1-daagse cursus

€ 595,-

Grondeigendom en toepassing grondbeleidsinstrumenten

12 oktober 2021

Utrecht
Nieuwe regels
 • Specifiek gericht op de consequenties voor grondeigendom
 • Juridische aspecten
 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling: landelijk en stedelijk
 • Kostenverhaal/grondexploitatie
 • Schadeloosstelling

 Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen van Berghauser Pont Academy online aangeboden.

Inleiding

De Omgevingswet is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad 2016, 156. Ook de Invoeringswet en de vier aanvullingswetten waaronder de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet zijn inmiddels aangenomen. In de vier AMvB’s: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving staan de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. Dit betekent dus duidelijkheid over hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen. Alleen wat betreft de invoeringsdatum, vooralsnog 1 januari 2022, bestaat nog enige onzekerheid.

Het nieuwe instrumentarium voor het grondbeleid is via een apart traject, te weten de Aanvullingswet grondeigendom in de Omgevingswet geïntegreerd. In deze wet komen regels samen over verschillende bestaande instrumenten. Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het voorkeursrecht, de onteigening en landinrichting (herverkaveling), maar anderzijds ook om het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil. Verder zijn ook de regels over kostenverhaal (financiële bijdragen aan de grondexploitatie) in de de Omgevingswet, aangepast.In de invoeringswet Omgevingswet zijn regels over schade en nadeelcompensatie (planschade in de Wro), opgenomen.

Met de nieuwe regels moet het grondbeleid weer helemaal bij de huidige tijd passen, aansluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet en geschikter zijn voor de nieuwe opgaven. Er wordt daarom best veel gewijzigd.

Tijd om u op de hoogte te stellen van de inhoud van de aanvullingswet en de consequenties die het voor u in de praktijk van het toepassen van grondbeleidsinstrumenten heeft.

Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Dan gaat het om de volgende onderdelen:
    
 • Grondeigendom
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Minnelijk verwerven
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Onteigening
 • Kostenverhaal
 • Landelijke en stedelijke verkaveling
 • Nadeelcompensatie
 • Cultuuromslag Omgevingswet 
Na deze cursusdag kent u de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, weet u waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Andere cursussen Omgevingswet

Er is een heel pakket cursussen over de Omgevingswet, zie het overzicht via deze link: Cursussen Omgevingswet.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten en andere overheden. Verder is de cursus van belang voor advocaten, adviseurs en vastgoedprofessionals.

Programma

Kort inleiding Omgevingswet
 • Doel, reikwijdte en ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • 4 uitvoerings-AMvB’s, 4 aanvullingswetten
 • Stand van zaken wetgevingsproces


Inhoud Aanvullingswet grondeigendom en invoeringswet m.b.t. schade
 • Opzet aanvullingswet
 • Doelstellingen
 • Instrumenten
 • Aanpassingen op hoofdlijnen


Onteigening
 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Onteigeningswet
 • Beter aansluiten bij het omgevingsrecht
 • Twee sporen:
  • Publiekrecht: onteigeningsbesluit
  • Civiel recht: schadeloosstelling vaststellen
 • Nieuwe procedure
 • Bevoegdheden wijzigen
 • Onafhankelijke adviescommissie
 • Discussie over de wijzigingen en mogelijke verbeteringen


Voorkeursrecht
 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Uitkomsten evaluatie
 • Voorkeursrecht instrument binnen grondbeleid
 • Afstemming onteigening en voorkeursrecht
 • Grondslagen en toepassingsbereik
 • Geldingsduur van het voorkeursrecht
 • Positie van private partijen
 • Regeling inwerkingtreding voorkeursrecht
 • Discussie over de wijzigingen en mogelijke verbeteringen


Herverkaveling en kavelruil
 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Wet inrichting landelijk gebied
 • Herverkaveling landelijk gebied
 • Inrichtingsplan wordt vervangen
 • Kavelruil in landelijk gebied
 • Stedelijke kavelruil: nieuw instrument
 • Meer mogelijkheden voor initiatiefnemers
 • Vrijwillig karakter
 • Inhoud regeling stedelijke herverkaveling
 • Discussie over hete nieuwe instrument en mogelijke verbeteringen


Kostenverhaal/grondexploitatie
 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. van de Omgevingswet/Omgevingsbesluit
 • Nieuwe terminologie
 • Eenvoudiger en flexibel
 • Aangepast aan uitnodigingsplanologie
 • Verplichting tot kostenverhaal?
 • Nieuwe rekensystematiek
 • Discussie over de wijzigingen en mogelijke verbeteringen


Nadeelcompensatie
 • Belangrijkste wijzigingen t.o.v. regeling Wro en Awb
 • Planschade: nieuwe regeling
 • Nadeelcompensatie: nieuwe regeling
 • Consequenties voor het grondbeleid
 • Discussie over de wijzigingen en mogelijke verbeteringen

Docenten

Peter Overwater
Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau
Peter Overwater geeft strategische adviezen op het gebied van rentmeesterij en grondzaken als Grondzakenjurist en Rentmeester NVR en is op associé basis verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV in Strijen (www.overwater.nl). Hij is sinds 1982 (tot 1987 ook als advocaat) werkzaam in de praktijk van het in onderlinge samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten (verwerven op basis van een volledige schadeloosstelling, voorkeursrecht, onteigenen, anterieure overeenkomst en kostenverhaal). Daarnaast publiceert en doceert hij over dit onderwerp. Waarbij het zijn inzet is om de opgedane kennis onder de noemer van Sturend Grondbeleid steeds in de praktijk toe te passen en het vak zo verder te brengen.

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12 oktober 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Informatief en heel goed gebracht.

Cursus is goed bevallen, toegankelijk.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Marjolein Vos
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Marjolein via 06 216 36 738 of via marjolein@berghauserpont.nl