Externe veiligheid en omgevingsvergunning milieu | Berghauser Pont Academy

Data:
  • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
1-daagse cursus

Externe veiligheid en omgevingsvergunning milieu


  • Voor generieke adviseurs en vergunningverleners omgevingsdiensten
  • Hoe externe veiligheid borgen in vergunningen?
  • Afstemming met EV specialist, afdeling RO en veiligheidsregio
  • Externe veiligheid in de milieuwetgeving


Aanleiding
Door de regionale uitvoeringsdiensten staan vergunningverleners verder weg van de ruimtelijke ordenaars. Toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden via de externe veiligheidswetgeving. Bij de vergunningverlening voor bedrijven is afstemming met de ruimtelijke ordenaars essentieel, maar ook de veiligheidsregio en de externe veiligheidsspecialist speelt een belangrijke rol bij het maken van de vergunning. De cursus gaat hier uitgebreid op in.

Doordat veel bedrijven onder een AMvB vallen lijkt het vak vergunningverlening uit te sterven. Kennis van het vergunningverleningsproces blijft echter noodzakelijk voor de juiste borging van externe veiligheid in de omgevingsvergunningen milieu.

Inhoud en resultaat
In één dag krijgt u de noodzakelijke bagage voor de juiste borging van externe veiligheid binnen omgevingsvergunningen milieu. De cursus gaat in op de wijze waarop u externe veiligheid meeneemt in de omgevingsvergunning milieu en de ruimtelijke consequenties ervan.
De cursus gaat ook uitgebreid in op het te doorlopen traject van vergunningverlening externe veiligheid.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:
  • Generieke adviseurs bij omgevingsdiensten die de relaties onderhouden met de gemeenten
  • Vergunningverleners milieu bij omgevingsdiensten die met externe veiligheid aan de slag gaan
  • Medewerkers RO en vergunningverleners bij gemeenten die gaan over vergunningen met EV-component
  • Medewerkers bij adviesbureau die vergunningen gaan verlenen.

Cursusmateriaal
Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af. Lees verder hier.


Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.In samenwerking met:


Programma


Opzet cursus

Doel en opzet van de cursus.
Plaats van externe veiligheid binnen de milieuvergunningverlening.

Wat is externe veiligheid

Definitie, hoogte van het risico, visuele weergave, relatie tussen kans en effect, mogelijke effecten, gevaarlijke bedrijven, transportassen, risicoregister en kaarten.

Begrippen binnen de externe veiligheid
Kwetsbaar object, beperkt kwetsbaar object, plaatsgebonden risico, groepsrisico, oriënterende waarde, grenswaarde, richtwaarde, invloedsgebied, 10-6 contour, 1% letaliteitscontour, categoriale inrichtingen, niet categoriaal, Pbzo plichtig, Vr-plichtig etc. 

Wet en regelgeving

IPPC, Bevi, Revi, Arie, Brzo, Rrzo, PGS, Vuurwerkbesluit.

Opdracht/casus
De begrippen worden toegepast in concreet geval.

Vergunningverlening noodzakelijke stappen

De belangrijkste PGS-richtlijnen, opslagwijzen, voorschriften te gebruiken in de vergunning, de noodzakelijke te doorlopen stappen voor goede vergunningverlening.

Wie doet wat

De taken van de vergunningverlener, externe veiligheidsspecialist, ruimtelijke ordenaar, veiligheidsregio.

Groepsrisico

Benodigde input voor groepsrisicobepaling, groep risicoberekening, output groepsrisicoberekening, lezen van Fn-curve, oriënterende waarde, t.o.v. groepsrisico, factoren die het groepsrisico beïnvloeden, relatie met visie externe veiligheid.

Regionale brandweer/veiligheidsregio
Wettelijke adviestaak, scenario’s hitte, toxisch, overdruk, bleve; maatregelen over bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid; afwijken van advies, mag dit?

Verantwoording groepsrisico
Elementen die wettelijk moeten terugkeren in de groepsrisicoverantwoording, wanneer verantwoorden, hoe uitgebreid verantwoorden?, relatie met voorschriften in vergunning.

Opdracht Case
Schrijven van een groepsrisicoverantwoording

Cumulatie en domino effecten
Wanneer is sprake van cumulatie of domino effecten; moet je deze meenemen bij vergunningverlening van individueel bedrijf?

Opdracht Case
Keuze tussen zelfstandige opdracht of rollenspel.


Docent


Nicolien Wolf,
ing. N. (Nicolien) Wolf  is zo’n 17 jaar werkzaam in het vak milieuvergunningen en ruimtelijke ordening met als specialisatie externe veiligheid. Ze heeft gewerkt bij milieuadviesbureaus, regionale uitvoeringsdiensten (DCMR, West-Holland, Midden-Holland), de provincie Zuid-Holland en bij de gemeenten Delft en Schiedam. Per 2012 is ze zelfstandige in haar onderneming Wolf Milieu Consult. Nicolien heeft ruime ervaring met vergunningverlening voor gevaarlijke bedrijven. Ze heeft daarbij ook ruime ervaring in de ruimtelijke ordeningswereld. Ze heeft o.a. de visie externe veiligheid geschreven voor de gemeente Schiedam.