Online

€ 995,-

Basiscursus Omgevingswet - 3 daags

18, 23, 30 juni 2020

Online

3 dagen: Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Milieu in de Omgevingswet

 • Een compleet overzicht in 3 cursussen van 1 dag
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Ook nu u thuis zit: blijf leren en online kennis opdoen


Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2021 is het al zover, dus nog maar even!

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet. Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide cursus van 3 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 3 modules:

1. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
2. Omgevingsvergunning en procedures
3. Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Programma

Vanuit didactische oogpunt is iedere module opgebouwd uit twee blokken van 2 uur:

Blok 1 van 09.30 tot 12.00 uur (met 30 minuten pauze)
Ruime pauze
Blok 2 van 14.00 tot 16.30 uur (met 30 minuten pauze)

Dag 1: Omgevingsplan en omgevingsvisie

Doelstellingen Omgevingswet

 • Doel en reikwijdte
 • Ontwerpprincipes en begrippen
 • Kerninstrumenten
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten en invoeringswet

Omgevingsvisie

 • Bindt vaststellende bestuursorganen
 • Integrale visie
 • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
 • Inhoud Omgevingsvisie
 • Doorwerking

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
 • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
 • Verruimde reikwijdte
 • Volksgezondheid
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Nadere regels
 • Motiveringsbeginsel
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

 • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
 • Mengpaneel/toolbox
 • Milieuzonering
 • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

Dag 2: Omgevingsvergunning en procedures

Omgevingsvergunning algemeen

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding

 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering

Procedurele aspecten en rechtsbescherming

 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures

Dag 3: Milieu in de Omgevingswet

Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Van inrichting naar activiteit
 • De milieubelastende activiteit
 • Systematiek: kernactiviteit, functioneel ondersteunende activiteit en uitzonderingen
 • Uitgangspunt minder vergunningen, meer algemene regels
 • Wanneer algemene regels, meldingplicht of vergunningplichtig?
 • Beoordelingsregels vergunning

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Grondslag en reikwijdte algemene regels
 • Grondslag vergunningplicht
 • Decentraal, tenzij
 • Inhoud Bal
 • Lagenbenadering milieubelastende activiteit (hfd 2 t/m 5)
 • Typen regels en instrumenten
 • Specifieke zorgplicht - handhaving
 • Maatwerk: maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Meldingplicht

Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
 • Verdeling gebruiksruimte
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • Toepassing mengpaneel
 • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan – Geluid

Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)

 • De bruidsschat
 • Omgevingsplanregels van rijkswege

Docenten

mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij Source.law
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Albert Jan Meeuwissen
Jurist, Bugelhajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is  betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Maaike Bekooy
Advocaat
 
Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U krijgt het digitale cursusmateriaal toegestuurd.

Normaliter krijgt u als cursist daarnaast ook 1 maand toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional Nu wordt dat als service in Corona-tijden met 2 maanden verlengd, zodat u ook de komende tijd ook thuis up to date blijft.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18, 23, 30 juni 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Online
 • € 995,-
 • Genoemd bedrag is ex btw 21 %
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl