Data:
 • 10 april 2018
Tijden:
 • 9.30 uur - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse training

Participatie onder de Omgevingswet


 • Wat verandert er?
 • Eisen die de Omgevingswet stelt aan participatie
 • Inspiratie en praktijkvoorbeelden
 • Methodieken en handreikingen
 • Ook eigen cases inbrengen

Inleiding

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor hoe de participatie moet plaatsvinden. Er is met name behoefte aan inspiratie en voorbeelden.


Inhoud en resultaat

In deze training bieden we inspiratie en praktijkvoorbeelden hoe je als overheid met participatie zou kunnen omgaan. Dit gebeurt vanuit een theoretisch kader dat ontstaan is vanuit jarenlange ervaring in participatietrajecten en dat het beste werkt in de praktijk. En dit alles in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

De trainers gaan interactief te werk. Samen met de deelnemers kijken wat het beste werkt in het specifieke geval. Men moet als gemeente namelijk zelf een aanpak gaan samenstellen, die verschilt per soort case/besluit/voornemen. Via continu doorvragen en veel interactie komt men hiertoe. Dit betekent ook dat de deelnemers zelf ook praktijkcases aanleveren, waardoor het dicht bij hen komt te liggen en men gevoel krijgt voor de materie.

De trainers geven vele praktijkvoorbeelden en handreikingen, zodat het gaat leven en men met inspiratie voor een eigen aanpak naar buiten komt.

 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor een ieder die betrokken is bij participatietrajecten. Dit zijn beleidsmedewerkers (ruimtelijke ordening), projectleiders/managers, casemanagers, communicatiemedewerkers en vergunningverleners werkzaam bij overheden en dan met name gemeenten. Daarnaast is de training interessant voor adviseurs en organisaties die geregeld inspreken.

Programma

Participeren,  het verbinden van ideeën, belangen en verantwoordelijkheden, leidt tot bundelvoordeel, innovatie en draagvlak

 • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan maatschappelijke participatie?
 • Wat zijn de verschillen tussen participatie en de huidige vorm van inspraak in het kader van de Wro?
 • Van beleid naar maatwerk
 • Wanneer is participatie vereist?
 • Zorgvuldigheid hangt samen met geformuleerde ambities
 • Co-creatie roept om participatie

Kaders worden voor een deel overgenomen door nieuwe rollen en werkvormen

 • Hoe bepaal je de schaalbreedte en belanghebbenden bij de planvorming?
 • Kan een ‘koude aanvraag’ geweigerd worden op basis van (het ontbreken van) een participatieproces?
 • Welke methodieken zijn er?
 • Wat werkt wanneer?

Op het nieuwe speelveld staan de doelen dichter bij elkaar

 • Welke randvoorwaarden en afbreukrisico’s zijn er bij een interactieve beleidsvorming voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden?
 • Wat zijn de belanghebbenden bij planvorming?
 • Diverse rollen insprekers
 • Diverse rollen medewerkers: beleidsmakers RO-ers, projectleiders, communicatiemedewerkers, managers, bestuurders
 • Handreikingen

Trainers

Andries van den Berg, Landschapsarchitect Bugelhajema adviseurs

Andries is een inspirator, zowel binnen de eigen organisatie als bij de opdrachtgevers. Hij heeft het vermogen om snel te doorzien wat de kern van de opgave is en waar zich nieuwe kansen voordoen. En hij kan dat, al schetsend en filosoferend, op een overtuigende wijze overbrengen. Daarbij weet hij vaak een toegevoegde waarde te vinden door de verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden of door er op het juiste moment andere actoren bij te betrekken. Het open planproces is zijn specialiteit: hoe begin je ergens aan als je niet weet waar het eindigt?

Femke Heythekker, Dorpsfemme consulent burgerparticipatie, Sociaal Werker Welzijn MensenWerk

Femke is geboren en getogen in een klein arbeidersdorp namelijk Oranje. Ze leerde er letterlijk en figuurlijk de taal van inwoners te spreken. Ze kan zowel inwoners als professionals inspireren met praktische werkmethoden  dat  ervoor kan zorgen dat hun organisatiekracht toeneemt. Het gaat erom de omstandigheden zo werkbaar en leefbaar mogelijk te maken door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Nu werkt zij bij een Welzijnsorganisatie met als kerntaak: Dorpsnetwerken ontplooien.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.