BWT 4.0 | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 14 en 16 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 995 ex btw( € 200 korting voor BWT-lid)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse cursus

BWT 4.0


Nieuwe rol BWT

 • Specifiek gericht op de nieuwe rol
 • Consequenties kwaliteitsborging
 • Omgevingswet en bouwen
 • Gevolgen voor taken BWT
 • Bouw- en sloopveiligheid
 • Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit
 • Voor leden Vereniging BWT: € 200 korting


Inleiding

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft wederom vertraging opgelopen doordat de Eerste Kamer nog niet over de wet heeft gestemd. Daarnaast is bekend geworden dat ook de invoeringsdatum van de Omgevingswet verder is doorgeschoven. Maar ook met deze nieuwe vertraging blijft het voor het Bouw- en Woningtoezicht belangrijk zich voor te bereiden op alle ontwikkelingen die op het vakgebied afkomen. Kern van de cursus BWT 4.0 is hoe het BWT haar businessplan voor de toekomst gaat opstellen. Doordat de veranderingen een enorme impact hebben is dit ook niet een kwestie van ‘even omschakelen’ maar is dit een langdurig proces waar niet mee kan worden gewacht.

De contouren van de Omgevingswet en Wkb zijn duidelijk, de details nog niet allemaal. De rollen en taken van het BWT zullen gaan veranderen van regelgericht naar doelgericht, maar hoe gaat u hier mee aan de slag. Dit wordt ook wel ‘BWT 4.0' genoemd.

Kortom, het veld is enorm behoorlijk in beweging en met deze cursus leert u hoe u hier als BWT mee om dient te gaan.

 

Gevolgen voor taken BWT

Het meest opvallende gevolg van de aanstaande wetswijzigingen is dat minder de focus komt te liggen op de vergunning, en meer op de gerealiseerde kwaliteit.  Waar nu vooral de taakuitvoering van het BWT zit tussen indienen aanvraag en verlenen van de vergunning zal het nieuwe BWT partner worden in het proces vanaf de eerste pennenstreek van de initiatiefnemer totdat het gebouw in gebruik is genomen. De rol van BWT  zal hierdoor enorm gaan veranderen:
 • Meer nadruk op ruimtelijke ordening en welstand, past project ruimtelijk gezien in bestemmingsplan/omgevingsplan? Dus meer over de grenzen heen kijken naar de hogere doelen: zorg, klimaat, kwaliteit voorraad, leefbaarheid, etc. Meegaan in het nieuwe proces.
 • Van inhoudelijke focus meer naar procesmanager/procesbegeleider, dus klantcommunicatie en goed vergunningmanagement wordt van groter belang.
 • Met het wegvallen van vergunning wordt handhaving en repressief optreden belangrijker. Hoe werkt dat straks?
 • Bouw- en sloopveiligheid wordt nu echt een belangrijk toetsingsaspect.
 • Checken of gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instrument en of dit wordt toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger.
 • Er zal anders moeten worden gereageerd op handhavingsverzoeken tijdens de bouw en er is een ander toetsingskader bij toezicht op de bestaande bouw. En met name in de overgangsperiode goed opletten dat vergunningen en andere beschikkingen bestuursrechtelijk overeind blijven in bezwaar en beroep.

De BWT-er zal zich langzaam moeten transformeren naar een nieuwe rol:
de BWT-er 4.0 .

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor zijn/haar rol in het geheel. Na afloop heeft u:

 • Kennis over de consequenties van de Omgevingswet voor het bouwen
 • Kennis van de inhoud van de beoogde, nieuwe wetgeving rond kwaliteitsborging
 • Meer oog voor het bredere plaatje, ruimtelijke ordening, welstand en kwaliteit
 • Inzicht in het relatief nieuwe aspect van omgevingsveiligheid
 • Kennis over de specifieke handhaving- en rechtsbeschermingsaspecten
 • Vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor uw nieuwe rol.

Met name de tweede dag biedt veel handvatten voor zaken die u nu al dagelijks tegenkomt. Kortom, u krijgt inzicht in de gevolgen hiervan voor uw rol en bent voorbereid op het heden en op uw toekomst.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle toezichthouders, vergunningverleners en juristen bij gemeenten en omgevingsdiensten die werken in het bouwproces.

 

Programma


Dag 1: algemeen

Introductie

 • Ontwikkelingen van belang voor BWT en bouwsector: kwaliteitsborging, Omgevingswet, VTH, Chw, zorg, energieprestatie, etc.
 • Andere rol BWT-er
 • Inhoud cursus

(Private) kwaliteitsborging: achtergrond en doelen

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Belangrijkste aspecten
 • De laatste stand van zaken rond het wetsvoorstel
 • Eventuele wijzigingen wetsvoorstel n.a.v. behandeling wet
 • Een andere rol voor het bevoegd gezag
 • Vergunningvrij bouwen onder Wkb
 • Consequenties: impactanalyse voor BWT
 • Bouw- en Sloopveiligheid
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
 • Kwaliteit en uitvoering BWT zolang de wet nog niet in werking is getreden

Omgevingswet

 • Ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • Veranderingen t.o.v. Wabo
 • Welstand in de Omgevingswet geregeld
 • Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan
 • Digitalisering en Laan van de leefomgeving
 • Integrale afweging
 • De 4 uitvoerings-AMvB’s

Het nieuwe Besluit Bouwwerken leefomgeving

 • Vervangt Bouwbesluit 2012
 • Doel- en middelvoorschriften
 • Meer decentraal regelen: afwegingsruimte
 • Grootste wijzigingen
 • Risicobenadering

Praktijk: verbeteren vergunningmanagement

 • Efficiënt managen van het proces
 • Vergunningmanagement in relatie tot nieuwe rollen
 • Van preventief naar repressief
 • VM als middel om initiateven mogelijk te maken
 • VM als middel om de omgeving te beschermen
 • Lange termijn doelen lokaal bevoegd gezag

Dag 2: specifieke thema’s

Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit

 • Breder ruimtelijk denken: “maatschappelijke meerwaarde”
 • Rol samen met plantoetser/RO-er invullen
 • Praktijkvoorbeelden van bredere kijk
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Hoe past welstand hierin?
 • De rol van de onafhankelijke welstands- en monumentenadviseurs
 • Monumentenvergunning en bouwtechnische eisen

De trend: van een preventieve naar repressieve organisatie

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?
 • Het verdwijnen van vergunningen en de gevolgen daarvan
 • Zorgplicht, restrisico-artikelen en hoe daarmee om te gaan
 • De vergunningplicht in het BBL
 • De gevolgen van de Wkb en Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken

Omgevingsveiligheid

 • Het begrip in brede zin
 • Begrip bouwveiligheid: veiligheid van belendende percelen tijdens de bouw en de bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Invulling in bestemmingsplan
 • Het bouw- sloopveiligheidsplan
 • Praktische invulling
 • In te dienen gegevens rond bouwveiligheid

Handhaving

 • Monumentenvergunning en bouwtechnische eisen
 • Planaanpassing tijdens het werk en vergunningvrije bouwwerken
 • Systematiek handhaving en belangrijkste wijzigingen
 • Respons op verzoek om handhaving
 • Bestuursrechtelijke sancties
 • Rechtsbeschermingsaspecten
 • Aansprakelijkheid
 • Gelijkwaardige oplossingen in vergunningvrije situaties

Praktijkvoorbeelden en uw vragen


Docenten

De docenten hebben allen een leidende rol in het proces van de veranderingen in het bouwtoezicht.

 • Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
 • Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Hajé van Egmond, adviseur omgevingsrecht bij Geregeld BV
 • Gert-Jan van Leeuwen, adviseur / auditor bij XaroConsulten

Cursusmateriaal

 

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Korting voor leden Vereniging BWT

Voor leden van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland geldt een speciaal aanbod. Elke deelnemer die kan aantonen dat zijn/haar organisatie lid is van de vereniging ontvangt € 200 korting op de deelnameprijs.