Aanpak duurzaamheid door gemeenten | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 29 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Aanpak duurzaamheid door gemeenten


 • Hoe kun je als gemeente duurzame ontwikkeling stimuleren?
 • De kaders voor duurzaamheid op een rijtje
 • Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien?
 • Inzicht in het proces
 • Best practices

Inleiding

Duurzaamheid is weer hot. Het is eigenlijk nooit weg geweest, maar het sluimerde de laatste jaren wat onder de oppervlakte. De tijdgeest, maar ook het wereldwijde klimaatakkoord in Parijs hebben weer een swung gegeven aan de ambities die gemeenten met duurzaamheid hebben. Het is nog nadrukkelijker een speerpunt van beleid geworden. Maar als je dit beleid daadwerkelijk wil uitvoeren komen er vragen als:

 • Wat kun je als gemeente doen?
 • Waar heb je zelf direct grip op?
 • Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Waar haal ik mijn kennis en best-practices?

Binnen gemeenten zijn diverse afdelingen en medewerkers verantwoordelijk voor deelaspecten van duurzame ontwikkeling in de gemeente. Globaal kun je dan denken aan beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, Projectleiders bouwen, verkeer en milieu, Bouwplantoetsers- en toezichthouders, gebouwenbeheerders, maar ook bijvoorbeeld medewerkers die de inkoop verzorgen. Bij al deze afdelingen/functies liggen kansen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Veel gemeenten hebben of willen een eigen projectleider of beleidsmedewerker duurzaamheid. Hij/zij is de trekker van het beleid, die op hoofdlijnen opereert en ambities, doelen en mogelijke maatregelen formuleert. Hij/zij manoeuvreert tussen wethouder(s), interne en externe actoren en neemt in veel gevallen ook bewoners en ondernemers mee in het traject. Dit betekent in de praktijk vooral overzicht krijgen en houden (coördineren), faciliteren, stimuleren en het proces goed inrichten.

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren. Daarvoor heb je allereerst begrip nodig van het kader: waarom doen we dit? Wat staat er in de diverse akkoorden en -programma’s van rijksoverheid en provincies? Welke regelgeving is van belang in de EU en in Nederland? Maar ook inhoudelijk: hoe werkt CO2-reductie, wat is klimaatneutraal, wat is duurzaam bouwen, hoe werken energiecoöperaties, etc.

Vervolgens wordt bekeken aan welke knoppen je als gemeente kon en kan gaan draaien en hoe je het proces kunt vormgeven. In deze cursus zijn ter inspiratie praktijkvoorbeelden opgenomen van verschillende gemeenten.

 

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor projectleiders of beleidsmedewerkers duurzaamheid, maar de cursus is ook interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksdiensten.

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en adviseurs die met duurzaamheidsbeleid van overheden te maken krijgen.

 

Incompany

Deze cursus is zeer geschikt om als incompany door een provincie met een groep gemeentelijke beleidsmedewerkers, een samenwerkingsverband van kleine gemeenten, RUD of in een grotere gemeente (> 100 duizend inwoners) te organiseren. Dan wordt het programma specifiek ingericht op het duurzaamheidsbeleid- en de thema’s van uw organisatie. Duurzaamheid wordt namelijk integraal in de gemeentelijke organisatie opgepakt. Ieder heeft zo zijn rol en belangen in een bepaalde fase. Hoe betrek je bestuurders en hoe krijg je voor elkaar dat in het hele RO-traject duurzaamheid levend blijft? En waar ondersteunt de wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet)? En hoe controleren we dat daadwerkelijk de duurzaamheidsmaatregelen getroffen zijn? Gezamenlijk krijgt men inzicht en begrip in elkaars werkzaamheden en men kan samen ambities formuleren en tot een goed uitvoeringsprogramma komen.

 

Programma

 

Kader en begrippen

 • Begrippen duurzaamheid en duurzaam bouwen
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Landelijke energie-akkoorden en -programma’s
 • CO2-emissies en klimaat
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Duurzaam bouwen
 • Circulaire economie
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden

Duurzame gebiedsontwikkeling

 • Verschillende niveaus
 • Nieuwe concepten, grensverleggende innovaties, investeren in creatieve processen
 • Van energiezuinige woningen naar energieproducerende woonwijken
 • Verbinden van diverse methoden en instrumenten (DPL, BREEAM, GPR, etc.)
 • Thema’s: energie, bouwen, grondstoffen, bodem, water, gezondheid, mobiliteit, ecologie, etc.
 • Praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling
 • Organisatie van duurzame gebiedsontwikkeling, ook juridisch-financieel

Duurzaam bouwen, wonen en mobiliteit

 • Begrippen, thema’s en oplossingen
 • Bestaande bouw / nieuwbouw / transformatie / renovatie
 • Voorbeeldprojecten

Juridische randvoorwaarden

 • Toekomstige ontwikkelingen: Omgevingswet
 • Bouwbesluit: EPC, gezondheid, materialen
 • Eisen op de bouwplaats
 • Besluit bodemkwaliteit: afval- en grondstromen
 • Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit
 • Afwijkingsmogelijkheden in wetgeving
 • Certificering en keurmerken
 • Welke lokale speelruimte is er bij de start en beoordeling van plannen?

Knoppen van de gemeente

 • Eigen gebouwen duurzamer maken
 • Inkoopbeleid
 • Prestatie-afspraken en convenanten
 • Toezicht en handhaving
 • Energiecorporaties
 • Communicatie

Vaststellen duurzaamheidsambities en -programma

 • Ambities formuleren
 • Visie en programma
 • Proces: politiek, ambtelijk, burgers

Praktijkvoorbeelden thema’s

 • Energiezuinige bouw
 • Energiecorporaties
 • Water en duurzaamheid
 • Vergunningen milieu
 • Duurzame mobiliteit

 

Cursusleiding en docenten

Cursusleider is Ernst Vuyk, eigenaar van  Vuyk Onderzoek, Ontwerp en Advies en associate bij Real Energy People.

evu3-C

Ernst is bestuurskundige (Universiteit Twente) en actief als managing consultant, ondernemer en bestuurder. Zijn focus ligt op het omzetten van theorie naar resultaten in de praktijk. Hij combineert meer dan 30 jaar ervaring, zowel publiek als privaat, in beleid en praktijk over energie, materialen en ruimtelijke ordening. Hij werkte bij ministeries van Onderwijs en Wetenschappen, bij (Senter)Novem voor ministeries van VROM en Economische Zaken aan duurzame stedelijke ontwikkeling, MJA ketenefficiency en energietransitie. Hij was manager bij Ecofys (2007-2012) en ontwikkelde en organiseerde diverse cursussen en congressen.

Daarnaast treden er een aantal gastdocenten uit de praktijk op.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.