Basiscursus Wet natuurbescherming | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 16 en 23 november 2017
Tijden:
 • 9.30 uur - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 1095 ex BTW
 • € 1195 ex BTW (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Wet natuurbescherming


 • De basis in 2 dagen
 • Helemaal geënt op de nieuwe Wet natuurbescherming
 • Uitgebreide context, inclusief internationale regels
 • Ecologische achtergronden en onderzoek
 • Nieuwe regels soortenbescherming en gebiedsbescherming

Inleiding

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten die jarenlang het gezicht bepaalden van de natuurwetgeving in Nederland:

 • Natuurbeschermingswet 1998
 • Flora- en Faunawet
 • Boswet
In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. Veel is verandert, maar veel is ook overgegaan in de nieuwe wet.

Inhoud en resultaat

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie.

Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper:

 • Er wordt ook inzicht geboden in de achtergronden van de natuurwetgeving en wat nodig is om deze goed toe te passen en uit te voeren. Dat betekent dat langer wordt stilgestaan bij de context zodat u beter begrijpt waarom en hoe een en ander zo geregeld is, waardoor u de nieuwe regelgeving beter kunt toepassen.
 • Naast de regels wordt inzicht gegeven in de ecologische achtergronden en onderzoek en op welke manier dat neer is gedaald in de wet. Die extra kennis is van toegevoegde waarde in de praktijk.
 • Er wordt duidelijk gemaakt op welke manier de wet raakt aan ruimtelijke plannen en vergunningverlening. In de praktijk vindt daar namelijk de samenloop plaats.

Na afloop weet u hoe de soorten- en gebiedsbescherming in de nieuwe wet geregeld zijn, heeft u ook een goed inzicht in de achtergronden hiervan en de praktische toepasbaarheid.


Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij plannen en projecten te maken krijgen met natuuraspecten. U kan werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

U kan zowel starter in natuurwetgeving zijn, maar ook al langer te maken hebben met de natuurwetgeving, maar u wil beter de achtergronden begrijpen, een complete update.


Programma

 

Dag 1: Algemene context en ecologische aspecten

Algemene context Wet natuurbescherming

 • Natuurbescherming in juridisch perspectief
 • Internationale verdragen
 • Europese regelgeving: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Natuurbeleid en monitoring
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Relatie natuurbescherming en ruimtelijke ordening

Hoofdlijnen Nieuwe Wet natuurbescherming

 • Doelstellingen en uitgangspunten rond soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Basisstelsel gebiedsbescherming
 • Basisstelsel soortenbescherming
 • Basisstelsel bescherming van hout en houtopstanden
 • Besluitvorming en rechtsbescherming
 • Aanhaak Wabo
 • Inwerkingtreding
 • Relatie met Omgevingswet

Middag

Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek

 • Basisbegrippen ecologie
 • Ecologisch onderzoek
 • Wettelijke eisen aan onderzoek / aanvraag toestemming
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek

Soorten:

 • Quick scan
 • Nader onderzoek, protocollen
 • Soortenstandaarden
 • Casus woonwijk en steenuilen
 • Gedragscodes
 • Generieke ontheffing
 • Soortenmanagementplannen
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek

Gebieden:

 • Instandhoudingsdoelen
 • Voortoets
 • Passende beoordeling
 • Programmatische Aanpak  Stikstof (PAS)
 • Casus schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone

 

Dag 2: Verdieping Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming en soortenbescherming

Invulling soortenbescherming

 • Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
 • Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
 • Beschermingsregime andere soorten
 • Provinciale verordeningen
 • Actieve soortenbescherming, programmatische aanpak
 • Doorwerking soortenbescherming in ruimtelijk spoor
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Besluitvorming en rechtsbescherming

Invulling gebiedsbescherming

 • Inleiding
 • Algemene beschermingsmaatregelen
 • Natura 2000-gebieden
  • Aanwijzing Natura 2000-gebieden
  • Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden
  • Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen
  • De vergunningplicht van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming
  • De plantoets onder artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming
  • Wijze van beoordelen van plannen en projecten
 • Bijzondere nationale natuurgebieden, provinciale natuurgebieden en landschappen
 • Besluitvorming en rechtsbescherming

Relatie Wabo en de Wet natuurbescherming

 • Verantwoordelijkheden van aanvrager en bestuursorganen voor gebiedsbescherming
 • Beschermingsregime gebieden onder de Wet natuurbescherming
 • Noodzakelijk ecologisch onderzoek
 • Aanhaken van toestemmingen Wet natuurbescherming
 • Besluitvorming, rechtsbescherming, handhaving

Docenten

 • Luuk Boerema is cursusleider en werkt bij Boerema & van den Brink, juridisch en ecologisch adviseurs natuur en leefomgeving. Als jurist is hij al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn natuurbeschermingsrecht en soortenbeschermingsrecht.
 • Theo Portegijs werkt bij Portegijs Natuur & Ruimte en bij de gemeente Rheden. Hij heeft als adviseur natuurwetgeving  meer dan 15 jaar ervaring met de uitvoering van zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en faunawet.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

In tegenstelling tot onze andere cursusen is er voor deze cursus geen Memotrainer beschikbaar.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.