1-daagse cursus

€ 645,-

Tijdig beschikken over grond nu en onder de Omgevingswet

5 oktober 2023

Utrecht
 • Toepassing van Sturend Grondbeleid
 • Planmatige minnelijke verwerving
 • Voorkeursrecht
 • Realisatie overeenkomst en kostenverhaal (anterieure overeenkomst)
 • Onteigening
 • Planschade en Nadeelcompensatie
 • Cultuuromslag Omgevingswet


Inleiding

Grondbeleid ziet op het tijdig de beschikking kunnen krijgen van grond voor het feitelijk realiseren van ruimtelijke doelstellingen als een gebiedsontwikkeling. De zeggenschap over het of, hoe en wanneer van een gebiedsontwikkeling ligt bij de overheid. Het fysiek realiseren van het gewenste andere grondgebruik wordt veelal uitgevoerd door marktpartijen. De overheid krijgt daarbij haar kosten die samenhangen met een gebiedsontwikkeling vergoed. Op basis van het grondrecht eigendom komt de resterende eventuele meerwaarde van grond aan de eigenaar.


Sturend Grondbeleid 
Sturend Grondbeleid ziet op het onder regie van de overheid in onderlinge samenhang inzetten van de grondbeleidsinstrumenten. Doel hiervan is het tijdig de beschikking krijgen over grond nodig voor het feitelijk realiseren van een gebiedsontwikkeling. Daarbij is uitgangspunt dat er geen gebied in Nederland wordt ontwikkeld zonder dat er tussen de gemeente en marktpartijen wordt onderhandeld en samengewerkt. Overheden en marktpartijen gaan daarbij met elkaar in onderhandeling over de samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Daarvoor is het nodig de eigen onderhandelingspositie te kennen door te weten hoe en wanneer de verschillende grondbeleidsinstrumenten kunnen worden ingezet.


Instrumenten onder de Omgevingswet
Onder de Omgevingswet worden bekende instrumenten opnieuw vormgegeven, zoals het voorkeursrecht, de onteigening en landinrichting (herverkaveling). Ook ziet de Omgevingswet op het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil. Verder zijn ook de regels over kostenverhaal (financiële bijdragen aan de grondexploitatie) aangepast.


Inhoud en resultaat

De cursus biedt u inzicht in de laatste stand van zaken van het in onderlinge samenhang toepassen van de grondbeleidsinstrumenten om tijdig over de grond te beschikken. We gaan daarbij uit van de wijzigingen die de invoering van de Omgevingswet met zich mee zal brengen. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Geschiedenis, stand van zaken uitgangspunten grondbeleid
 • Planmatige minnelijke verwerving
 • Voorkeursrecht
 • Realisatie overeenkomst en kostenverhaal (anterieure overeenkomst)
 • Onteigening
 • Planschade en Nadeelcompensatie
 • Per instrument de gevolgen van de eventuele invoering van de Omgevingswet
 • Cultuuromslag Omgevingswet

Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de huidige praktijk van het grondbeleid, de bijbehorende strategische afwegingen en van wat de Omgevingswet terzake brengt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening werkzaam bij gemeenten en andere overheden;
 • Locatie ontwikkelaars werkzaam bij marktpartijen;
 • Advocaten, grondzakenadviseurs, rentmeesters en andere vastgoedprofessionals betrokken bij gebiedsontwikkelingen.

Programma

Geschiedenis, stand van zaken uitgangspunten grondbeleid

 • Basis: grondrecht eigendom versus algemene belang
 • Onderscheid grondpolitiek en grondbeleid
 • Grondbeleid onder de Omgevingswet

Planmatige minnelijke verwerving

 • Koppeling RO en planeconomie
 • Van marktwaarde naar volledige schadeloosstelling
 • Planmatige verwerving onder de Omgevingswet

Voorkeursrecht

 • Bij uitstek strategisch instrument: regie door overheid
 • Verschillende vestigingsgrondslagen
 • Aanbiedingsprocedure
 • Vrijstellingsmogelijkheid
 • Voorkeursrecht onder de Omgevingswet
  • Verval van rechtswege na vijf jaar en niet kopen door gemeente

Realisatie overeenkomst en kostenverhaal (anterieure overeenkomst)

 • Waar, wat wanneer te realiseren
 • Kostenverhaal, toegespitst op verhaal apparaatskosten van de gemeente
 • Voorbeeld toepassen plankostenscan
 • Contractruimte versus misbruik van omstandigheden
 • Bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen
 • Inzet publiekrechtelijke grondbeleidsinstrumenten
 • Planschadeverhaalsovereenkomst
 • Kostenverhaal onder de Omgevingswet
  • Met tijdvak
  • Zonder tijdvak
  • Financiële bijdragen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Onteigening

 • Bij uitstek strategische instrument: tweesporenbeleid
 • Vereisten poging tot minnelijke verwerving
 • Opbouw volledige schadeloosstelling
  • Vermogensschade
   • Vergelijkingstransacties
   • Residuele berekening
  • Inkomensschade
  • Bijkomende schade
 • Vereisten administratieve onteigeningsprocedure
  • Inzicht in planuitvoering
 • Vereisten gerechtelijke onteigeningsprocedure
 • Zelfrealisatie
 • Onteigening onder de Omgevingswet
  • Van de Kroon naar de rechter

Stedelijke en landelijk verkaveling

 • Nieuw (vrijwillig) instrument Omgevingswet

Planschade en Nadeelcompensatie

 • Schade oorzaken
 • Normaal Maatschappelijk Risico
 • Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
  • Geen regeling voor schaduwschade
  • Koppeling aan omgevingsvergunning

Cultuuromslag Omgevingswet

 • Veel zichtbaardere rol gemeenteraad bij onteigening
 • Nog meer communiceren bij vestigen voorkeursrecht?

Docenten

Peter Overwater
Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau
Peter Overwater geeft strategische adviezen op het gebied van rentmeesterij en grondzaken als Grondzakenjurist en Rentmeester NVR en is op associé basis verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV in Strijen (www.overwater.nl). Hij is sinds 1982 (tot 1987 ook als advocaat) werkzaam in de praktijk van het in onderlinge samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten (verwerven op basis van een volledige schadeloosstelling, voorkeursrecht, onteigenen, anterieure overeenkomst en kostenverhaal). Daarnaast publiceert en doceert hij over dit onderwerp. Waarbij het zijn inzet is om de opgedane kennis onder de noemer van Sturend Grondbeleid steeds in de praktijk toe te passen en het vak zo verder te brengen.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Informatief en heel goed gebracht.

Cursus is goed bevallen, toegankelijk.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl