Print deze pagina

Cursussen wonen


Als Berghauser Pont Academy hebben we een aantal specifieke cursussen gericht op woningcorporaties en het beleidsveld wonen en volkshuisvesting bij gemeenten.

Actuele regelgeving woningcorporaties

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten die specifiek voor woningcorporaties van belang zijn. Dan gaat het vooral om de Herzieningswet Woningwet. In de cursus wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht, de consequenties van de Herzieningswet en de raakvlakken met aanbesteding en staatssteun. Per onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van de concrete aandachtspunten en zo mogelijk met tips & trucs.

Op 6 april in Utrecht.

Kijk hier voor meer informatie.


De nieuwe gemeentelijke woonagenda

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste achtergronden die voor gemeenten van belang zijn bij het ontwikkelen van een integrale agenda gericht op wonen, welzijn en zorg. Besproken wordt hoe een concrete agenda is te ontwikkelen. De betekenis van een goede agenda  is drieledig:

  • Een goede agenda gaat in op de rol en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Een agenda geeft richting aan aanbieders van wonen, welzijn en zorg als het gaat om het ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten die voor burgers relevant zijn.
  • Een agenda is ook van belang voor de ontwikkeling van het woon- en leefmilieu: van fysieke inrichting van buurten tot bereikbaarheid van voorzieningen (de agenda als basis voor een op te stellen omgevingsvisie).

Vanuit een analyse van de werkelijkheid worden de elementen van nieuwe woonagenda  benoemd en leren deelnemers hoe ze hier concreet mee aan de slag kunnen. Samen met u benoemen we de bouwstenen. Dan gaat het om het wat. Ook het hoe komt aan de orde. Hoe kun je vanuit onderliggende processen, structuren en systemen een fundament leggen. Twee relevante invalshoeken staan daarbij voorop: de agenda  die de communicatie met uw burgers invult en dezelfde  agenda die sturing geeft aan uw regierol in de markt.

Op 13 april in Utrecht.


Kijk hier voor informatie.