Actualiteitenochtend

€ 249,-

Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?


 • Duiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak over het PAS
 • Gevolgen voor het PAS: niet meer te gebruiken en weer terug naar het oude regime?
 • Wat betekent het voor activiteiten met toestemming o.g.v. het PAS?
 • Welke lessen kunnen we leren uit de periode voor de inwerkingtreding van het PAS?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar, zowel voor reparatie van het PAS als werken zonder het PAS?

Aanleiding

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Daarbij heeft zij de beantwoording van de prejudiciële vragen van het Hof van Justitie betrokken en aangegeven waar het PAS strijdig is met de Europese regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen en bestemmingsplannen, gebaseerd op het PAS, verleend op basis van het PAS, vernietigd en herleeft de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn er nog vele andere dossiers waarin het PAS een rol speelt, waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten. Niet alleen bij nieuwe activiteiten, maar ook bij bestaande activiteiten die onder het PAS waren vrijgesteld van de vergunningenplicht.

Tijdens deze ochtend wordt u bijgepraat over de gevolgen van de vernietiging van het PAS.

Inhoud en resultaat

Deze actualiteitenochtend biedt inzicht in de gevolgen van de vernietiging van het PAS, zowel wat betreft de toekomst als reeds toegestane activiteiten. Daarbij komt ter sprake:

 • Uitleg van de uitspraak: waarom is het PAS vernietigd?
 • Gevolgen van de uitspraak voor het juridisch kader: geen PAS meer dus wat dan?
 • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen, waaronder reparatiemogelijkheden;
 • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder de PAS met een melding konden volstaan?
 • Wat zegt de uitspraak over de onderbouwing van planen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?
 • Adviezen van de commissie Remkes en de reactie van rijk en provincies
 • Is de methodiek uit het PAS nog te redden, al dan niet in gewijzigde vorm?

Na deze ochtend weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

 • Uitleg uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over het PAS: waarom kon het niet?
 • Gevolgen voor het PAS: niet meer te gebruiken en weer terug naar het oude regime?
 • Wat betekent het voor activiteiten met toestemming o.g.v. het PAS?
 • Welke lessen kunnen we leren uit de periode voor de inwerkingtreding van het PAS?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar, zowel voor reparatie van het PAS als werken zonder het PAS?

Docenten

Docent Erwin Noordover
mr. Erwin Noordover
Advocaat/partner bij Envir Advocaten
 
Erwin is ruim 10 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2019 als partner bij ENVIR Advocaten en is gespecialiseerd in het bestuursrecht, voornamelijk het omgevingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de Wet natuurbescherming en PAS-projecten. Erwin heeft veel grote en kleine windenergieprojecten begeleidt bij verkrijging van de noodzakelijke besluitvorming.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Henk Ullenbroeck
Senior adviseur ruimte en milieu / kantoorleider, Pouderoyen Compagnons
 
Henk werkt vooral in opdracht van gemeenten, provincies en ministeries aan vernieuwing van wet- en regelgeving, het formuleren van beleid en de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten. Met name bij de ontwikkeling van de veehouderij, gebiedsontwikkelingen, het opstellen van visies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages, implementatie Omgevingswet en PAS.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de actualiteitenochtend ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • Genoemde prijs is incl. koffie/thee/water, ex btw

aanmelden

Referenties
Het was erg waardevol dat er ruim de tijd was voor eigen vragen en praktijk voorbeelden

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl