Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
1-daagse cursus

Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening


Naar een integrale aanpak

 • Recreatie-aanbod groeit nog steeds (reële verwachting: 30%)
 • Culturele en historische gebiedskwaliteit, recreatie-economie
 • Duurzaam wonen, werken en samenleven (dare, share, care, commerce)
 • Ontwikkeling (erf)goed, bezienswaardigheid, stads-/jachthaven, flexibel vervoer, lounge en leisure verblijf, evenement, (natuur)compensatie, verbinding vaarten, hippe horeca met hotel, veilig evenement, (wad/zee/rivier)pont, slowfood strandpaviljoen, zorglandgoed,  geoparken, etc.
 • Focus op relatie ontwikkeling recreatie en ruimte
 • Welke specifieke regels kom je tegen?
 • Aan de hand van praktijk: Catch the wind, in relatie tot Havenfront Harlingen

Inleiding
Het recreatie-aanbod in Nederland is nog steeds groeiende. Bij elk mooi plekje wordt tegenwoordig bekeken of dit toeristisch uitgebaat kan worden. Kan er een horecagelegenheid komen? Zijn er wandelroutes denkbaar? Kan er een haventje worden gebouwd? Welke recreatieve mogelijkheden zijn er nog meer te bedenken?  Met dubbel rendement, economisch en maatschappelijk.

Maar dergelijke ontwikkelingen hebben wel invloed op de omgeving waarin dit zich afspeelt. Het verkeer neemt toe, er kan verstoring optreden, bestaande bewoners ondervinden hinder, het milieu wordt vervuild, etc. Dit betekent dus dat recreatie zorgvuldig zal moeten worden ingepast. Daarvoor zijn regels en vaak ook beleid. Echter, doordat recreatie vaak heel specifiek is en elke keer weer anders, vinden overheden het lastig om hier op adequate manier mee om te gaan.

Het gaat om verschillende ontwikkelingen, bijvoorbeeld:

 • Recreatief medegebruik (platteland, stadscentrum)
 • Havenontwikkeling (jacht, industrie, werk, wonen, passantenhaven, watersportvereniging)
 • Dorpsrecreatie (evenementen, winkelen, groen, zorg, energie)
 • Voorzieningen (zwembad, recreatiewoning, speeltuin)
 • Horeca (B&B, sluitingstijd café en overlast, hotel, restaurant of lunchroom)

Inhoud en resultaat
Deze cursus richt zich op de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen en de specifieke relatie met ruimtelijke ordening. Daarbij worden niet alleen beleidsmatige en juridische aspecten en duurzaamheid meegenomen, maar worden u ook allerlei creatieve ideeën aangereikt. En bedrijfsmatig belangrijker, hoe gemeenten en ondernemers dit samen kunnen gaan realiseren.
De opzet is globaal als volgt:

 • Toeristisch-recreatief beleid
 • Regelgeving RO en milieu gericht op deze specifieke problematiek
 • Samenwerking en overleg

Na één dag kent u de mogelijkheden en instrumenten om recreatie op een zorgvuldige en innovatieve manier te ontwikkelen in de omgeving.

Doelgroep
De cursus is primair bestemd voor:

 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie en stedenbouwkundigen bij gemeenten en provincies;
 • Adviseurs van recreatieschappen en kamers van koophandel
 • Architecten, adviseurs ruimte en landschap
 • Waterschappen, havenbedrijven
 • Natuurbeheerders, staatsbosbeheer, agrarische (landschaps)verenigingen
 • Sport- en evenementorganisaties, veiligheidsregio’s
 • Belangenbehartigers, (woon/zorg/energie/dorps)coöperaties
 • Initiatiefnemers en ondernemers van recreatieprojecten
 • (Branche)verenigingen toerisme, Recron, Hiswa, ANWB, toerismeaanbieders
 • Advocatuur
 • Bedrijfsjuristen
 • Projectontwikkelaars, landgoedeigenaren, grondbeheerders
 • Adviesbureaus (subsidie, financiering, uitvoering, leefbaarheid, ecologie, technieken)

Daarnaast is de cursus interessant voor vergunningverleners en toezichthouders van recreatie-inrichtingen en activiteiten. Zij zijn de ogen en oren in het veld en adviseren het beleid.
En eventueel zijn de beleidsmakers zelf ook geïnteresseerd, zoals wethouders, raadsleden, gedeputeerden, bestuurders en vertegenwoordigers van overheden.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


In samenwerking met:

Li & Van Wieringen


HavenlandProgramma


Introductie

 • Trends en ontwikkelingen
 • Toeristische trekpleisters als gebundelde duurzame ruimtebehoefte
 • Nieuwe vormen (organisch ontwikkelen, blue economy, beleving en leefstijlprofilering)
 • Problematiek
 • Kansen benutten: van traditie naar topsector

Toeristisch-recreatief beleid gemeente

 • Rekening houden met beleid rijk / regio / lokaal
 • Toeristisch-recreatief beleid gemeenten
 • Samenwerking en overleg
 • Toeristisch beleid 3.0
 • Toeristisch beleid in relatie tot andere verdienmodellen
 • Praktijk
 • Overgaan tot actie

Recht, ruimte en recreatie

 • Object: omgevingsvergunning, recreatie en recht geduid, actuele rechtspraak
 • Wet- en regelgeving: Wabo, R/Barro, 2e Balans Leefomgeving, Awb, Activiteitenbesluit, Wro, Crisis- en herstelwet, aanhakend: Natuurbeschermingswet (werelderfgoed, PKB 3e nota), Flora- en faunawet
 • Natura 2000: Recreatie en Natuur 2012, PlanMER, Structuurvisie I&R
 • Afspraak: intentie, samenwerking, realisatie, aanbesteding, mededinging, subsidie, onteigening
 • Rechtsvorm: joint venture (vennootschap, aandelen/kapitaalfusie), due diligence, zelforganisatie, financiering gebied (ideëel/zakelijk), publiek/privaat (regiofonds), aansprakelijkheid overheveling
 • Masterplan, bestemmingsplan, projectbesluit, inpassingsplan, reactieve aanwijzing
 • Onderzoek: bepaling recreatiebehoefte (haven: overslag, aanvoer, industrie, visserij, sport, rederij, winkels, meet & greet), natuur, water, geluid, licht, techniek, landschap, cultuurhistorie, bodem/waterhuishouding, voorzieningen, energiezuinig bouwen, subsidie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, etc.
 • Orde, veiligheid, toezicht en handhaving (Apv, Warenwet, Wav)

Samenwerking en overleg

 • Startup initiatief en samenwerking overheden, de constante factor bij recreatie-opzet
 • Overleg met lobby-actoren:  omwonenden, (sport)verenigingen, (natuur)organisaties
 • Wat zelf op lokaal niveau organiseren of beheren?
 • Statistieken watersport met accommodatie:  typen toerisme en trends, naar doel dus middel
 • Relatie project en toeristisch-recreatief beleid gemeente (praktijk)
 • Programma opstellen (levensvatbaar, obstakelvrij, toegevoegd toerisme, bijdrage recreatie aan beleidsdoelen)
 • Bestuursakkoord

Praktijkvragen cursisten

De deelnemers kunnen zelf praktijksituaties voorleggen. Na indiening worden deze gezamenlijk besproken door de groep met de docenten, waarna de deelnemers met dat commentaar en concrete suggesties weer verder kunnen.

Handvatten voor recreatie-ontwikkeling

 • Wat geleerd vandaag
 • Aanknopingspunten
 • Actieplan
 • Aanbevelingen