op aanvraag

   

   

Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl