Anticiperen op de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 30 januari 2018
Tijden:
 • 09.30 - 16.30
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Anticiperen op de Omgevingswet


Inhoud, competenties en samenhang

 • De Omgevingswet in kort bestek
 • Géén verdieping op inhoud
 • Wat verandert er voor u?
 • Hoe kunt u nu al anticiperen op de nieuwe wet?
 • Werkwijzen en lean management
 • Welke competenties zijn gewenst?


Aanleiding

De Omgevingswet komt er binnenkort aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2018 of ga je nu al anticiperen?

Want niet alleen de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Ook de wens om te bezuinigen en om gerichter te werken dragen hieraan bij. Bovendien verandert de rol van de overheid in het maatschappelijk krachtenveld. Diverse gemeenten zijn zich nu al aan het oriënteren op de nieuwe toekomst. Doet u ook mee?

Niet alleen inhoud, ook competenties

Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties van medewerkers spelen een belangrijke rol. Competenties staan echter niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om desamenhang.

Inhoud en competenties komen samen in de INCOSA-methodiek. De cursus wordt vanuit deze invalshoek gegeven. INCOSA staat voor INhoud, COmpetenties en SAmenhang. Voor meer informatie over de INCOSA-methodiek: zie www.incosa.nl . De toepassing hiervan is in de praktijk al bewezen.


Inhoud en resultaat

In de cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de gewenste competenties en  de manier waarop u voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten om enerzijds te anticiperen op de nieuwe wet en anderzijds om efficiënter en effectiever te werken en procedures en processen sneller te laten lopen.

Het programma is met name gericht op de gemeentelijke praktijk en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties van de betrokken medewerkers.

Maar let op: dit is geen cursus die verdiept op inhoud. Dat is wel de leidraad, maar het gaat om consequenties voor organisatie en competenties.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken in het omgevingsrecht:
 • Vergunningverleners milieu, bouwen, natuur
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.


Programma

Doelstellingen en instrumenten Omgevingswet
 • Wat zijn de verbeterdoelen van de Omgevingswet
 • Andere manier van denken en werken
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet?
 • De 4 uitvoeringsbesluiten
 • Stand van zaken wetgevingstraject (o.a. Invoeringswet en aanvullingswetten)

Kort: instrumenten en onderwerpen

 • Zorgplichten
 • Omgevingswaarden
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Programma’s
 • Algemene regels rijk
 • Decentrale regels
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Kostenverhaal
 • Omgevingsverordening
 • Toezicht en handhaving
 • Verplichte gemeentelijke adviescommissie
 • Digitalisering
 • Participatie
 • Voorbeelden Eenvoudig Beter

Omgevingsplan hoofdlijnen

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente: benutten kansen omgevingsplan
 • Mogelijkheden omgevingsplan: zelf afwegen
 • Verhouding omgevingsplan, programma’s en omgevingsvisie
 • Verbrede reikwijdte: evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Omgevingsplanactiviteit
 • Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Integratie gemeentelijke regels

Gevolgen voor organisatie

 • Integrale werkwijzen en afwegingen
 • ‘Andere medewerkers’ (beleidsadviseurs, extern gericht)
 • Nauwere samenwerking ambtelijk apparaat met bestuur
 • Intensievere participatie
 • Omzetting bestaand beleid/regels in omgevingsvisie en omgevingsverordening
 • Vertrouwen in partijen, andere grondhouding, cultuur (20% inhoud, 80% cultuur)
 • Met werkwijzen en competenties vooruitlopen op doelen Omgevingswet
 • Andere competenties nodig: intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, extern: keten (provincie, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s)

 

Docenten

De cursus wordt door drie trainers gegeven:
 • Jur van der Velde - omgevingsrecht
 • Aart de Boon – competenties en competentieontwikkeling

Jur van der Velde is als partner/vennoot van het Adviesbureau Interra, projectleider bij Rho adviseurs voor Leefruimte en als directeur van Caribida Advies nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door diverse onderzoeken, het prototype van een omgevingsplan dat mede door hem is gemaakt en door zijn voorzitterschap van de Themagroep Digitalisering Omgevingswet.
Aart de Boon
is lid van een MT, werkzaam in de zakelijke dienstverlening en vanuit die rol actief betrokken op het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke competenties bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan competentie ontwikkeling steevast deel uitmaakt.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.


Incompany

Juist deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de inhoud en de vereiste competenties en hoe ze dat kunnen gaan toepassen in hun organisatie. U behaalt dan het meeste rendement. Er kunnen immers meteen acties worden uitgezet of een gezamenlijk plan van aanpak worden gemaakt.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.