Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
(Wilt u korting?)
Print deze pagina
1-daagse cursus

Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie


visievorming in de nieuwe werkelijkheid

 • Aan de slag met de structuurvisie
 • Alle relevante aspecten
 • Integrale visie
 • Omgevingswet-proof
 • Praktische handleiding

Inleiding
De toekomst lijkt minder voorspelbaar (en maakbaar) dan ooit, terwijl het meer dan ooit nodig is erop voorbereid te zijn. Juist omdat meer van de markt en de bewoners moet komen, dient de overheid goed te weten welke kant het op moet gaan. Elke keer moet daarbij een strategie op maat worden uitgestippeld. Soms moeten initiatieven alleen getoetst worden, maar vaker nog moet er verleid, aangejaagd en gesleurd worden om projecten nog van de grond te krijgen.

Deze cursus gaat niet zozeer over de structuurvisie of de omgevingsvisie, maar over visievorming in de nieuwe werkelijkheid in het algemeen. Een moderne, integrale structuurvisie is namelijk al  ‘Omgevingswet-proof’, omdat deze - anticiperend op de veranderingen - een integrale visie geeft op het hele spectrum van de leefomgeving. Onzekerheid over de Omgevingswet hoeft dan ook geen belemmering te zijn om aan de slag te gaan.

Een structuurvisie kan vele vormen en functies aannemen:

 • ruimtelijk plan,
 • politiek-maatschappelijk document,
 • toetsingskader voor andere besluiten,
 • grondexploitatie-instrument en/of
 • beleidsdocument.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het accent verschuiven.

Inhoud en resultaat
Met deze cursus wordt u kennis aangereikt over de achtergronden van de structuurvisie, het opstellen van een structuurvisie, visievorming in het algemeen en rol van deze visie in de toekomst. Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een visie, of dit nu een structuurvisie of een omgevingsvisie is.

Dit gebeurt mede aan de hand van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie en vele praktijkvoorbeelden en –ervaringen. Er is alle ruimte om ook uw eigen praktijkvoorbeelden en –vragen in te brengen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt met structuurvisies of visievorming in het algemeen, zoals beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De beleidsmakers zijn werkzaam bij afdelingen ruimte, ontwikkeling, grondgebied bij gemeenten en provincies.

Cursusmateriaal
U ontvangt naast een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie ook het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie.

Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie

Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


In samenwerking met:

KuiperCompagnons


Programma


Inleiding
 • Visievorming toen en nu
 • Wat is een structuurvisie?
 • Waarom een structuurvisie maken?
 • Opzet cursus: 3 blokken

Blok 1: Kader


Het wettelijk kader
 • De bedoelingen van de Wro
 • Planfiguur structuurvisie
 • De drie schaalniveaus
 • Omgevingswet: contouren van de omgevingsvisie
 • Kans of bedreiging?

Nieuwe werkelijkheid

 • Veranderd landschap
 • Ontwikkelingen in de RO
 • Crisis en krimp
 • Gebiedsontwikkeling 3.0
 • Overige relevante trends
 • Gevolgen voor de structuurvisie
 • Naar de omgevingsvisie

Benadering

 • Lagen en waarden, programma en tijd
 • Planologie is geen lineair proces
 • Flexibiliteit binnen richtinggevende kaders
 • Wikken en wegen: het afwegingskader
 • Van droom naar daad
 • Het ideaalplaatje

Blok 2: Praktijk


Consensus, draagvlak en uitvoeringsbetrokkenheid
 • Kwaliteit van het maatschappelijk debat als doel op zich
 • De interne en externe doelgroepen
 • Succesvoorwaarden voor een goede communicatie
 • Alternatieve en flankerende communicatie
 • Lotgenoten worden deelgenoten worden bondgenoten

Aanpak en planning

 • Keuzefase
 • Ontwerpfase
 • Vaststellingsfase
 • Realistisch plannen

Vorm, inhoud en opbouw

 • Vele vormen
 • Inhoud en indeling
 • Vormgeving

Blok 3: Uitvoering


Dynamisch uitvoeringsprogramma
 • Maatregelenmatrix
 • Grip op projecten
 • De mogelijkheden voor kostenverhaal
 • Uitvoeringsstrategieën
 • Uitkomsten vertalen in structuurvisie
 • Periodieke en continue monitoring

Onderzoeken en MER-plicht

 • Mogelijke en wenselijke onderzoeken
 • MER-plicht
 • M.e.r.-beoordeling
 • Onderbouwing van de visie
 • M.e.r., onderzoeken en Omgevingswet

Digitalisering

 • Het Bro en de Praktijkrichtlijn
 • In kleur en objectgericht


Cursusleiding en docenten

De cursusleiding is in handen van Gerwin Gabry. Hij werkt als sociaal-geograaf/planoloog bij KuiperCompagnons al vele jaren intensief aan structuurplannen, structuurvisies, toekomstvisies en regiovisies. In die hoedanigheid geeft hij al jaren cursussen en zit hij regelmatig in werkgroepen van de Commissie voor de milieueffectrapportage, onder meer voor (de MER voor) de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Onlangs verscheen van zijn hand bij Berghauser Pont Publishing het boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie; visievorming in de nieuwe werkelijkheid’.

Daarnaast treden er een aantal gastdocenten op afkomstig uit de praktijk van structuurvisies.
Onder andere Dirk van de Rijdt zal met name ingaan op het dynamisch uitvoeringsprogramma. Dirk (adjunct-directeur van atelier Ruimtelijke Ordening bij KuiperCompagnons) heeft zowel een juridische als planeconomische achtergrond. Hij is specialist op het gebied van gebiedsontwikkeling en strategisch grondbeleid en beschikt over ruime ervaring bij de advisering over complexe bestemmingsplannen en structuurvisies.