4 ochtenden

€ 295,-

Masterclasses Griffiers

30 september, 6, 8, 28 oktober 2020

Utrecht
 • Unieke reeks masterclasses met kwalitatief hoogwaardige inleiders
 • High level
 • Specifiek voor de griffier en ervaren raadsadviseurs
 • AVG, Integriteitsonderzoek, Jeugdwet, Omgevingsrecht
 • Interactieve opzet
 • Met netwerklunch na afloop

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

De wereld van de griffier die opereert in het politieke krachtenveld is continu in beweging. Er spelen steeds weer nieuwe thema’s, waarbij de griffier steeds moet bedenken op welke wijze deze ontwikkelingen haar rol raken. En dit leidt weer tot nieuwe informatiebehoeften.

Voor de griffier bieden wij nu een unieke reeks masterclasses met kwalitatief hoogwaardige inleiders, stuk voor stuk deskundig op hun specifieke vakgebied. Elke masterclass behandelt een afgerond thema, waarmee de deelnemers in de praktijk stappen kunnen maken. De behandeling van het onderwerp is uiteraard helemaal toegespitst op de rol van de griffier hierin.

Inhoud en resultaat

De masterclasses zijn geen eenrichtingsverkeer, maar vooral gericht op interactie. Ze trachten helderheid, tips en wellicht oplossingen te bieden.
Na elke masterclass in de ochtend is er facultatief ook een lunch ingepland om nog even na te praten met uw collega’s.

U kunt kiezen uit de volgende 4 masterclasses:

 • 30 september 2020: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gemeente en de griffier
 • 6 oktober 2020: Omgevingsrecht en Omgevingswet voor de griffier
 • 8 oktober 2020: Jeugdwet en de griffier
 • 28 oktober 2020: Integriteitsonderzoek en de rol van de griffier 

Doelgroep

Deze masterclasses zijn bedoeld voor griffiers, plaatsvervangende griffiers en ervaren raadadviseurs.

Omgevingsrecht en Omgevingswet voor de griffier

Docenten: Olaf Schuwer en Pascale Georgopoulou, beiden zelfstanding adviseur.

Inleiding

De raad is zo op het oog een verzameling politieke fracties. Besluiten worden genomen in een politiek – bestuurlijke setting. Ook op het brede gebied van het Omgevingsrecht.De rol van de raad als bestuursorgaan komt daarbij menigmaal in het gedrang. Dat schuurt en komt regelmatig tot een ontploffing als beroep tegen een raadsbesluit wordt ingesteld. Denk hierbij aan de vaststelling van een bestemmingsplan, maar ook aan de lagere vaststelling van een fractievergoeding of het uitvoering geven aan een uitspraak van de bestuursrechter.

Doel van de masterclass

Aan het einde van de masterclass:

 • weet je wat er precies af moet zijn op 1 januari 2021 en welke besluitvorming daarvoor noodzakelijk is
 • heb je tools in handen om de discussie met de raad te voeren over tempo en richting bij de implementatie van de Omgevingswet
 • kun je putten uit praktijkvoorbeelden om een eigen invulling te geven aan jouw rol als griffier in dit dossier.

Jeugdwet en de griffier

Docenten: Wouter Koelewijn, advocaat-partner Zorg & Sociaal domein bij Van Benthem & Keulen en Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein werkzaam bij Van Benthem & Keulen.

Inleiding

In deze masterclass wordt een toegankelijk overzicht gegeven van de belangrijkste (rechts)ontwikkelingen op gebied van de rechtspraak en wetgeving omtrent de regelgevende bevoegdheden van de gemeenteraad met het oog op de Jeugdwet. Tijdens de masterclass bespreken de docenten op basis van hun praktijkervaringen en voorbeelden de do's en dont's bij het opstellen van gemeentelijke verordeningen. Tevens zullen de docenten ingaan op de juridische kostenbeheersingsinstrumenten die gemeenten in dat kader kunnen inzetten.

Doel van de masterclass

Na afloop van deze masterclass zijn de deelnemers in staat om een pragmatische vertaalslag te kunnen maken naar wat de (rechts)ontwikkelingen binnen het jeugddomein kunnen betekenen voor gemeenten en welke punten in de uitvoeringspraktijk bijzondere aandacht verdienen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gemeente en de griffier

Docent : Jacco Beks,gemeentebreed juridisch concerncontroller en Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de gemeente Arnhem

Inleiding

Niemand kan het zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevenbescherming) in werking trad. De aandacht voor deze nieuwe regelgeving was ongekend. Over deze Europese Verordening bestaan echter veel misverstanden. Te pas en te onpas roept er wel iemand 'Dat mag niet van de AVG!' - zonder dat diegene dan kan uitleggen wáárom dat het geval zou zijn. Meestal blijkt er, als je de kern van de AVG kent, wel degelijk het nodige mogelijk te zijn. In deze cursus leert u het nodige over de achtergrond van het toegenomen belang van privacy. Van daaruit is te begrijpen waarom de AVG er is gekomen en wat deze verordening wil bereiken.

Doel van de masterclass

Na afloop beschikt de deelnemer over basale kennis van de AVG en over de verhouding tussen de AVG en andere regelgeving (met name de Gemeentewet). Zo krijgt men handvatten om in de gemeentelijke praktijk zelfstandig te beoordelen waar privacyvragen spelen, en op welke wijze men dan tot een antwoord kan komen.

Integriteitsonderzoek en de rol van de griffier

Docenten: Peter Schokker, partner bij BING. Paul van Ruitenbeek, griffier in Hilversum

Inleiding

Bij bestuurlijke integriteitskwesties is vrijwel altijd een rol weggelegd voor de griffier. Of het nu de burgemeester is die als bevorderaar van bestuurlijke integriteit een beroep op je kennis en ervaring doet, of het raadslid dat een dilemma ervaart en voor advies bij je komt. Nog interessanter wordt het als het vermoeden ontstaat dat er echt iets aan de hand is. Dat een raadslid iets doet dat niet door de beugel kan. En jij als griffier de verantwoordelijkheid voelt of krijgt toegeworpen, om actie te ondernemen. Niks doen is geen optie. Maar wel iets doen, kan risicovol zijn. Dien je de rechtsstaat, de (lokale) democratie of allebei?

Doel van de masterclass

Tijdens deze masterclass worden de dilemma’s die kunnen ontstaan voor griffiers bij een vermoeden van niet-integer handelen in hun bestuurlijke omgeving op interactieve manier behandeld. Doel is het ondersteunen van griffiers in de afweging welke actie zij kunnen ondernemen bij mogelijke integriteitsschendingen, hoe zij hun eigen rol en verantwoordelijkheid nemen én bewaken en hoe een zorgvuldig proces recht doet aan de bij de casus betrokken personen. Daarbij worden ook vanuit het perspectief van de griffier vragen omtrent verantwoordelijkheden in de driehoek en richting de raad, vragen omtrent te nemen stappen en het aanbrengen van waarborgen voor een zorgvuldig proces behandeld.

Programma

 30 september 2020:De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gemeente en de griffier

 • Voorstelronde en uitwisselen van ervaringen 
 • welke nieuwigheden brengt de AVG?
 • de kern van het privacyrecht: grondslag & beginselen
 • privacy in een organisatie op orde krijgen: TOG (techniek - organisatie - gedrag)
 • de Functionaris voor Gegevensbescherming bij de gemeente
 • privacy, de raad en de Gemeentewet: waar werkt de AVG door in de dagelijkse praktijk van de griffie, en hoe verhoudt de Gemeentewet zich tot de AVG?

6 oktober 2020: Omgevingsrecht en Omgevingswet voor de griffier

 • Het thema van deze masterclass is: hoe “vrij” is de raad, hoe “vrij” zijn fracties en raadsleden als de raad invulling geeft aan zijn rol van bestuursorgaan, in het bijzonder op het gebied van het Omgevingsrecht, nu en in de toekomst?
 • Richting de Omgevingswet: Voorbij de hype!
 • Wat moet er echt klaar zijn op 1 januari 2021
 • hoe kan de griffier de raad daarbij ondersteunen?
 • waar liggen de kansen en raakvlakken die de griffier kan benutten om de raad in positie te brengen
 • Behandeling van aspecten die het proces, de inhoud en ook houding en gedrag raken.
 • Rol van de raad als bestuursorgaan met op het gebied van omgevingsrecht
 • Hoe “politiek” kan en mag een bestuursorgaan zijn
 • Wat moet de raad met algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
 • Waaraan moet een raadslid denken als hij wil amenderen op een ontwerpbestemmingsplan?
 • Welk gewicht kan de raad toekennen aan inspraak en draagvlak in de buurt?
 • Welke positie zou de raad idealiter moeten innemen bij de totstandkoming van een bestemmingsplan?
 • Hoe streng is de Afdeling bestuursrechtspraak?

8 oktober 2020: Jeugdwet en de griffier

 • Regelgevende bevoegdheden gemeenteraad (wetssystematiek Jeugdwet);
 • Onderwerpen die onmisbaar zijn in de verordening;
 • Essentialia-jurisprudentie;
 • Kanteling en de 3D-verordening;
 • Actualiteiten wetgeving;
 • De verschillende modellen binnen het sociaal domein;
 • Gevolgen rechtspraak 'resultaatgericht indiceren';
 • Resultaatgericht financieren en overige beheersingsinstrumenten.

28 oktober 2020: Integriteitsonderzoek en de rol van de griffier

 • Interactief rollenspel waarin Paul en Peter hun beste acteursspel tonen
 • Het gezamenlijk uitdiepen van de verantwoordelijkheid van griffiers bij vermoedens van niet-integer handelen, de relatie met de raad en de relatie met de driehoek
 • Het behandelen van een met waarborgen omkleed onderzoeksproces, inclusief een verkenning van de vraag hoe politieke lading zo mogelijk kan worden vermeden
 • Tips en adviezen voor de praktijk  

 


Docenten

mr. Bastiaan Wallage
Advocaat zorg en sociaal domein bij Van Benthem en van Keulen
 
Mr. Bastiaan Wallage is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht & Zorg en sociaal domein.Bastiaan is naast zijn werk in de advocatuur ook verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast is hij sinds 2018 als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Bekijk op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel
Peter Schokker
partner bij BING.
 
Peter is gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische vraagstukken. Als verantwoordelijke begeleidt hij onderzoeken naar integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen in brede zin. Daarnaast verzorgt hij training en advies rondom integriteit en allerhande vraagstukken en coördineert hij risicoanalyses (screening van personen en zakelijke relaties). Voor diverse organisaties is hij daarnaast extern vertrouwenspersoon. Peter heeft door de jaren heen bij tientallen gemeenteraden en provinciale staten training gegeven. In 2016 heeft hij voor alle griffierskringen workshops verzorgd over de rol van de griffier bij integriteit en mogelijke schendingen..
mr. Paul van Ruitenbeek CMC
Griffier bij Gemeente Hilversum
 
Paul was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.
 
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Wouter Koelewijn
Advocaat-Partner Zorg en sociaal domein bij Van Benthem & Keulen
 
Wouter Koelewijn is sinds mei 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg en sociaal domein. Vanaf januari 2019 is Wouter partner bij Van Benthem & Keulen. Hij geeft leiding aan de praktijkgroep Zorg en Sociaal domein. Wouter is advocaat gezondheidszorg en heeft ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die de ordening en regulering van de gezondheidszorg raken.
 
Lees artikelen op Sociaalweb  
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel
Pascale Georgopoulou
Zelfstandig adviseur
 
Pascale is zelfstandig adviseur binnen de publieke zaak. Zij is onder meer verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG. Zij blogt – sinds 2017 – over zaken op het grensvlak van politiek, bestuur en ICT binnen gemeenten.
Jacco Beks
gemeentebreed juridisch concerncontroller en Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de gemeente Arnhem
 
Jacco is een ervaren gemeentejurist die als zzp'er bij andere gemeenten actief is om hen te helpen de bewustwording over privacy te verhogen en de AVG op een praktische, binnen de gemeentelijke praktijk passende manier te implementeren. Als voormalig docent bestuursrecht aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit heeft hij ervaring met het geven van workshops en lezingen. Hierbij combineert hij altijd de theorie van het recht met de praktijk van alledag.

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Per masterclass  kunt u 3 studie-uren / punten rekenen.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 30 september, 6, 8, 28 oktober 2020
 • 09:30 - 12:30
 • Utrecht
 • € 295,-
 • Cursusprijs is per masterclass, volgt u 2 of meer masterclasses dan ontvangt u 20 % korting op iedere masterclass

  Elke masterclass is incl. koffie, thee en aansluitend een netwerklunch

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een extra korting van € 50,- op de cursusprijs van elke masterclass

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Voor deze masterclasses zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl