Data:
 • 6 februari 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen


 • Zelf een toekomstgericht ruimtelijk plan / bestemmingsplan leren opstellen
 • Ruimte geven aan ontwikkelingen
 • Aandacht voor aspecten van de fysieke leefomgeving
 • Praktische tips and tricks
 • Leer hoe een ruimtelijk plan afgestemd kan worden op de concrete situatie
 • Volop gelegenheid voor behandeling van praktijksituaties
 • Ook continu vooruitkijken naar de Omgevingswet en het Omgevingsplan

Inleiding

De ontwikkelingen in de markt gaan in hoog tempo door, maar de Omgevingswet is er nog niet. Hoe ga je dit ruimtelijk optimaal regelen en faciliteren? Dit zal sowieso met een ruimtelijk plan moeten, maar dan wel al met het toekomstige omgevingsplan in het oog.

Inhoud en resultaat

Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.

In de cursus wordt ingezoomd op de mogelijkheden om een plan flexibeler te maken en beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door globaal te bestemmen, het inzetten van afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden, voorwaardelijke verplichtingen en de meerwaarde van het aanmelden van plannen voor de Crisis- en herstelwet. Ook wordt ingegaan op de onderbouwing en verantwoording van de bestemmingsregeling in de toelichting, bv.: welke milieuaspecten komen aan de orde en hoe diepgaand moet dit behandeld of onderzocht worden? Hierbij komen eventuele risico’s en voor- en nadelen van bepaalde wijzen van regelen ook expliciet aan de orde.

Niet aan de orde komt het consolideren van vigerende bestemmingsplannen, de cursus is met name bedoeld om bij de deelnemers een andere ‘mindset’ te creëren zodat men creatiever om kan gaan met het huidige instrumentarium, zoveel mogelijk in de lijn van de komende Omgevingswet.


Opzet

Het onderscheidende van deze cursus is dat deze is opgebouwd aan de hand van praktijkcasussen en -voorbeelden. Aan de hand van deze casussen leren deelnemers stapsgewijs om zelf een toekomstgericht ruimtelijk plan op te stellen. Na een korte introductie per aspect volgen opdrachten. Het eindresultaat is een vernieuwende blik op het maken van toekomstgerichte plannen.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met het opstellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke regelingen. Dit kunnen zijn: (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties, adviesbureaus en advocatuur.


Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het proces van een bestemmingsplan aan bod met participatiemogelijkheden / stakeholderanalyse.
 • Analyse milieuaspecten gericht op ontwikkelingen, zoals geluid, lucht, bedrijven en milieuzonering, archeologie, cultuurhistorie etc. Ingaan op wetgeving en websites waar de benodigde informatie gevonden kan worden voor het bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is.
 • Beleid: is er sprake van afwijking van hoger beleid van bijvoorbeeld de provincie, en hoe hiermee om te gaan? En hoe kun je hiermee sturen in of in relatie met het bestemmingsplan?
 • Flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan (afwijkingsmogelijkheden, wijzigingsbevoegdheden, uitwerkingsplichten en kort de ruimtelijke onderbouwing). Hoe zet je flexibiliteitsbepalingen creatief in? De flexibiliteitsbepalingen worden door middel van verschillende voorbeelden nader toegelicht.
 • Voorwaardelijke bepalingen in het bestemmingsplan worden steeds meer gebruikt. Wat kan en mag je hierin regelen?
 • RO-standaarden, waarbij met name ingegaan wordt op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) en de PraktijkRichtlijn BestemmingsPlannen (PRBP). Aan bod komen bijvoorbeeld de indeling van de regels, de enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen. Deze worden door middel van voorbeelden (regels met bijbehorende verbeelding) uitgelegd.
 • Digitalisering van bestemmingsplannen, www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Beroep: welke aspecten zorgen vaak voor een geslaagd beroep tegen het bestemmingsplan?

Praktijkopdracht: tussen de onderwerpen door worden kleine deelopdrachten uitgevoerd gerelateerd aan het besproken onderwerp, waarbij voldoende ruimte wordt gereserveerd voor het stellen van vragen en discussies.


Docenten

 • Wanda Blommensteijn is bij BRO een ervaren adviseur in het omgevingsrecht met zo'n 15 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk.
 • Jochem Rietbergen is ruim 17 jaar werkzaam als adviseur ruimtelijke ordening en omgevingsrecht en is bij BRO projectleider voor tal van bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten. Hij treedt op als adviseur voor overheden, particulieren en marktpartijen.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.