Procederen onder de Wwz | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Procederen onder de Wwz


 • Verdiepingscursus specifiek gericht op procederen
 • Twee routes: UWV en Kantonrechter
 • In november nieuwe uitvoeringsregels ontslag
 • Ontslaggronden uitgediept
 • Reikwijdte UWV-procedure
 • Procesrechtelijke vragen en praktijkproblemen


Inleiding

Op 1 juli 2015 is het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid, het deel dat het nieuwe ontslagrecht regelt, in werking getreden. Volgens het nieuwe ontslagrecht - volledig geregeld in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.10) - is de ontslaggrond bepalend voor de route die de werkgever moet bewandelen.

Als de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen dan wel vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid een werknemer wil ontslaan, dient hij daarvoor toestemming te vragen aan UWV.
In alle andere gevallen (waaronder disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer en een verstoorde arbeidsrelatie), is de kantonrechter (bij uitsluiting) bevoegd de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Er is heel wat veranderd. Een werkgever kan na 1 juli 2015 geen ontslaggronden meer combineren om een ontbinding te bewerkstelligen. Daarnaast is er een vaste transitievergoeding en kan een billijke vergoeding niet zomaar kan worden toegekend: het compenseren van een niet volledig dossier door het toekennen van  een (hoge) ontslagvergoeding is daardoor verleden tijd. Dossiervorming is daardoor nog belangrijker dan vroeger.

 

Inhoud en resultaat

Berghauser Pont Academy heeft al een basiscursus Wwz. Deze cursus is een verdieping specifiek gericht op het procederen.

In de cursus zal zowel de route via UWV als die via de kantonrechter uitvoerig behandeld worden. Beide routes worden door een specialistische docent behandeld, respectievelijk vanuit het UWV en de rechtspraak.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten arbeidsrecht, bedrijfsjuristen en juristen arbeidsrecht.
Daarnaast is de cursus interessant voor arbeidskundigen, HRM-medewerkers en management van het MKB.

 

Programma

UWV

 • Reikwijdte van de UWV-procedure: welke werknemers vallen er wel/niet onder?
 • Indiening van de ontslagaanvraag door middel van een verplicht gesteld aanvraagformulier: hoe zien deze eruit?
 • Inrichting van de nieuwe UWV-procedure, de sterk ingeperkte rol van de ontslagadviescommissie, en de te hanteren reactietermijnen voor partijen;
 • Invloed van civielrechtelijke opzegverboden (ziekte, zwangerschap etc.) op de beslissing van UWV;
 • Toetsingscriteria per 1 juli 2015: wat verandert er rondom de toets van de bedrijfseconomische redenen, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de herplaatsingsinspanningsverplichting?
 • Mogelijkheden voor werkgever en werknemer als zij het niet eens zijn met de beslissing van UWV
 • In november 2015 publicatie nieuwe uitvoeringsregels ontslag (voorheen Beleidsregel ontslagtaak UWV): vers van de pers
 • Ontslagbescherming van de payrollwerknemer per 1 juli 2015

Kantonrechter

 • Hoe luiden de verschillende ontslaggronden, hoe verhouden zij zich tot elkaar?
 • Is een combinatie van ontslaggronden mogelijk?
 • Termijnen onder de Wwz
 • ‘Beroep’ van UWV-beslissingen op de kantonrechter
 • Arbeidsprocesrecht: inleidend processtuk, bewijsrecht, hoger beroep;
 • Procesrechtelijke vragen en praktijkproblemen

 

Docenten

mevr. Mr Dr M.Y.H.G. Erkens
Yvonne Erkens is  werkzaam als universitair docent bij de afdeling sociaal recht van de Universiteit Leiden. Na haar studie aan die universiteit heeft zij praktijk en theorie lange tijd gecombineerd. Zij doceerde enige jaren aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte als advocaat in Den Haag en Leiden en was werkzaam bij een werkgeversvereniging waar met name het collectieve arbeidsrecht tot haar aandachtsgebied behoorde.
Inmiddels is Yvonne Erkens sedert 2004 fulltime verbonden aan de Universiteit Leiden, aanvankelijk in een gecombineerde aanstelling bij de afdeling Moot Court en de afdeling sociaal recht, sedert juli 2010 fulltime bij de afdeling sociaal recht. Zij is in 2013 gepromoveerd op een proefschrift over rechtspleging in arbeidszaken.
Yvonne Erkens bekleedt diverse nevenfuncties. Zo is zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg, beklagrechter bij een justitiële jeugdinrichting en lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Leiden.


mr. J. Meijer

Jan Meijer is werkzaam bij het Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Beleidsregels omtrent de uitvoering van de ontslagtaak tot stand gekomen. Daarnaast is hij redacteur van SDU Commentaar Arbeidsrecht en spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor Arbeidsrecht, Lexlumen, RPMS en SRA etc. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Combinatie cursussen

Als u beide Wwz-cursussen volgt, dus naast deze cursus ook de basiscursus Wet werk en zekerheid, krijgt u op beide € 100 korting, dus totaal € 200. Anders kost het € 595 per cursusdag. Deze aanbieding is persoonlijk.

 

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u naast de handouts van de presentatie ook het boek Tekst & Toelichting Wet werk en zekerheid.

Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting


Studiepunten

Voor deze cursus kunt u 6 studiepunten rekenen.