Windenergie voor gemeenten | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Windenergie voor gemeenten


 • Specifiek gericht op uitvoering door gemeenten
 • Windenergie wordt belangrijker
 • Basisbegrippen en inhoudelijk kader
 • Ruimtelijke insteek
 • Hoe pak je windenergie op?

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Als onderdeel daarvan zetten Rijk en provincies in op het ruimtelijk mogelijk maken van de doorgroei van windenergie op land tot minimaal 6.000 MW in 2020. Het Rijk heeft met alle provincies prestatieafspraken vastgelegd ten aanzien van de realisatie van windenergie in de provincie om de doelstelling in 2020 te bereiken. De provincies hebben inmiddels deze afspraken vertaald naar haar ruimtelijke beleid.

Op dit moment is nog maar de helft van de doelstelling van 6.000 MW behaald waardoor de druk op gemeenten ook groter wordt om medewerking te verlenen aan windenergieprojecten. Vermoedelijk zal het klimaatakkoord in Parijs de druk ook alleen maar opvoeren om duurzame energiedoelen te gaan behalen.

Steeds meer gemeenten krijgen dus met windenergieontwikkelingen te maken, bijvoorbeeld door concrete initiatieven die worden ingediend of voornemens om als gemeente zelf een actieve rol te gaan spelen. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt. Met deze cursus willen wij u introduceren en wegwijs maken in de windenergie en ontwikkeling van windparken vanuit de ruimtelijke insteek.

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij de deelnemer introduceren en wegwijs maken in de wereld van windenergieontwikkelingen. Dit gebeurt vanuit een ruimtelijk insteek. Voor windenergieontwikkelingen relevante aspecten worden toegelicht en op een praktisch manier op een rij gezet. Deelnemers krijgen een breed inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van een windenergieprojecten (ook de kleine).  Daarmee kunnen ze ook hun eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van windenergieontwikkelingen bepalen of vorm geven.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bestemd voor:
 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders ruimtelijke ontwikkeling
 • beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid.

Zij zijn werkzaam bij gemeenten.

Deze cursus is wellicht ook interessant voor provinciale beleidsambtenaren ruimtelijke ordening, energiecorporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

 

Programma

Inleiding

 • Basisbegrippen windenergie
 • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid windenergie
 • SDE+ subsidie
 • Andere duurzame energiebronnen

Inhoud

 • Milieuaspecten: zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Natuur:  beschermde soorten en gebieden
 • Cultuurhistorie, landschap en visualisaties
 • Gezondheid
 • Radarverstoring, etc.

Procedure

 • Grootste knelpunten bij windenergie
 • M.e.r.: m.e.r-beoordeling, plan- en project-m.e.r.
 • Ruimtelijke procedures: bestemmingsplan en afwijking omgevingsvergunning
 • Bevoegd gezag en coördinatie
 • Vergunningen

Inspraak en communicatie

 • Wettelijk verplichtingen, NWEA gedragscode, participatie, rol van energiecorporaties
 • Plan van aanpak windenergie

Praktijkcases

 • Windpark Barrepolder (Heineken), Zoeterwoude
 • Windpark Nijmegen-Betuwe, Nijmegen
 • Windturbine AWZI Kralingseveer (van Brienenoordbrug), Capelle aan den IJssel

 

Docent

Ing. Marjolein Pigge heeft bijna 20 jaar ervaring in integrale ruimtelijke beleids- en planvorming en ruimtelijk bestuursrecht (bestemmingsplannen, structuurvisies, plan- en project-m.e.r.’s). Haar kennis en werkveld strekt zich uit over de volle breedte van de ruimtelijke ordening. Ze heeft haar ervaring zowel opgedaan bij gemeenten als adviesbureaus op het gebied van ruimtelijke ordening. Marjolein is ruim 3 jaar werkzaam bij Pondera Consult, die partijen ondersteunt bij het realiseren van hernieuwbare energieprojecten. Pondera is bekend vanwege haar betrokkenheid bij grote windenergieprojecten op land en op zee, maar werkt tevens aan veel kleine windenergieprojecten. Binnen Pondera is Marjolein als adviseur betrokken bij veel verschillende windenergieprojecten, zoals haalbaarheidsstudies, milieutoetsen, (plan)m.e.r. en vergunningen, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke plannen, zoals inpassings- en bestemmingsplannen en goede ruimtelijke onderbouwingen.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.


In samenwerking met: