Omgevingswet: inhoud en systematiek | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 6 en 13 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 995 ex btw
 • € 1.095 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse cursus

Omgevingswet: inhoud en systematiek


 • In twee dagen grondig inzicht in nieuwe wet               
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten
 • Knelpunten

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk.


Inmiddels zijn de eerste teksten verschenen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.


Doel cursus

Het doel van deze 2-daagse cursus is om u inzicht te bieden in:
 • de systematiek van de nieuwe wet
 • de nieuwe regels en instrumenten
 • de werkelijke uitvoering, namelijk de contouren van de vier uitvoeringsbesluiten
 • de procedures
 • de gevolgen van de wet voor de verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht

Deze uitgebreide cursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper.

 

Andere cursussen

Berghauser Pont Academy heeft een uitgebreid cursuspakket met vervolgcursussen over specifieke thema's of voor doelgroepen, zie verder hier.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties en bedrijven die nu al meer willen weten dan alleen de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet zodat zij in 2018 klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet. Ook kunnen zij met de opgedane kennis nu al meedoen onder de Crisis- en herstelwet.

 

Programma

 

Dag 1

Doelstellingen Omgevingswet

 • Doel en reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Begrippen
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Toekomstige integratie omgevingsrecht
 • Overgangsrecht

Instrumenten

 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Decentrale regels (Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening)
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Omgevingswaarden en instructie(regel)s

 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Instructies
 • Monitoring en informatie
Omgevingsplan
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Werken met open normen en beleidsregels
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan

Gevolgen voor diverse thema’s

 • Natuur
 • Milieu
 • Water
 • Erfgoed
 • Archeologie
 • Ruimtelijke ordening, w.o. de Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Externe veiligheid en BRZO

 

Dag 2

 

Procedures en bevoegdheidsverdeling

 • Inhoud Omgevingsbesluit
 • Belangrijkste wijzigingen en consequenties
 • Bevoegdheidsverdeling
 • Houdbaarheid onderzoeksgegevens
 • Advies en advies met instemming
 • Totstandkomingsprocedures
 • Milieueffectrapportage
 • Beslistermijn
 • Inwerkingtreding besluiten
 • Beroep
 • Aanwijzing vergunningplichtige activiteiten
 • Toezicht en handhaving

Lunch

Overige uitvoerings-AMvB’s: belangrijkste wijzigingen

 • Besluit activiteiten leefomgeving, oude Activiteitenbesluit (Bal)
 • Besluit bouwwerken leefomgeving, oude Bouwbesluit (Bbl)

Ondersteunende instrumenten

 • Gedoogplichten
 • Financiële bepalingen
 • Digitalisering
 • Adviesorganen en adviseurs
 • Bijzondere omstandigheden
 • Experimenteerbepaling

Grondzaken

 • Grondexploitatie/kostenverhaal
 • Schadevergoeding
 • Herverkaveling
 • Onteigening

 

Docenten

 • Sjoerd van den Ende is advocaat bestuursrecht bij //DVLP advocaten en heeft veel ervaring met omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, milieukwesties, subsidies, openbaarheid van bestuur en handhavingszaken. Sjoerd doceert regelmatig en stelt bruikbaarheid van kennis voor de praktijk voorop.
 • Selma van Velsen adviseert over alle (juridische) aangelegenheden binnen het brede omgevingsrecht. Zij is met name gespecialiseerd in ruimtelijke ordeningsrecht, milieurecht, Wabo, Crisis- en herstelwet en bestuurs(proces)recht. Als docent combineert zij praktijk en theorie op een creatieve en inspirerende wijze.

Beiden werken momenteel mee aan de totstandkoming van de Omgevingswet.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

 

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.