Bodem in de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 15 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Bodem in de Omgevingswet


 • Specifieke consequenties Omgevingswet voor bodem
 • Huidige en nieuwe praktijk naast elkaar
 • Ook een korte update van het bestaande bodembeschermingsrecht
 • Gemeenten krijgen meer met bodem te maken
 • Gericht op de juridische aspecten
 • Bodembescherming, bodemsanering, bouwstoffen, bodemkwaliteit
 • Relatie met ruimtelijke ordening


Inleiding

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet in 2021 ingrijpend gewijzigd worden. Waar nu nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, zal dit onder de Omgevingswet vooral afhankelijk worden van het (gewenste) gebruik van de bodem in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit. Dat betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanvullingswet Bodem

De Omgevingswet is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en ook de uitvoerings-AMvB's zijn in consultatie gegaan. Parallel loopt een specifiek traject om de bodembeschermingsregelgeving te herzien. Dit is gedaan in de Aanvullingswet Bodem die tegelijkertijd in werking zal treden als de Omgevingswet. De Wet bodembescherming en enkele andere relevante regelingen over bodembeschermingsrecht zullen dan worden ingetrokken.

Enkele opvallende veranderingen :

 • verschuiving van sanering van het geval naar gebiedsaanpak en regulering van activiteiten
 • verschuiving van sanering om milieuhygiënische reden naar integrale afweging op lokaal niveau (gemeenten)
 • verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte
 • minder noodzaak voor bodemonderzoek en meer algemene regels
 • een toenemend belang voor de zorgplicht.

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus worden eerst kort de hoofdlijnen van de huidige wetgeving geschetst en de praktische uitwerking daarvan. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk.

Na deze update wordt ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. Hierbij wordt ingegaan op de aanvullingswet bodem en de bepalingen in de uitvoerings-AMvB's. Vervolgens worden enkele onderwerpen uitgelicht waarbij voor een goed overzicht de huidige en toekomstige werkwijze naast elkaar worden gepresenteerd.

Na afloop van de cursus:

 • kunt u uw weg vinden in de huidige relevante wet- en regelgeving (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Waterwet (t.a.v. waterbodems) etc.) en kent u de belangrijkste soorten bodemonderzoek,
 • bent u op de hoogte van de veranderingen voor het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk en
 • weet u welke mogelijkheden de omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden voor het vastleggen van de ambities op het gebied van bodem en ondergrond.

De cursus heeft een juridische invalshoek. Tijdens de onderdelen wordt ook geoefend met praktijkcases.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht en in aanraking komen met bodembescherming. Dit kunnen zijn:

 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen e.d.
 • beleidsmedewerkers omgevingsrecht
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers in het bedrijfsleven

 

Programma

Algemene inleiding

 • Historie en toekomst bodembeschermingsrecht
 • Bodemopbouw, grondsoorten en verontreinigingsbronnen
 • Gedrag van verontreinigende stoffen
 • Belangrijkste bestaande wet- en regelgeving en beleid op een rij

Bodem in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet bodem
 • AMvB's
 • Bodem in omgevingsvisie/omgevingsplan

Bodembescherming in de praktijk, nu en onder de Omgevingswet

 • Preventie van bodemverontreiniging (NRB)
 • Zorgplicht
 • Toepassingen in werken (Besluit bodemkwaliteit)
 • Bodemonderzoek
 • Sanering bodemverontreiniging; de wettelijke systematiek (gevalsdefinitie, gebiedsgerichte aanpak, saneringsplannen, evaluatie, monitoring)
 • Grondwater

Docenten

 • Ynze Flietstra en Tjeerd van der Meulen, beiden zijn werkzaam als senior adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en gespecialiseerd in bodembeschermingsrecht. Zij zijn ook de auteurs van het Handboek Bodembeschermingsrecht.
 • Arne Alphenaar is senior-adviseur en projectleider op het gebied van bodemsanering en grondwaterkwaliteit. Hij is gespecialiseerd in communicatie en kennisoverdracht en is een voorloper bij de Omgevingswet.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.