Update Wabo | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 19 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update Wabo

 • In één dag weer up to date met Wabo
 • Wabo, Invoeringswet Wabo, Bor en Mor
 • Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Belangrijkste praktijkproblemen op een rij
 • Relevante rechterlijke uitspraken


Inleiding

De Wabo is nu al vanaf 2010 in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal.

In het begin bent u gedegen opgeleid om er daarna mee aan de slag te gaan. Even geen cursussen meer, nu eerst er mee leren werken, was het devies. Inmiddels is veel kennis ingedaald en heeft u ervaring opgedaan met hoe het wel en soms ook niet moet.

Er lijkt nu na meer dan 6 jaar een nieuwe fase aan te breken: kennis weer eens bijschaven, witte vlekken oplossen, pijnpunten bespreken, ervaringen uitwisselen, kortom de-puntjes-op-de-i-zetten om zo nog beter te kunnen functioneren als Wabo-vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker.

Ontwikkelingen

Er is inhoudelijk ook veel gebeurd, onder andere:
 • de Wabo, de Invoeringswet Wabo, het Bor en/of het Mor zijn enkele malen gewijzigd;
 • wijzigingen/aanvullingen die verband houden met de reparatie van de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de monumentenzorg;
 • de Omgevingswet die er aan komt;
 • nagenoeg wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak.
Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw dagelijks handelen. Heeft u nog overzicht?


Inhoud en resultaat

Deze cursus is opgezet als een update: bijblijven en bijschaven. Het leren stopt nooit.
U werkt binnen de Wabo, kent de ins-en-outs en u wil nu alles weer even opfrissen met daarbij het accent op de praktijkproblemen die u tegenkomt in uw dagelijkse werk. Dat is het uitgangspunt van de cursus.

De opzet van de update-cursus is in grote lijnen:
 • Recente en toekomstige ontwikkelingen op een rij
 • Belangrijkste praktijkproblemen
 • Relevante jurisprudentie, met gevolgen voor de praktijk
 • Regeling in de Omgevingswet
 • Eigen praktijkvragen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken met de Wabo, Bor en Mor:
 • Vergunningverleners milieu, bouwen, slopen, kappen, monumenten
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving
Zij zijn werkzaam bij gemeenten, milieudiensten/RUD’s, rijksinspecties, provincies, waterschappen, adviesbureaus en advocatuur.

Incompany

Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Programma

Ontwikkelingen

 • Stelsel van de Wabo in ontwikkeling: stand van zaken
 • Overgangsrecht Wabo
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
 • Permanent maken van Crisis- en herstelwet: gevolgen voor Wabo en Wro
 • Modernisering monumentenzorg
 • Revitalisering interbestuurlijk toezicht
 • Lex silencio positivo
 • Afwijken van AMvB ruimte en provinciale verordening ruimte
 • Plattelandswoningen
 • Toepassing bodemenergiesystemen
 • Implementatie RIE
 • Omgevingswet: doorkijk naar regeling

Belangrijkste praktijkproblemen

 • Omgang met vergunningvrije Wabo-activiteiten; rol Bouwbesluit 2012
 • (On-)mogelijkheden ingevolge Wro, Wabo en Chw; wat is beste weg?
 • Betekenis vooroverleg
 • Keuze van de juiste aanvraagmodaliteiten; gevolgen van onhandige keuze
 • Keuze van de juiste voorbereidingsprocedure; gevolgen van verkeerde keuzes
 • Omgang met (weigering) verklaring van geen bedenkingen
 • Strijdig gebruik met bestemmingsplannen van verschillende ouderdom
 • Afstemming tussen vergunningplichtige bouwwerk en melding- of vergunningplichtige inrichting
 • Rol van het begrip belanghebbende
 • Betekenis van de argumentatieve fuik

Relevante jurisprudentie: praktijkgevolgen

 • Begrippen (bouwwerk, strijdig gebruik, e.d.)
 • Vergunningvrij bouwen en - planologisch strijdig gebruik
 • Onlosmakelijke samenhang tussen RO/bouwen (en milieu)
 • Toetsingkader en beoordeling van aanvraag
 • Etc.

Eigen praktijkcases
Deelnemers kunnen eigen praktijkcases indienen, die gezamenlijk besproken worden.


Docent

 • Dr. mr. E. J. de Valk, directeur/eigenaar 'De Valk Omgevingsrecht', Utrecht

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Evaluaties

 • Veel behandeld, brede cursus
 • Docent vertelt begrijpelijk en vlot