WWFT: toepassing in de praktijk | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 6 maart 2018 - advocaten/notaris
 • 18 april 2018 - financiële sector
 • 31 mei 2018 - advocaten/notaris
Tijden:
 • 13.30 - 17.00 uur
Locatie:
 • Utrecht (financieel in Amsterdam)
Prijs:
 • € 345 (ex. BTW)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
cursusmiddag

WWFT: toepassing in de praktijk


 • nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen
 • met de cursus weer up to date
 • praktische insteek met ruimte voor uw vragen
 • voldoen aan de opleidingsverplichting, art. 35
 • cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring
 • melden van ongebruikelijke transacties
 • mogelijkheid vooraf vragen te stellen

Aanleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de WWFT zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De WWFT heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen. Daarnaast wordt ook door de toezichthouder, het BFT, en het Ministerie van Financiën, aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de WWFT. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Wie is cliënt voor de WWFT?
 • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
 • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
 • Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij politiek prominente personen (PPP’s).
 • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Wanneer en hoe moet ik UBO-gegevens van mijn cliënt doorgeven aan de Kamer van Koophandel?
De eerder genoemde leidraden worden hierbij uitvoerig besproken.
De cursus is praktisch ingezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklists.
Na de cursus voldoet u op adequate wijze aan de verplichtingen van de WWFT.

Scholingsverplichting
Ondanks dat de WWFT inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 WWFT luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.
Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de WWFT te kennen. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan deze verplichting.

Doelgroepen

Er zijn twee cursussen voor twee verschillende doelgroepen:

 • advocaten en notarissen
 • financiële sector: accountants, belastingadviseurs, medewerkers
  bij een kredietinstelling, financiële instelling, betaalinstelling, geldtransactiekantoor, levensverzekeraar, beleggingsonderneming en trustkantoor

Afhankelijk van uw achtergrond kiest u de cursusmiddag die bij u past.

 

Programma

Inleiding/achtergrond WWFT

 • Overzicht regelgevend kader (Verhouding Wft, Sanctiewet, Wtt)
 • Scope van de WWFT
 • Pinciple Based  & Risk Based
 • Witwassen en financieren van terrorisme, begrippenkader
 • Algemene leidraden (Ministerie, DNB)
 • Brancheregelgeving (Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA)

Het cliëntenonderzoek

 • In welke situaties en op welk moment?
 • Checklist aandachtspunten risicoprofiel
 • Het cliëntenonderzoek
  • Standaard cliëntenonderzoek
  • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • Verscherpt cliëntenonderzoek
 • Ultimate benificial owner
  • Wie is UBO
  • Wanneer cliëntenonderzoek UBO
 • Politiek prominente personen (PPP)
 • Referral
 • Wijze van identificatie/verificatie
  • Natuurlijk persoon
  • NL rechtspersoon
  • Buitenlandse rechtspersoon
 • Verbod dienstverlening

Ongebruikelijke transacties

 • Wanneer sprake van een ongebruikelijke transactie
 • De melding aan FIU Nederland; hoe en wat?
 • Aandachtspunten en gevolgen bij een melding

Administratieverplichting ex art. 33 WWFT

 • Vastleggen gegevens cliëntenonderzoek

Toezicht en handhaving WWFT

 • Generiek en branchespecifiek toezicht
 • Handhavingsinstrumenten

Tips en aandachtspunten implementatie WWFT beleid

Nieuwe wetgeving

 • Vierde Witwasrichtlijn; belangrijkste wijzigingen
 • UBO-register
 • Terugmeldplicht voor meldingsplichtige instellingen

Docent

Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, docent Rijksuniversiteit Groningen
Birgit Snijder-Kuipers is sinds 2008 intensief betrokken bij de witwaswetgeving in Nederland en in Europa. Zij maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en geeft vaker cursussen over de WWFT. Daarbij publiceert zij ook regelmatig over dit onderwerp. Haar laatste publicatie bevat 5 tips voor de General Counsel bij de invoering van de Vierde Witwasrichtlijn in Nederland in de WWFT. Birgit is ook al geruime tijd werkzaam in de notariële ondernemingsrechtpraktijk


Cursusmateriaal

De hand-outs van de presentatie en het cursusmateriaal ontvangt u op de cursusdag zelf.
Voor deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursussen geen memotrainer beschikbaar.


Studie-uren

Voor advocaten:De doelgroepcursus voor advocaten is erkend, dus u kunt voor deze cursus 3 PO-punten rekenen. 

Voor notarissen: De cursus is geaccrediteerd door de KNB (te vinden op KNB PE-online) en Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN).De overige deelnemers, waaronder de financiële sector, kunnen 3 studie-uren rekenen.