3-daagse opleiding

€ 1.695,-

Opleiding Van BWT naar WKB - Toezichthouder

11, 18 november, 16 december 2021

Utrecht
 • Opleiding kwaliteitsborging specifiek gericht op de toezichthouder
 • Klaar om aan de slag te gaan bij een kwaliteitsborger* als toezichthouder op de bouwplaats
 • Wkb in 2022 in werking, tijd om je voor te bereiden
 • 3 lesdagen + praktijkexamen
 • Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
 • Na afloop diploma
 • Onderdeel van brede opleiding: Van BWT naar WKB
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Nieman, Hajé van Egmond en Gert-Jan van Leeuwen

*) Volgens de wet kan de kwaliteitsborger een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. In de praktijk vrijwel zeker het laatste: een bedrijf of instelling.

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging. De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk moet voorop staan. Degene die de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering verzorgt, is bij uitstek de persoon die kan vaststellen of de bouwer de kwaliteit levert die mag worden verwacht. Het voldoen aan de wettelijke eisen is daarbij de ondergrens, maar hij/zij controleert meer zaken.


Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Brede opleiding Van BWT naar WKB  

De opleiding voor toezichthouders is onderdeel van de bredere opleiding kwaliteitsborging die bestaat uit 3 modules:

 • Bouwbesluit basis, 6 dagen à update Bouwbesluit met doorkijk naar BBL over de inhoudelijke thema’s àvooraf instaptoets, is deze voldoende, dan hoef je deze module niet te volgen, kun je rechtstreeks door naar module Bouwplantoetser.
 • Bouwplantoetser, 5 dagen àgericht op kwaliteitsborging in het bouwproces en het beoordelen van de bouwplannenàindien nodig voorafgegaan door module Bouwbesluit Basis indien instaptoets daartoe dwingt.
 • Toezichthouder, 3 dagen àspecifiek gericht op de rol van toezichthouder op de bouwplaats module Bouwbesluit Basis niet verplicht, wel facultatief te volgen.


Op deze webpagina gaan we door met de laatste opleiding.

Toezichthouder op de bouwplaats
Wat moet je kunnen en weten om deze rol op de bouwplaats uit te voeren met de onafhankelijkheid en deskundigheid die de Wkb verlangt? Voor wie in het huidige stelsel toezichthouder is namens het bevoegd gezag of namens de opdrachtgever van het bouwwerk blijven veel werkzaamheden hetzelfde, maar op een aantal aspecten zijn er ook grote verschillen met de rol van de kwaliteitsborger. Die verschillen staan centraal in de vierdaagse opleiding die specifiek voor toezichthouders is opgezet.

Inhoud en resultaat

De opleiding is gericht op personen die nu al toezicht houden – zowel bij publieke als private organisaties – en die hun kennis willen verdiepen en voorbereid willen zijn op werken bij een private kwaliteitsborger. In de driedaagse opleiding komen alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde.

De eerste dag gaat in op de technische bouwvoorschriften en de veranderingen in de manier waarop deze door de wetgever zijn geordend. De focus ligt niet op de voorschriften zelf, maar op de wijze hoe met die regels moet worden omgegaan. Centraal staan de ‘knip’ in de Omgevingswet, de Wkb en de taken van de kwaliteitsborger.

De tweede dag is gewijd aan het belangrijkste ‘gereedschap’ van die kwaliteitsborger: het risico-gestuurde borgingsplan en vastleggen van feitelijke prestaties. Welke bijdrage kan de toezichthouder daaraan leveren en hoe wordt het borgingsplan in de praktijk toegepast?
In de eerste en de tweede dag krijgen de cursisten enig huiswerk mee, waarvan het resultaat wordt besproken in de derde dag.

Of de deelnemer begrepen heeft wat van hem of haar in deze nieuwe rol wordt verwacht moet blijken uit een eerste ‘proeve van bekwaamheid’, die wordt toegelicht op de derde dag. Ook hoe, wanneer en met wie te communiceren over bevindingen en opvolging komt dan aan de orde.

De opleiding wordt afgesloten met een examenwerkstuk waarmee de cursist zich bij slagen kwalificeert als Toezichthouder kwaliteitsborging.

Kwaliteitseisen
Na het volgen van deze opleiding voldoet u aan de wettelijke minimumeisen om op het gebied van kwaliteitsborging als toezichthouder aan de slag te gaan. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen, die ervaring hebben met toezicht op de bouw en deze rol willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk aan toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. De focus van de opleiding ligt op het toezicht houden op de bouwplaats als onderdeel van private kwaliteitsborging.

Vereiste vooropleiding/ervaring
Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) of opzichter BNA/VTS en al minimaal 3 jaar ervaring met het toezicht op de bouw.

Opzet, studiebelasting en diploma
U volgt 3 lesdagen. Het praktijkexamen maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt schriftelijk plaats.
Voor deze opleiding kunt u totaal 40 studie-uren rekenen, waarvan 24 contacturen en 30 uren thuisstudie en examen.
Indien het praktijkexamen een voldoende of meer oplevert ontvangt de deelnemer een diploma.

Programma

Dag 1: Bouwregelgeving

Introductie

 •  Opzet opleiding
 •  Borging kennis
 •  Introductie praktijkexamen
 •  Achtergrond en doelen kwaliteitsborging

Hoofdlijnen bouwregelgeving

 •  Van Wabo naar Omgevingswet
 •  Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving
 •  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op hoofdlijnen

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

 •  Nieuwe systematiek
 •  Verschillen met Bouwbesluit

Nadere uitleg van het stelsel van kwaliteitsborging

 • Uitwerking in AMvB en MR
 • Gevolgklassen
 • Een instrument / welke zijn er nu?

De plaats van de kwaliteitsborger in het stelsel

 • Taken – wat wel / wat niet – in vergelijking tot andere rollen
 • Rechtspositie, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
 • Risicobeoordeling / borgingsplan (inleiding voor dag 2)
 • Gelijkwaardigheidsvragen tijdens de uitvoering
 • Afwijkingen die “het afgeven van de verklaring in de weg staan”  

Uitleg huiswerkopdracht
Elke deelnemer krijgt een huiswerkopdracht uitgereikt om te toetsen het verschil tussen de huidige rol (bouwinspecteur of DTV?) en het werken als kwaliteitsborger wordt begrepen. Studiebelasting: 2uur.

Dag 2: Achtergrond en systematiek kwaliteitsborging (theorie)

Borgingsplan

 • Risicobeoordeling
 • Beheersmaatregelen
 • Kwaliteitsplan aannemer
 • Keuringsplan/ planning

Gebouwdossier

 • Verschillende dossiers en verantwoordelijkheden

De gereedschapskist van de kwaliteitsborger

 • Digitale hulpmiddelen
 • Verschillende experts

De kwaliteitsborger-toezicht aan het werk: realisatie fase

 • Beoordelingen (voortgang dossiers, borgingsplan, proces, bouwwerk)
 • Afwijkingen
 • Verslaglegging
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder) aannemers, leveranciers en producenten

Uitleg huiswerkopdracht
Elke deelnemer krijgt een huiswerkopdracht uitgereikt om te toetsen of de theorie geland is. Hij/zij maakt een inspectie verslag op een eigen werk als ware het een WKB project. Doel is een beoordeling te geven op proces en product (keuring). Zo oefent men met verslaglegging. Studiebelasting: 4 uur.
 

Dag 3: Borgingsplan en toezicht (praktijk)

Ochtend
Huiswerk dag 1 en 2 bespreken
Het huiswerk wordt individueel beoordeeld door de docenten. Klassikaal worden in het algemeen een aantal belangrijke zaken toegelicht om samen lessen te trekken. Wat kan beter? Waar gingen we de fout in? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Zijn er persoonlijke leerpunten? Vervolgens is er uitleg en gelegenheid tot vragen over het praktijkexamen.

Uitreiken praktijkexamen
Elke deelnemer ontvangt kort voor de 3e dag de examenopdracht bestaande uit een bouwactiviteit waarop toezicht moet worden gehouden. Deze opdracht en de procedure van inlevering en beoordeling worden nader toegelicht, mede in antwoord op vragen van cursisten. Hoe ga je hierbij systematisch en correct te werk? De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met de vraagstelling. Studieduur voor de opdracht is circa 24 uur.

Middag
De rol van de toezichthouder
De kwaliteitsborger wordt geacht deskundig en onafhankelijk te zijn. Dat moet ook blijken uit hoe hij zich opstelt op de bouw. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe je handelt als je twijfelt of wat je doet bij afwijkingen of druk. Je moet consequent handelen en dat verschilt soms van de huidige rol van toezichthouder. Dit vergt een aantal communicatieve vaardigheden:
• Wat zeg je in een bepaalde situatie wel of niet?
• Hoe stel je vast of je bevindingen en de eventueel daarop verwachte respons door de ontvangers van je boodschap goed en volledig zijn begrepen?
• Hoe leg je in lastige situaties je eigen rol en de beperkingen daarvan uit?
• Wat leg je vast en wat niet? En op welke manier?
Dit wordt verder uitgewerkt in cases en oefeningen die deelnemer helpen om zich communicatief adequaat en rolbewust op te stellen.


Docenten

Hajé van Egmond
Zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Gert-Jan van Leeuwen
Zelfstandig adviseur
 
Gert-Jan was adviseur en kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit en weet daardoor precies wat er speelt rond de Wet kwaliteitsborging bouwen.
 
Jurgen Slippens
Senior specialist
 
Als senior specialist Kwaliteitsmanagement bij de Nieman Groep heeft hij als uitdaging de hele bouwkolom van opdrachtgevers, architecten ,bouwbedrijven tot onderaannemers en leveranciers de wet en het daarbij behorende proces bij te brengen en ze daarbij te ondersteunen. Een onderdeel van zijn werkzaamheden bestaat uit het coachen en het geven van bijeenkomsten over de wet. Het optreden als kwaliteitsborger is mijn voornaamste taak. Vanuit zijn jaren lange ervaring als bouwkundige ligt het accent van zijn werkzaamheden bij de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering. Het beoordelen van keuringsplannen en het houden van audits en inspecties op de bouw zijn de voornaamste werkzaamheden.

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Boek Kwaliteitsborging voor het bouwen
•  Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 48 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4848

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11, 18 november, 16 december 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.695,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

Aanmelden

Referenties
Voor deze opleiding zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl