Geluid ruimtelijk geordend | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Geluid ruimtelijk geordend


Relatie industrielawaai en bestemmingsplannen

 • Voor de RO-er en de geluidmedewerker
 • Samen oplossen
 • Geluidzones: de verankering in het bestemmingsplan
 • Geluidruimteverdeling binnen zones
 • Relevante wetgeving en jurisprudentie

Inleiding

Van oudsher stelt het geluidzonebeheer van industrieterreinen de gemeenten voor juridische problemen. De toetsing via het milieurechtelijke kader kan er niet in voorzien dat industrieterreinen waarop grote lawaaimakers zijn toegestaan doelmatig worden gebruikt. Het milieurecht brengt geen ordening tot stand.

Het gevolg is dat de zone ‘volloopt’ zonder dat de gemeente daar enige regie op heeft. Industrieterreinen worden daardoor niet optimaal gebruikt. Voor nieuwvestiging of uitbreiding van geluidproducerende bedrijvigheid is fysiek nog voldoende ruimte binnen de (zone)grens van het industrieterrein maar akoestisch niet meer. Niet alleen voor de gemeenten is het gebrek aan controle over het gebruik van de geluidruimte onwenselijk. Ook voor de gevestigde bedrijven is het schadelijk. De één snoept de geluidruimte van de ander op.

Het zonebeheerplan kan dit gat blijkens jurisprudentie niet opvullen, de ruimtelijke ordening kan dat wel. De vraag is dan hoe de koppeling tussen geluid en bestemmingsplan vorm moet worden gegeven. Deze cursus geeft het antwoord op die vraag, maar bekijkt de problematiek ook in bredere zin.


Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische en de akoestische aspecten die aan de orde zijn op het raakvlak van industrielawaai en ruimtelijke ordening. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de koppeling van een zonebeheerplan aan het instrument van het bestemmingsplan. De belangrijkste akoestische uitgangspunten worden toegelicht, alsmede de kwesties rondom het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan, de inhoud van de verbeelding en de regels en de procedures rondom vergunningverlening en handhaving.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die actief is op het snijvlak van industrielawaai en ruimtelijke ordening. Dan gaat het om medewerkers/juristen van gemeenten, provincies en milieudiensten die betrokken zijn bij het beleid en beheer van geluidruimte, zowel de ruimtelijke ordenaars als de beleidsmakers voor het milieubeleid, de plan- en milieutoetsers en de handhavers.

Programma

Probleemschets

 • Geluid en ruimtelijke relevantie
 • Industrielawaai in de RO
 • De noodzaak van geluidregie

Juridische aspecten

 • Overzicht van relevante wet- en regelgeving m.b.t. geluid
 • RO versus milieu
 • Rechtszekerheid
 • Status en reikwijdte van het zonebeheerplan
 • Vrijwillige zonering
 • Woningen op industrieterreinen
 • Geluidverkaveling
 • Crisis- en herstelwet
 • Het bestemmingsplan als weigeringsgrond
 • Flexibiliteit
 • Nut en noodzaak van het voorbereidingsbesluit

Akoestische aspecten

 • Basisregels van het zonebeheer
 • Randvoorwaarden zonebeheer voor juridische verankering
 • Relatie tussen zonebeheer en AMvB-bedrijven

De verankering in het bestemmingsplan

 • De opbouw van het bestemmingsplan
 • Uitwerking naar regels en verbeelding, relatie met de andere regels die in de bestemming Bedrijf worden opgenomen (o.a. relatie tot Staat van Bedrijven met vaste afstanden voor geluid)
 • Voor- en nadelen van verankering in het bestemmingsplan
 • Relevante jurisprudentie

En verder

 • Stappenplan: uitwerking in de praktijk
 • Toekomst: Swung 2 en Omgevingswet

Docenten

Ir. T. (Tanja) Casimir (1977) is als senior adviseur werkzaam bij BügelHajema Adviseurs, een stedenbouwkundig bureau met vestigingen te Amersfoort, Assen en Leeuwarden. Haar werkzaamheden bestaan uit het extern adviseren op het raakvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Haar specialisme betreft het op de juiste wijze vertalen van milieuaspecten naar ruimtelijke plannen. Meest in het oogspringende resultaat van deze advisering betreft het bestemmingsplan Geluidtoedeling bedrijventerrein Haven van de gemeente Waalwijk.


E. (Rick)Huizinga (1964) is als senior adviseur geluid en vergunningen werkzaam bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de daaropvolgende saneringsprojecten. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het geluidzonebeheer van o.a. het Rijnmondgebied. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen, alsmede het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Tevens ontvangt u het boek geluid en ruimte van ir. Jan Granneman.Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

In samenwerking met: