Geluid in de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 14 november 2017
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Geluid in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op de geluidsaspecten van de Omgevingswet
 • Aanvullingswet Geluid (2016) en Aanvullingsbesluit Geluid (2017)
 • Geluid(regels) in het omgevingsplan
 • Geluid en uitnodigingsplanologie
 • Geluid in de omgevingsvergunning


Inleiding

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanstaande wetswijzigingen

De Omgevingswet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel aan het traject van de Omgevingswet loopt een specifiek traject gericht op de herziening van de geluidregelgeving. Dit traject krijgt vorm door middel van de Aanvullingswet Geluid (net in consultatie) en het Aanvullingsbesluit Geluid (volgt in 2017, vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer).

Het is dus steeds duidelijker hoe de geluidsaspecten in de praktijk gaan werken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemene geluidregels zoals nu in Activiteitenbesluit vervallen; geluidregels  voor activiteiten moeten door gemeenten worden vastgelegd in het omgevingsplan
 • Verdeling van geluidruimte wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
 • Meer ruimte voor gemeentelijk geluidbeleid
 • Veel handreikingen en circulaires worden ingetrokken
 • Geluidproductieplafonds ook voor provinciewegen en industrieterreinen
 • Monitoringssysteem voor gemeentelijke infra
 • Het normenhuis wordt eenvoudiger
 • Geluid wordt volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming

Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.


Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:

 • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
 • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
 • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)

Na deze cursusdag:

 • kent u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie,
 • weet u waar de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem liggen,
 • weet u hoe de nieuwe regelgeving kan en moet toepassen in uw eigen praktijk en
 • heeft u inzicht in de veranderende rol van de gemeente.

De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

 

Andere cursussen Omgevingswet

Er is een heel pakket cursussen over de Omgevingswet, zie het overzicht hier


Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor adviseurs, specialisten, vergunningverleners, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten en andere overheden die zich op de een of andere wijze met geluidsaspecten bezighouden. Verder is de cursus interessant voor advocaten en adviseurs bij adviesbureaus.

Let op: er wordt bij de cursus vanuit gegaan dat de deelnemers bekend zijn met de bestaande geluidregelgeving en al algemeen kennis hebben genomen van de nieuwe Omgevingswet.


Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Doel, reikwijdte en ontwerpprincipes
 • Paradigmaverandering (uitnodigingsplanologie)
 • Instrumenten
 • Instructieregels voor overheden
 • 4 uitvoerings-AMvB’s, 4 aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Digitale ondersteuning

Inhoud Aanvullingswet en –besluit en -regeling geluid

 • Opzet Aanvullingswet
 • Inhoud
 • Instrumenten
 • Contouren Aanvullingsbesluit en –regeling geluid

Geluid en vergunningverlening

 • Algemeen
 • Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Relatie omgevingsvergunning milieu en omgevingsplan

Geluid en planologie

 • Algemeen
 • Twee gebieden: wegen/spoorwegen/industrieterreinen versus bedrijfsmatige activiteiten
 • Geluidbeleid in Omgevingsvisie en geluidregels in het omgevingsplan
 • Geluidverkaveling/verdeling
 • Integrale afweging: welke methodes te gebruiken?

Varia

 • Geluid en bouwregelgeving: Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Plattelandswoningen
 • Windturbines
 • Transformatie van bestaande bouwwerken

Docenten

Rachid Benhadi
Rachid is advocaat bij Hekkelman Advocaten. Hij staat overheden en bedrijven bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen. Rachid is tevens als promovendus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij een proefschrift over geluid in het omgevingsrecht voorbereidt.

 

Chris Weevers
Chris is senior adviseur bij LBP|Sight. Zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels (DSO).

Zij zijn bij uitstek specialisten op het specifieke terrein van geluid in relatie tot de nieuwe Omgevingswet.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.