Milieu in de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 19 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Milieu in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op consequenties voor milieu
 • Zowel voor milieu-medewerkers van overheden als bedrijven en adviseurs
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten, met name Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)


Aanleiding

In de zomer van 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Met de consultatie van de uitvoeringsregelgeving is steeds duidelijker hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Nu is het milieurecht nog met name geregeld in de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en een aantal sectorale wetten. In de Omgevingswet vervallen deze regels. Hoe gaat het nu geregeld worden?


Doel van de cursus

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieupraktijk. We geven u inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen. Ook de algemene regels in vergelijking met het ‘oude’  Activiteitenbesluit en de milieuaspecten die in het Omgevingsplan terecht gaan komen worden behandeld.

Zo bent u voorbereid op de komende wetgeving en weet u wat u kunt verwachten.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en specialisten bij overheden (omgevingsdiensten, gemeenten, provincies), milieu-medewerkers van bedrijven (KAM-coördinator, SHEQ manager, etc.), adviesbureaus, en advocatenkantoren die meer willen weten over de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor het milieuveld.


Programma

Introductie Omgevingswet

 • Wat is precies de Omgevingswet?
 • Hoe zit deze in elkaar?
 • Welke wetten en AMvB’s worden hierin opgenomen en welke niet?

Omgevingsplan

 • Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan. Welke gevolgen heeft dit voor de milieuaspecten?
 • Omgevingswaarden
 • Verdwijnen APV
 • Relatie met omgevingsvergunning

Onderliggende AMvB’s

 • Omgevingsbesluit
 • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Uitgebreide toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Opbouw Bal
 • Veranderingen Bal ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de -regeling
 • Inclusief wijzigingen op hoofdlijnen per thema, zoals geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid
 • Vergunningplicht
 • Mogelijkheden tot afwijken

Procedures en andere gevolgen

 • Vergunningprocedure
 • Bevoegd gezag
 • Voorschriften
 • Coördinatie met andere regelgeving (natuur, RIE)
 • Toetsingskader

Docenten

Anna Collignon is advocaat bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, in het bijzonder in milieuwetgeving, toezicht en handhaving. Sinds 2005 begeleidt zij bedrijven en overheden bij vergunningstrajecten, beroepsprocedures en handhavingstrajecten. Anna doceert en publiceert, onder meer als docent voor de SSR (Studiecentrum Rechtspleging), redactielid van het tijdschrift Bouwrecht en vaste annotator bij tijdschrift Milieu en Recht. Zie verder www.stibbe.com.

Wendy Westerduin is adviseur bij Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau. Al meer dan 10 jaar heeft zij vele grote en kleine vergunningprocedures voor bedrijven succesvol afgerond. Daarnaast adviseert zij bedrijven over hun en alle aspecten die bij een milieuvergunning komen kijken, zoals strategiebepaling, milieueffectrapportage, (veiligheids)beheerssystemen, audits, jaarverslagen enz. Zij heeft ruime ervaring met het vertalen van milieuwetgeving naar de dagelijkse praktijk.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.