Evenementen en omgevingsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 21 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Evenementen en omgevingsrecht


Relatie evenementen en ruimtelijke ordening en milieu

 • Specifiek bekeken vanuit het omgevingsrecht
 • Randvoorwaarden ruimtelijke ordening
 • Regeling in de APV
 • Geluid bij evenementen
 • Aanpak evenementenbeleid
 • Tips & trics

Inleiding

Er worden steeds meer evenementen inpandig en in de openbare ruimte georganiseerd in Nederland: straatfeesten, carnavalsoptredens, maar ook grote meerdaagse festivals zoals Pinkpop. Het is mogelijk om iedere dag van het jaar een ander evenement of festival bij te wonen. Overheden en burgers worden zich meer bewust van de ruimtelijke gevolgen van deze festivals. Meer en meer wordt geklaagd over bijvoorbeeld geluid en parkeeroverlast als gevolg van deze festivals. En er worden vragen gesteld over de gevolgen van de meerdaagse evenementen voor de natuurwaarden, de openbare orde en sociale hygiëne.

Vroeger werd dit geregeld vanuit het beleidsveld openbare orde. Echter, de grote effecten en de toename van het aantal evenementen hebben er voor gezorgd dat dit onderwerp steeds meer naar het centrum van het omgevingsrecht beweegt. Met als gevolg dat hier nu ook andere medewerkers binnen een gemeente mee te maken krijgen, zoals RO-ers, milieu-/geluidsmensen, etc.

Wil je evenementen goed regelen, dan moet je hiervoor een integrale aanpak vanuit alle beleidsvelden opstellen. Daarom is het voor alle betrokkenen raadzaam om de context en raakvlakken naar andere beleidsvelden ook te kennen. Vanuit deze invalshoek is de cursus opgesteld. De onderwerpen worden per beleidsveld uitgediept en in een context geplaatst.

 

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in vragen als:

 • Wanneer is een evenement(enlocatie) ruimtelijk relevant en moet het worden opgenomen in het bestemmingsplan?
 • Wat moet er in het bestemmingsplan worden geregeld en wat is het toetsingskader?
 • Wanneer moet er voor een evenement een ontheffing op grond van de Flora en faunawet worden aangevraagd?
 • Wat is de relatie tussen bestemmingsplannen, Algemeen Plaatselijke Verordening en de omgevingsvergunning milieu?
 • Welk instrument kan het beste voor welk evenement worden ingezet?
 • Wat is onduldbare hinder?
 • Welke geluidsniveaus zijn nog acceptabel?
 • Alleen dB (A) of ook dB (C)?
 • Wat is de waarde van de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg?
 • Hoe en waar kan en moet geluid worden gemeten?
 • Waar moet u bij handhaving van geluidhinder op letten?
 • Welke aspecten moeten worden opgenomen in de APV
 • Welke waarde heeft een eigen evenementenbeleid?

Aan het einde van de cursus:

 • kunt u inschatten welk evenement via welk instrument moet worden gereguleerd,
 • hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen en geluidhinder kunt handhaven en
 • hoe u gezamenlijk tot een effectief evenementenbeleid kunt komen.

 

Doelgroep

De cursus is enerzijds bestemd voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bouwen, milieu/geluid, bijzondere wetten, openbare orde en bestuurszaken en anderzijds voor vergunningverleners en toezichthouders bijzondere wetten, bouwen en milieu/geluid. Zij zijn werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus, advocatuur en grote evenementenbureaus.

 

Programma


Ruimtelijke ordening

 • Systematiek ruimtelijke ordening en evenementen
 • Begrip Goed woon- en leefklimaat
 • Verhouding RO en evenementenbeleid
 • Instrumenten in de RO: wanneer wat gebruiken
 • Hinderaspecten: geluid, parkeren, etc.
 • Bouwbesluit, Flora- en Faunawet
 • Jurisprudentie: wat kan en mag
 • Handhaving en toezicht

Regeling in APV

 • Wat is een evenement?
 • Regeling evenementen in APV
 • Soorten evenementen
 • Vergunningverlening
 • Begrip Onduldbare hinder
 • Risicoanalyse en veiligheidsplannen

Geluid bij evenementen

 • Regels: APV, Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit, evenementenvergunning
 • De Handleiding meten en rekenen industrielawaai
 • Meten en monitoren van geluid
 • Maatregelen ter beperking van geluid

Aanpak evenementenbeleid
Gezamenlijk met de deelnemers wordt een handreiking geformuleerd voor evenementenbeleid waaraan u uw toekomstige evenementen kunt toetsen.

 

Docenten

De cursusleiding is in handen van Janike Haakmeester, advocaat met bijna 20 jaar ervaring in het omgevingsrecht. Zij heeft juridische –, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan bij vooraanstaande advocatenkantoren. Vanaf 2010 werkt zij zelfstandig. Janike heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In de toelichting op hun afweging noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.

Voor APV en geluid zijn specifieke gastdocenten aangetrokken.
Peter Roumen van Bureau Horeca Bijzondere Wetten neemt het APV-verhaal voor zijn rekening. Hij heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Momenteel is hij veel bezig met het regelen van evenementen in de APV.
Het geluid-verhaal wordt gegeven door Lennard Duijvestijn. Hij is eigenaar en adviseur van het akoestisch adviesbureau Het GeluidBuro. Lennard houdt zich al 23 jaar bezig met geluid rondom horeca en evenementen, zowel in de praktijk als beleidsmatig en geeft ook geregeld cursussen op dit gebied. In 2015 won Het GeluidBuro de Gouden Decibel voor de ontwikkeling van de App dBmusic, waarmee horeca- en evenementengeluid gemeten kan worden.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren


Voor deze cursus kunt u 6 uren rekenen. Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

Evaluaties

 • Erg goed, prima sprekers, veel opgestoken
 • Heldere presentaties, erg nuttig voor de praktijk
 • De belangrijkste aspecten in volle breedte goed behandeld