Nieuwe Wet natuurbescherming | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 8 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Nieuwe Wet natuurbescherming


De nieuwe regels bekeken vanuit de huidige wetgeving

 • Gericht op de wijzigingen in de praktijk
 • Aanvullingswet natuur van Omgevingswet
 • Soortenbescherming
 • Gebiedsbescherming
 • Aanhaak Wabo

 

Inleiding

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet. In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. De PAS die vorig jaar in werking trad was hiervan een eerste voorbeeld. Ook is al voorgesorteerd op de Omgevingswet. De mensen in het veld willen graag weten wat nu de wijzigingen zijn ten opzichte van de bestaande natuurwetgeving en vaak gaat het om de relatie met andere wetgeving zoals de Wro en de Wabo. Bovendien staat een nieuwe wijziging al weer op stapel omdat natuurbescherming in de Omgevingswet zal worden opgenomen.

Inhoud en resultaat

In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelen en de context van de nieuwe wet. Hiermee ontstaat inzicht in hetgeen de wet regelt en hoe de verhouding tot aanpalende wetgeving moet worden gezien. Ook de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet komt daarbij aan bod.

Daarna wordt nader ingegaan op 3 thema’s:

 • Soortenbescherming: naast de wettelijk geregelde ‘passieve bescherming’ zal worden ingegaan op  ‘actieve soortenbescherming’ en wordt besproken in hoeverre de wet hiertoe verplichtingen stelt.
 • Gebiedsbescherming: allereerst aandacht voor de verschillen met de huidige wetgeving en de doorwerking van de gebiedsbeschermingsbepalingen naar ruimtelijke besluitvorming.
 • Aanhaak Wabo: hierin staat de relatie met de Wabo centraal, dus de eisen waar met name vergunningverleners en handhavers mee te maken krijgen.

De nieuwe wetgeving komt aan de orde, waarbij wel steeds weer terug wordt gegrepen naar de bestaande wetgeving, zodat goed duidelijk wordt waar de echte veranderingen zijn en waar men grotendeels op de oude voet kan doorgaan. Dat is voor de praktijk belangrijk om te weten.

Indien u de natuurwetgeving vanaf de basis wil leren kennen, raden wij u aan de 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming te volgen, zie hier meer informatie daarover.

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.


Programma

Algemene context Wet natuurbescherming

 • Natuurbescherming in juridisch perspectief
 • Internationale verdragen en verhouding tot Europese regelgeving: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Algemene bepalingen, doel en uitgangspunten
 • Programmatische aanpak als instrument

Soortenbescherming

 • Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
 • Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
 • Beschermingsregime andere soorten
 • Provinciale verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, gedragscodes en vrijstellingen
 • Onderzoeksverplichtingen, soortenstandaarden, jaarrond beschermde nesten
 • Actuele jurisprudentie

Gebiedsbescherming

 • Natura 2000-gebieden
 • Bijzondere nationale natuurgebieden, provinciale natuurgebieden en landschappen
 • Natuurnetwerk Nederland beschermingsinstrumentarium
 • Natura2000 instrumentarium
 • Onderzoek naar natuurwaarden
 • Vergunningplicht en plantoetsing, relatie tot de PAS
 • Relatie met bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Actuele jurisprudentie

Houtopstanden

 • Kapverbod, meldingsplicht en herplantplicht
 • Bosbouwkundig verantwoorde herplant
 • Gedragscode, uitzonderingen en ontheffingen

‘Aanhaak’  Wabo

 • Verantwoordelijkheden van aanvrager en bestuursorganen voor gebieds- en soortenbescherming
 • Onvolledige vergunningaanvraag
 • Verplicht aanhaken van toestemmingen Wet natuurbescherming
 • Procedurele complicaties
 • Eisen aan ecologisch onderzoek
 • Besluitvorming en rechtsbescherming, jurisprudentie en handhaving

Relatie met Omgevingswet

 • Aanvullingswet natuur en haar implicaties voor het wettelijke stelsel van natuurbescherming
 • Wat zijn de belangrijkste aanpassingen na de inwerkingtreding Omgevingswet?

Incompany cursus
Vergunningverlening en handhaving Wet natuurbescherming
voor provincies en uitvoeringsorganisaties

Indien hier belangstelling voor is, graag contact opnemen met Ronald Koppers (0611 880859 of ronald@berghauserpont.nl).

Inleiding
Het programma biedt inzicht in de regeling van gebiedsbescherming, soortenbescherming en de bescherming van houtopstallen bestaande regeling van de bescherming van natuurgebieden zoals die is vormgegeven in de (nieuwe) Wet natuurbescherming. De relatie met de huidige wetgeving (Nb-wet en Flora- en faunawet) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (via een VVGB) komt aan de orde, evenals het overgangsrecht. Speciale aandacht zal uitgaan naar bewijsvoering, ecologische verslaglegging en het begrip ‘verstoring’ (jurisprudentie).

Inleiding Wet natuurbescherming
 • Nieuwe Wet natuurbescherming
 • Doelstellingen en uitgangspunten, zorgplicht
 • Opzet en inhoud
 • Verhouding Wabo, doorkijk Omgevingswet

Gebiedsbescherming via de Wet natuurbescherming

 • Verbodsbepalingen, toestemmingsvereisten, bepaling vergunningplicht, significante verstoring, gesloten gebieden
 • Handhaving van beheerplannen Natura 2000
 • Bescherming houtopstanden, handhaving verboden
 • Wijziging WED

Soortenbescherming voor vogels, strikt beschermde en overige soorten

 • Wettelijke verboden per diergroep en rol van ‘opzet’
 • Ruimtelijke ontwikkelingen, ecologisch onderzoek
 • Toestemmingverlening onder de Wet natuurbescherming, vrijstellingen, ontheffingverlening, alternatieve toestemming (gedragscodes)
 • Jacht, wildbeheer, schadebestrijding
 • Wijziging WED

Praktijkcases bespreken
De deelnemers gaan samen aan de slag met een aantal praktijkcases, deels aangeleverd door de docent, deels door deelnemers zelf. Door de cases gaat de theorie leven en begrijpt men beter de verschillen tussen de huidige en de nieuwe situatie.


Docent

Luuk Boerema werkt bij Boerema & van den Brink, juridisch en ecologisch adviseurs natuur en leefomgeving. Als jurist is hij al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Per cursusmodule van een dag kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.