Omgevingsvergunning in de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 26 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Omgevingsvergunning in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op consequenties voor de omgevingsvergunning
 • Wijzigingen t.o.v. huidige systematiek in de Wabo
 • Fundamentele en inhoudelijke aspecten
 • Procedurele aspecten en rechtsbescherming
 • Alle ins en outs in één dag


Inleiding

Met het verschijnen van de invoeringswet worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker. De systematiek van het stelsel van de omgevingsvergunning uit de Wabo wordt deels nog gevolgd, maar er zijn zeker wel wat veranderingen:

 • vergunningplichtige-, vergunningvrije- en meldingsplichtige activiteiten
 • Knip vergunning: omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit (technisch)
 • Geen onlosmakelijke samenhang
 • Geen vergunning van rechtswege
 • Nieuwe termijnen
 • Geen inrichtingen meer, maar milieubelastende activiteiten
 • Etc.

U moet als vergunningverlener, handhaver en jurist op de hoogte zijn van deze wijzigingen om uw werk goed te kunnen uitvoeren.

Inhoud en resultaat

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf. Dan gaat het om:

 • Fundamentele aspecten
 • Inhoudelijke aspecten
 • Procedurele aspecten en rechtsbescherming

Na deze dag heeft u goed overzicht van het nieuwe stelsel en de uitvoering hiervan in de praktijk.

Dat betekent overigens nog niet dat alles al duidelijk is. De Invoeringswet is al verschenen, maar het Invoeringsbesluit is er nog niet. Daarin worden belangrijke punten inhoudelijk vastgesteld:

 • Welke activiteiten (m.n. bouwen) worden vergunningplichtig, meldingsplichtig en vergunningvrij?
 • Wat is precies het toetsingskader voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen?
 • Idem voor een omgevingsvergunning waarbij van het omgevingsplan wordt afgeweken.

Er zijn uiteraard wel aannames te maken hoe deze gaan luiden en deze worden ook besproken in de cursus, maar een voorbehoud moet dus wel gemaakt moeten worden.

Het grootste deel van de systematiek is echter al duidelijk. Alle ins en outs hiervan worden besproken in de cursus.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor een ieder die met de omgevingsvergunning te maken heeft en krijgt. Dit zijn:

 • vergunningverleners
 • handhavers
 • uitvoeringsjuristen
 • medewerkers bezwaar en beroep
 • front office medewerkers

Zij zijn werkzaam bij de overheid (met name bij gemeenten en omgevingsdiensten).

Daarnaast is de cursus ook interessant voor bedrijven die vergunningen aanvragen zoals ingenieursbureaus en aannemers en de dienstverleners zoals adviesbureaus en advocatuur.


Programma

Inleiding Omgevingswet

 • Aanleiding en doeleinden
 • Plaats in bestuursrecht
 • Gefaseerde opzet
 • Uitvoering, invoering, implementatie en Inwerkingtreding
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Overzicht kerninstrumenten (visies e.d.)
 • Werking van het nieuwe stelsel
 • Begrippen ‘fysieke leefomgeving’ en ‘gebruiksruimte’
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding

 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering

Procedurele aspecten en rechtsbescherming

 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures

Docent

Dr.mr. Evert J. de Valk verzorgt al meer dan 25 jaar en met veel succes een grote verscheidenheid aan cursussen leergangen, seminars,  e.d. op het gehele terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht e.d.) en het algemeen bestuursrecht. Hij is een zeer ervaren docent en met name zijn cursussen worden door deelnemers steeds als zeer levendig (interactief), nuttig en aangenaam ervaren.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.