Basiscursus Front Office Omgeving | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Module 1, Basis: alleen IC
 • Module 2, RO: alleen IC
 • Module 3, Milieu: alleen IC
 • Module 4, Procedures: incompany
 • Module 5, APV: alleen IC
 • Module 6, Horeca: alleen IC
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
meerdaagse

Basiscursus Front Office Omgeving


 • Wabo, bouwen en RO, milieu, procedures, APV en horeca
 • kiezen uit modules, zelf programma samenstellen
 • specifiek voor de front office
 • basiskennis op niveau brengen
 • zelf de meeste vragen beantwoorden aan het omgevingsloket


Inleiding
Met de vorming van de RUD’s wordt de rol van de Front Office van het omgevingsloket bij de gemeente steeds belangrijker. De specialisten komen op grotere afstand te zitten, dus er kan minder makkelijk op hen worden terug gevallen. De Front Office wordt dan ook meer en meer het gezicht van de gemeente. Dit betekent dat bij medewerkers van de Front Office een zekere basiskennis aanwezig moet zijn om de vragen van ondernemers en burgers adequaat te kunnen beantwoorden.

Doel is zo snel mogelijk te komen tot een succesvolle ontvankelijke aanvraag voor de klant. Hoe beter die aanvraag klopt (indieningsvereisten, eisen regelgeving, termijnen), hoe soepeler het proces in de back office (bij de RUD’s of de gemeenten zelf) verder loopt. Dit bespaart tijd en geld.
En op deze wijze ontstaat een goed functionerend omgevingsloket bij een gemeente.

Inhoud en resultaat
Deze basiscursus biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten. Hij/zij wordt geen specialist, maar kan de meeste vragen zelf afdoen.

De cursus is over de volle breedte van de activiteiten van de gemiddelde Front Office:
1. Basis: integraal werken in de Front Office
2. Bouwen en ruimtelijke ordening
3. Milieu
4. Procedures
5. APV en bijzondere wetten
6. Drank en horeca
De cursus is opgebouwd uit verschillende modules van één dag, waaruit u kan kiezen.

Doelgroep
Medewerkers van het omgevingsloket van een gemeente. Zij kunnen werken bij:
• de Front Office of
• Publiekszaken of
• Klantcontactcentrum (KCC)

Zij houden zich bezig met de uitvoering van de Wabo, Bouwbesluit, APV en Drank- en Horecawet.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie.


Programma's modules


Module 1, Basis: Integraal werken in de Front Office


Programma

Wabo-breed werken
Uitleg Wabo één loket-gedachte en aandachtspunten voor de praktijk van de front office met de vervolgstappen naar vergunningverlening en oplevering van de Wabo-producten.
Er wordt tevens een relatie gelegd naar de kwaliteitscriteria voor integrale werkprocessen en vereisten voor medewerkers.

Inhoud Wabo
Kort opfrissen hoe de Wabo is opgebouwd en welke zaken van belang zijn voor de Front Office. Dan gaat het om reikwijdte, activiteiten, procedures, etc.

Aandachtspunten vakgebieden
Behandeling van specifieke aandachtspunten uit de verschillende vakgebieden: waarvoor wordt gewerkt met het vergunningensysteem, waarvoor met meldingen en waarvoor gelden algemene voorschriften zonder administratieve bemoeienis. En welke rol speel je als Front Office medewerker hierbij?

Praktijkcases
Dit is de kern van de cursus. Samen met de groep worden diverse cases behandeld, waardoor de deelnemers zicht krijgen:
• op andermans vakgebied,
• op welke rol zij daarin kunnen spelen,
• hoe ze elkaar kunnen helpen en
• hoe ze integraal gaan denken, zonder overal specialist in te hoeven worden.
Het betreft verschillende aanvragen onder de Wabo.

Casus autodemontage: aanvraag omgevingsvergunning bouw in combinatie met een melding voor het Activiteitenbesluit inclusief een OBM status. Behandeling van de integrale aspecten in een eventueel vooroverleg, welke producten zijn er nodig, waarvoor is een beschikking of melding nodig en welke algemene regels gelden er? Wat communiceer je in welke fase? Hoe verloopt de overdracht van vooroverleg, via vergunningverlening naar toezicht? Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Casus wijziging van het bedrijf in casus 1: de ondernemer wil een inrit verplaatsen, een wasplaats voor te verhandelen motorvoertuigen verplaatsen (inclusief apparatuur) en een overkapping voor de opslag van goederen bouwen. Er wordt daarbij een nieuwe afvoer van hemel- en bedrijfsafvalwater gerealiseerd. Welke producten moet de overheid leveren, welke producten moet de aanvrager leveren en welke algemene regels gelden er zonder dat er een administratief product aan te pas komt. Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Casus bouwen: Er wordt een aanvraag voor de bouw van woonhuis ingediend, waarbij een aantal activiteiten worden uitgevoerd. Behandeling van de integrale aspecten in een eventueel vooroverleg, welke producten zijn er nodig, waarvoor is een beschikking nodig en welke algemene regels gelden er. Is er sprake van vergunningvrij bouwen? Hoe verloopt de overdracht van vooroverleg naar vergunningverlening? Welke overheden hebben een bevoegde of adviserende rol?

Module 2: Bouwen en ruimtelijke ordening


Programma

Inleiding ruimtelijke ordening

• Ruimtelijk planproces
• Systematiek Wro
• Scheiding beleid en normstelling
• Bestemmingsplan

Wabo en ruimtelijke ordening

• Relaties Wabo met Wro en Woningwet
• Reikwijdte en systematiek: welke activiteiten gaat het om?
• Binnen- en buitenplanse ontheffingen (waaronder oude projectbesluit)

Omgevingsvergunning, toetsing bouwen

• Inhoudelijk in Woningwet
• Kwalificatie van bouwwerken
• Vergunningvrij bouwen
• Toetsingsaspecten bouwaanvraag
o Bouwbesluit
o bouwverordening
o bestemmingsplan
o welstand
o milieuaspecten
o Monumentenwet
o brandveiligheid
• Handhaving

Systematiek vergunningvrij bouwen

• Vergunningvrij is niet regelvrij
• Achtergronden en ervaringen vergunningvrij bouwen
• Doorlopen artikelen van bijlage II van Bor
• Samenhang artikelen (systematiek)
• Begrippen en regels voor:
o achtererfgebied
o hoofdgebouw
o bijbehorend bouwwerk
o dakkapel
o dakraam
o zonnecollectoren
o zonwering
o tuinmeubilair en speeltoestellen
o erf- of perceelafscheiding
o bouwwerken t.b.v. infrastructuur
o bouwkeet
o overig
• Verandering van bouwwerk
• Bijzondere bepalingen achtererfgebied
• Functioneel onder- en nevengeschikt
• Complexe situaties

Workshop

Aan de hand van een aantal concrete praktijkcases gaat men aan de slag met vergunningvrij bouwen. Wat mag en kan en welke regels wanneer? Op deze manier leert u het beste hoe de regelgeving echt in elkaar steekt. U kunt ook uw eigen praktijkcases indienen. Hoe beoordeelt u bepaalde situaties? Welke zaken kunt u direct zelf afhandelen en voor welke dient u specifieke expertise in te schakelen?

Module 3: Milieu


Programma

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wm en Wabo)

• Route omgevingsloket
• Aanwijzing inrichtingen (van Ivb naar Bor)
• Soorten inrichtingen en vergunningen
• Toetsingskaders:
o bodem
o afvalwater
o externe veiligheid
o geluid
o luchtkwaliteit
o afval
o gevaarlijke stoffen
• Inhoud van de vergunning
• Soorten veranderingen binnen inrichtingen
• Afstemming met andere vergunningen
• Meldingen in de Wabo en reguliere procedure
• Verordeningen provincie en waterschap

Inleiding Wet milieubeheer (Wm)

• Inhoud Wm
• Vervlechting Wm en Wabo
• Plannen en milieukwaliteitseisen
• Milieu-effectrapportage
• Procedures

Activiteitenbesluit

• Systematiek Activiteitenbesluit
• Maatwerk en gelijkwaardigheid
• Procedure maatwerk
• Meldingen
• Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Module 4: Procedures


Programma

Uitgangspunten
• Vaststellen klant/vraag-profiel
• Klantgericht handelen en dienstverlenen
• Digitale doorverwijzing

Inleiding procedures

• Systematiek van de Awb
• Verhouding Awb tot omgevingsrecht: Wabo, Chw, Wro, Wm, etc.
• Relevante ontwikkelingen Awb
• Begrippen: belanghebbende, aanvraag, besluit (beleidsregel)
• Soorten besluiten (ratio van onderscheid)
• Gelijkgestelde beslissingen en handelingen

Primaire besluitvorming in het omgevingsrecht

• Informatieverschaffing door bestuur (algemeen en specifiek)
• Verplicht vooroverleg? (juridische betekenis en functie)
• Indiening (al dan niet elektronisch; omgevingsloket) en ontvangst van de aanvraag (integraal, gesplitst, gefaseerd, e.d.)
• Ontvangstbevestiging
• Behandelingsbericht (inhoud, toezending)
• Toetsing van ontvankelijkheid (4:5 Awb): bevoegdheid of verplichting?
• Aanbieden van hersteltermijn(en) en rechtsgevolgen
• Inbrengen van zienswijzen (door wie, wanneer, hoe)
• Uitbrengen van verplichte en onverplichte adviezen
• Toepassing van een voorbereidingsprocedure
• Publicatie van aanvraag en/of ontwerpbesluit
• Terinzagelegging van ontwerpbesluit(en)
• Beslistermijnen (mogelijkheden van verlenging en opschorting)
• Rechtsgevolgen van niet tijdig beslissen (dwangsom, rechtstreeks beroep, lex silencio positivo)
• Bekendmaking en mededeling van besluiten
• Motivering c.q. onderbouwing
• Gecoördineerde besluitvorming (Wet samenhangende besluiten)

Relatie met Wabo

• reguliere en uitgebreide procedure
• fasegewijze indiening
• inwerkingtreding vergunning
• verklaring van geen bedenkingen

Indieningsvereisten aanvraag

• eisen aan de aanvraag, werkinstructies
• beslissing op de aanvraag
• behandeling van de aanvraag
• indieningsvereisten
• regeling aanvraagformulier

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

• Algemene vereisten voor bezwaar en (hoger) beroep
• Bezwaarschriftprocedure en – behandeling
• Beroep en hoger beroep
• Voorlopige voorzieningenprocedure

Module 5: APV en bijzondere wetten

Deze module wordt uitgevoerd door en in samenwerking met Academie voor bijzondere wetten.

Programma

APV en bijzondere wetten
• Europese dienstenrichtlijn en Dienstenwet
• Evenementen
• Demonstraties
• Samenscholingen
• Aanbieden gedrukte stukken
• Plakverboden en graffiti
• Standplaatsen
• Collecteren
• Venten
• Uitstallingen
• Houden van hinderlijke dieren / gevaarlijke honden
• Alcoholverboden
• Prostitutie
• Coffeeshops
• Speelhallen
• Horeca


Module 6: Drank en horeca

Deze module wordt uitgevoerd door en in samenwerking met Academie voor bijzondere wetten.

Programma

Drank- en Horecawet
• motieven van de wet
• besluiten, overgangsbepalingen en ministeriële regelingen
• definities
• terrassen
• verschillende modellen / formulieren
• winkels, benzinepompen, slijterijen, horecabedrijven
• de aanvraag
• het intakegesprek i.r.t. de Wet samenhangende besluiten
• moraliteitseisen
• sociale hygiëne
• inrichtingseisen / oude ontheffingen
• paracommercie
• bestuursreglement
• proeverijen
• loketverkoop
• detailhandelsactiviteiten, dienstverlening in horeca
• verboden
• vergunningsplicht
• termijnen
• wijzigen
• vervallen
• intrekken
• weigeren
• artikel 35-ontheffingen
• horecaverordeningen
• handhaving en toezicht
• leges
• aankomende wetswijzigingen


Docenten

 • Jan Boer, docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo, bestuursrecht, werkzaam bij gemeente IJsselstein, met veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten
 • Mark van Leeuwen, zelfstandig adviseur, MVL advisering; hij heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen.
 • Peter Roumen, van Bureau Horeca Bijzondere Wetten neemt het APV- en horecaverhaal voor zijn rekening. Hij heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt.
 • Evert de Valk, directeur/eigenaar 'De Valk Omgevingsrecht', veel ervaring in het geven van cursussen omgevingsrecht, Wabo en bestuursrecht