Data:
 • 7 december 2017
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update PAS


 • De stand van zaken: in één dag weer bij
 • Jurisprudentie over het PAS
 • Hoe verder na de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Technisch inhoudelijke aspecten en AERIUS
 • Bespreking praktijkcases

Inleiding

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Sinds het PAS de weg naar de uitvoeringspraktijk heeft gevonden, zijn er veel technische en juridische vragen gerezen.
Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over praktijkervaringen met het systeem van het PAS en de stand van zaken in de jurisprudentie. De belangrijkste uitspraken zijn twee tussenuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 mei 2017. In deze uitspraken komen enkele principiële discussiepunten aan de orde en heeft de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

Inhoud en resultaat

Met deze cursus krijgt u een complete update over het PAS, zowel juridisch als technisch. Na de cursus weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

Tijdens het ochtenddeel van de cursus staan de ontwikkelingen in de jurisprudentie centraal en de gevolgen daarvan voor de uitvoeringspraktijk.

Het middagdeel start met een update van relevante achtergronden van het PAS en de technische aspecten, waaronder AERIUS: de essentie van de verschillende AERIUS modules en de ontwikkelingen. Aan de hand van cases wordt op de praktijk van onderzoek en beoordeling ingegaan om echt greep te krijgen op de complexe materie: wanneer mag je nu wat doen? En hoe pak je dit praktisch aan? Echt even diep in de stof gaan.

 

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

Stand van zaken PAS

 • Hoe werkt het PAS: depositieruimte, ontwikkelingsruimte, omgevingsvergunning, ruimtelijke plannen, passende beoordeling en m.e.r.
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot saldering en mitigatie
 • Belangrijke jurisprudentie over het PAS
 • Welke potentiële gevolgen hebben de principiële vragen over het systeem van het PAS die door de Afdeling bestuursrechtspraak zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie voor de uitvoeringspraktijk
 • Elke deelnemer kan vooraf ook eigen cases inbrengen om gezamenlijk te bespreken.

Technisch inhoudelijke context PAS / AERIUS

 • Stikstofdepositie en effecten: stand van zaken
 • Update AERIUS
 • Toepassing van AERIUS in de praktijk. Aan de hand van casussen worden wordt ingegaan op de praktijk: doel, wat nodig, hoe doe je dat? Daarbij loop je aan tegen zowel technische als juridische aspecten. Het gaat er om hoe je tot een praktische aanpak komt
  Elke deelnemer kan vooraf ook eigen cases inbrengen om gezamenlijk te bespreken.

Docenten

Annelies Freriks is advocaat/partner ELEMENT Advocaten. Haar praktijk omvat het omgevingsrecht en het stoffenrecht. Daarnaast is zij als hoogleraar Omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Berend Hoekstra is senior consultant bij TAUW en heeft ruim 20 jaar ervaring met advisering over luchtverontreiniging, luchtkwaliteit, geur en (stikstof)depositie voor industrie en overheid. Hij is zowel inhoudelijk deskundig (technoloog) als ervaren met het recht (jurist).


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.