1-daagse cursus


Water in de Omgevingswet voor juristen – alleen incompany


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • De bruidsschat voor Waterschappen
 • Waterschapsverordening van rechtswege
 • Organisatorische verdieping

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Wat verandert er concreet op juridisch vlak voor de waterschappen? Uitgangspunt voor deze cursus is de overgang Waterwet – Omgevingswet en de veranderingen in het juridisch instrumentarium.

Er is behoefte aan overzicht hoe dit stelsel juridisch voor Waterschappen gaat uitwerken.

Inhoud en resultaat

Ten behoeve van de naleving van wet-regelgeving ter bescherming van oppervlaktewater en het grondwater wordt kennis verstrekt van de nieuwe wetgeving en de nieuwe wijze van werken.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen die werkzaam zijn bij waterschappen.

Programma

 • Eerst wordt stilgestaan bij de bedoeling van de wet (werken op basis van vertrouwen, meer ruimte voor ontwikkelingen, meer eigen afwegingsruimte om regels te stellen en meer werken op basis van afspraken in plaats van eenzijdige voorschriften)
 • Meer algemeen is er ook veel aandacht voor de relatie rijksregelgeving en decentrale regelgeving: relatie omgevingsvisies, programma’s en verordeningen
 • Water in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)(omgevingswaarden, instructieregels en monitoring), in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): lozingsactiviteiten en grondwateronttrekkingen en in het Omgevingsbesluit (procedures, instemmingsregeling e.d.)
 • De bruidsschat voor waterschappen
 • Adviesrol waterschap bij bv. watertoets en indirecte lozingen
 • Planning diverse producten Omgevingswet mede in relatie tot DSO
 • Vergunningverlening voor verschillende activiteiten
 • Samenloop bij vergunningverlening
 • Waterschapsverordening van rechtswege, Unie-modules (voor zover al beschikbaar/bekend)
 • Projectbesluit en betekenis voor het waterschap
 • Klimaatadaptatie: watertoets, waterrobuust bouwen en mogelijkheden waterschapsverordening (‘keur’)
 • Bodemdaling en peilbeheer
 • Organisatorische verdieping: dit wordt gekoppeld aan het instrumentarium van de wet en de eigen waterschapsverordening (‘keur’ nieuwe stijl, met meer inhoud dan nu het geval is)

Docenten

Peter de Putter
Adviseur
 
Peter geldt als een van de kopstukken op het terrein van waterwetgeving. Hij is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het bestuurlijk-juridische waterbeheer, of het nou het watersysteem of de waterketen betreft. Zijn juridische specialisaties zijn als volgt samen te vatten: stedelijk waterbeheer, grondwaterbeheer, waterbeheer en ruimtelijke ordening, Waterwet en onderliggende regelgeving en dus ook de specifieke wateraspecten van de nieuwe Omgevingswet. In zijn werk probeert hij de vaak complexe wet- en regelgeving terug te brengen tot voor de praktijk begrijpelijke taal. Bovenal is hij bezig samenwerking in de wereld van het water en aanliggende beleidsterreinen concreet vorm te geven. Peter publiceert veel, geeft regelmatig les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Niet in de laatste plaats kent Peter de bij het waterbeheer betrokken partijen goed, van rijksniveau tot aan de gemeenten, van werkvloer tot aan de bestuurderstafel.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de hand-outs van de presentatie. Eventueel achtergrondmateriaal wordt digitaal geleverd

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl