Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie? | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 30 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?


 • Hoe bereiken we de energietransitie?
 • Nu al aan de slag met nieuwe Omgevingswet en energiedoelstellingen
 • Omgevingsvisie / Omgevingsplan en energie
 • Praktisch inzicht in het brede plaatje van energietransitie
 • Mogelijke oplossingen en voorbeelden

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Landelijk zijn er doelstellingen vastgesteld. Zo moet in 2020 20% van de totale energiebehoefte duurzaam opgewekt worden. In 2050 moet de energievoorziening nagenoeg CO2-neutraal zijn. De energietransitie stelt ons voor een flinke uitdaging.

 • Hoe zorgen we voor voldoende duurzame energie?
 • Welke aanpassingen in de energie-infrastructuur zijn nodig?
 • Wil de transitie succesvol zijn, dan moeten de energiesector, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken én met de omgeving. Hoe draagt de Omgevingswet hierin bij?
 • Wordt de Omgevingswet een versneller van energietransitie?
 • Welke veranderingen brengt de Omgevingswet voor de besluitvorming over de aanleg en het beheer van energievoorzieningen?

Interessante vragen voor de toekomst. Maar hoe gaan we dit als decentrale overheden praktisch aanpakken?

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe de overheid (in het bijzonder de gemeente, omgevingsdienst en provincie), de energiesector en maatschappelijke organisaties kunnen omgaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving en de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden. Wat kan u op decentraal niveau nu al doen om de energietransitie op gang te krijgen?

Deelnemers krijgen daarbij ook een breed inzicht in wat er komt kijken bij de ruimtelijke opgave van de energietransitie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor:

Medewerkers van (de)centrale overheden:

 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening projectleiders en beleidsadviseurs milieu en energie

Medewerkers van bedrijven:

 • projectontwikkelaars
 • adviesbureaus
 • medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling van (duurzame) energie-initiatieven en energie-infrastructuur. Dit kunnen zijn energie coöperaties, energiebedrijven, netwerkbeheerders, gebiedsontwikkelaars, energieproducenten.

 

Programma

Inleiding

 • Wettelijk kader en beleidskader
 • Omgevingswet en energie
 • Casus ruimtelijke impact van energietransitie

De mogelijkheden van de omgevingsvisie voor de energietransitie

 • Wettelijke vereisten
 • Vastleggen van ambitie in de omgevingsvisie (doelen, richtjaar, etc.)
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten.
 • Maatschappelijk vraagstuk rondom energietransitie in de plannen voor de leefomgeving
 • Inspraak en communicatie

De mogelijkheden van het Omgevingsplan voor de energietransitie

 • Wettelijk kader: instrument Omgevingsplan, voorwaarden, uitnodigingsplanologie, aansluitplicht, energieprestatie, reguleren ondergrond, geluid, bodem, zicht, welke AMvB’s
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in het omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden van energietransitie: ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, bouw van een windpark voor de energievoorziening van een datacenter
 • Inspraak en communicatie: specifieke aspecten bij energie

Concrete initiatieven onder de Omgevingswet

 • Welke stappen moeten worden gezet bij concrete initiatieven?
 • Middelen en bijbehorend wettelijk kader, bevoegd gezag en procedure
  • Zonne-energie
  • Wind
  • Distributienet
  • energieaansluitplichten
  • Maatregelen aan woning
  • Bovengemeentelijk belang (projectbesluit)

Samenwerking partijen

 • (Wettelijke) mogelijkheden
 • Praktijkvoorbeelden, waaronder:
  • Etriplus in Greenport Venlo: Arcadis is mede-aandeelhouder in Etriplus. Etriplus is een energieontwikkelaar in Greenport Venlo die allerlei projecten ontwikkelen op het vlak van reductie, besparing, uitwisseling en hernieuwbare energie.
  • 7 Square Endeavour in Rotterdam: een bewonersinitiatief om een betere  leefbaarheid van het plein te realiseren.

Docenten

mr. Sharon Dikmans, juridisch adviseur Planvorming & Strategie, Arcadis

Sharon Dikmans is juridisch adviseur en projectleider ruimtelijke ordening bij Arcadis. Als juridisch adviseur adviseert zij klanten, veelal in de energiesector, over juridische procedures, ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, inpassingsplannen), vergunningen en haalbaarheidsstudies. Binnen Arcadis maakt zij deel uit van het kernteam over de Omgevingswet en adviseert zij met name de energiesector over de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.

mr. Jinny Moe Soe Let, adviseur regulatory affairs, Eneco

Jinny Moe Soe Let adviseert binnen Eneco over beleid, wet- en regelgeving op het gebied van energie. Specifiek de raakvlakken tussen de regels over de leefomgeving en de energiemarkt hebben haar aandacht. Zij is verantwoordelijk voor de inbreng van Eneco in de Omgevingswet, bijvoorbeeld in stakeholderbijeenkomsten, consultaties en lobby. Jinny heeft ruime ervaring in het omgevingsrecht en het energierecht en werkte eerder bij de Raad van State en de Autoriteit Consument & Markt.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.