Data:
 • 1 dag in voorjaar 2018
Tijden:
 • 9.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Bouwwerk Omgevingswet op orde

Visie, plan en programma in samenhang


 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Programma
 • Beleidscyclus
 • Integrale aanpak
 • Cultuurverandering
 • Praktische handleiding voor het zelf aan de slag gaan met de kerninstrumenten
 • Ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie

Inleiding

Belangrijk voor het welslagen van de Omgevingswet is dat de kerninstrumenten in samenhang bezien worden en dat het hele ‘bouwwerk’ van de Omgevingswet, benut wordt. Sterker nog, beleid voor de fysieke leefomgeving binnen de Omgevingswet kan alleen succesvol zijn als de drie kerninstrumenten van de Omgevingswet op strategisch en operationeel niveau - omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s - op elkaar aansluiten.

Momenteel worden deze drie kerninstrumenten nog teveel los van elkaar benaderd. Zelfs in de diverse pilots, hoe waardevol deze ook zijn, wordt er te weinig doorkijk gegeven naar de andere instrumenten. In deze cursus worden u handvatten aangereikt hoe u continu rekening kunt houden met de ‘planomgeving’ van het kerninstrument waar u mee bezig bent.


Uitdaging

Deze cursus gaat in op de vraag hoe deze drie kerninstrumenten samenhangen en vooral hoe ze idealiter samen werken. De wetgever geeft wel per kerninstrument aan wat de doelstellingen zijn, maar kauwt niet voor waar welk beleid in moet. In de praktijk blijken veel gemeenten daar nu juist tegenaan te lopen. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe de omgevingsvisie doorwerkt in het omgevingsplan?
 • Is het programma – naast ten behoeve van een programmatische aanpak – ook te gebruiken als verkapt sectoraal beleidsstuk?
 • Hoe kunnen we ontslakken?
 • Laat ik bestaand beleid nog terugkomen in de nieuwe kerninstrumenten en zo ja, hoe doe ik dat dan?
 • Hoe zorg ik ervoor dat er niet opnieuw een oerwoud aan beleidsstukken ontstaat?

De vraag is hoe gemeenten hier in de praktijk mee aan de slag gaan. Deze cursus zal dan ook een sterk praktijkgerichte inslag hebben, waarin veel ruimte wordt geboden aan de concrete vragen waarmee u zit.


Inhoud en resultaat

Met deze cursus wordt u:

 • met name kennis aangereikt over de samenhang tussen de belangrijkste kerninstrumenten van de Omgevingswet en hoe u die kunt verbeteren en
 • in het vervolg hierop gaat de cursus ook in op het integraal werken, de noodzakelijke cultuurverandering en de mogelijkheden om te ontslakken.

Deze cursus biedt gemeenten een praktische handleiding voor het zelf integraal aan de slag gaan met omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s. U krijgt hiervoor tips en trics aangereikt.


Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt/zal komen met (de kerninstrumenten van) de Omgevingswet, zoals beleidsmakers, projectleiders, bestuurders en adviseurs, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties, uit de beleidsvelden RO, water, milieu, verkeer en zorg, onderwijs en welzijn.


Programma

Blok 1: De wet en de kerninstrumenten

 • Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet
 • Inleiding kerninstrument omgevingsvisie: het DNA van de gemeente
 • Inleiding kerninstrument omgevingsplan: de burger centraal
 • Inleiding kerninstrument programma: Zwitsers zakmes of afvoerputje?

Casus/quiz/intermezzo: vijf voorbeelden van huidig beleid: waar moeten die terechtkomen?

Nemen we het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan bijvoorbeeld in zijn geheel op in de Omgevingswet, of alleen het strategische deel? En waar komen dan de gedetailleerdere onderdelen terecht? Als beleidsregels in het omgevingsplan of als programma?

Blok 2: Het bouwwerk in de praktijk

 • De onderlinge relaties van de drie kerninstrumenten
 • Het afwegingskader als rode draad
 • Wat te doen met ander beleid (een beleidsnotitie mag ook nog steeds)?
 • Hoe kunnen we ontslakken?
 • De beleidscyclus: hoe zorg ik dat er niet weer een woud aan beleidsstukken ontstaat?

Casus: vijf initiatieven: hoe c.q. aan welk beleid toetsen we die?

Wij zullen een aantal sprekende casussen aandragen waarmee het afwegingskader op de proef wordt gesteld. Bij voorkeur gebruiken we ook initiatieven die u zelf vanuit uw eigen praktijk meeneemt.

Blok 3: Aan de slag!

 • Afsluiting: check of alle leervragen zijn behandeld.
 • Kan iedereen thuis gelijk aan de slag? Onze doelstelling is u een direct handelingsperspectief te bieden!

Cursusleiding

De cursusleiding is in handen van Gerwin Gabry. Hij werkt als sociaal-geograaf en Programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland. In die hoedanigheid geeft hij al jaren cursussen en zit hij regelmatig in werkgroepen van de Commissie voor de milieueffectrapportage, onder meer voor pilots onder de Omgevingswet. Van zijn hand verscheen bij Berghauser Pont Publishing het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.

Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.