1-daagse cursus


Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners – alleen incompany


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • Van watervergunning naar omgevingsvergunning
 • Lozingen, regels in Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden voor water
 • Toepassing in een praktijkcasus

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats: zo wordt de watervergunning een omgevingsvergunning en veranderen de regels voor lozingen. De waterschapverordening komt onder de Omgevingswet te hangen. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning.

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen voor de vergunningverlening.

Wat gaat er voor u veranderen als vergunningverlener en waar moet u specifiek op letten?

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor water onder de Omgevingswet. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverlening input aan de werkwijze onder deze nieuwe wetgeving.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor vergunningverleners die werkzaam zijn bij waterschappen.

Programma

1. De hoofdlijnen van de Omgevingswet komen aan bod, in relatie tot het waterbeheer

 • Stilgestaan wordt bij de bedoeling van de wet (werken op basis van vertrouwen, meer ruimte voor ontwikkelingen, meer eigen afwegingsruimte om regels te stellen en meer werken op basis van afspraken in plaats van eenzijdige voorschriften)
 • Meer algemeen is er ook veel aandacht voor de relatie rijksregelgeving en decentrale regelgeving: relatie omgevingsvisies, programma’s en verordeningen
 • Water in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)(omgevingswaarden, instructieregels en monitoring), in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): lozingsactiviteiten en grondwateronttrekkingen en in het Omgevingsbesluit (procedures, instemmingsregeling e.d.);
 • De bruidsschat voor waterschappen;
 • Adviesrol waterschap bij bv. watertoets en indirecte lozingen

2. Inhoudelijke verdieping op de voor VTH belangrijkste onderwerpen/instrumenten

 • Vergunningverlening, algemene regels en (algemene en bijzondere) zorgplichten
 • Projectbesluit en/of ‘vergunning eigen dienst’
 • Maatwerkmogelijkheden: maatwerkregels en/of maatwerkvoorschriften (ook relatie ws-verordening en omgevingsplan, m.n. bij lozingsregels van belang)
 • Toezicht en handhaving
 • (eventueel) bescherming grondwaterkwaliteit: Bkl en Aanvullingsspoor bodem

3. Organisatorische verdieping

 • Dit wordt gekoppeld aan het instrumentarium van de wet en de eigen waterschapsverordening (‘keur’ nieuwe stijl, met meer inhoud dan nu het geval is).

Docenten

Peter de Putter
Adviseur
 
Peter geldt als een van de kopstukken op het terrein van waterwetgeving. Hij is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het bestuurlijk-juridische waterbeheer, of het nou het watersysteem of de waterketen betreft. Zijn juridische specialisaties zijn als volgt samen te vatten: stedelijk waterbeheer, grondwaterbeheer, waterbeheer en ruimtelijke ordening, Waterwet en onderliggende regelgeving en dus ook de specifieke wateraspecten van de nieuwe Omgevingswet. In zijn werk probeert hij de vaak complexe wet- en regelgeving terug te brengen tot voor de praktijk begrijpelijke taal. Bovenal is hij bezig samenwerking in de wereld van het water en aanliggende beleidsterreinen concreet vorm te geven. Peter publiceert veel, geeft regelmatig les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Niet in de laatste plaats kent Peter de bij het waterbeheer betrokken partijen goed, van rijksniveau tot aan de gemeenten, van werkvloer tot aan de bestuurderstafel.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de hand-outs van de presentatie. Eventueel achtergrondmateriaal wordt digitaal geleverd

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl