Normalisering rechtspositie ambtenaren | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 6 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (excl. BTW)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Normalisering rechtspositie ambtenaren


 • De inhoud en het proces van de wet toegelicht
 • Alles in één dag op een rij
 • De ambtenaar in het arbeidsrecht toegelicht
 • Het systeem nader uitgelegd
 • Procederen na de normalisering
 • Behandelen van concrete casus

Inleiding

De normalisering is een behoorlijk juridische wijziging in het ambtenarenrecht. De inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal (kortweg) tot gevolg hebben dat de ambtenaar in de toekomst een gelijke positie zal hebben als de werknemer in de private sector. De ambtenaar heeft nu een publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling en dat wordt een civiele (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en overheidswerkgever in principe vrijelijk afspraken kunnen maken. Dit vormt een fundamenteel verschil met de huidige situatie. De rechtspositie van de ambtenaar wordt in het vervolg gevonden in af te sluiten cao’s, personeelshandboeken en de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst. Er zijn ook uitzonderingsgroepen aangewezen die dus een publiekrechtelijke aanstelling houden.

De toepassing van het arbeidsrecht na de inwerkingtreding levert de nodige veranderingen op. Dit vraagt een andere aanpak en begrip van de specifieke positie van ambtenaren. Als arbeidsrechtjurist biedt het kansen. Inzicht in de inhoud, de totstandkoming van de wet en het ambtenarenrecht is hiervoor noodzakelijk. Net zoals inzicht in het arbeidsrecht. Wij brengen deze disciplines samen in deze cursus. Tevens wordt er geoefend met cases.

 

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op zowel het (huidige) ambtenarenrecht als op het arbeidsrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat. Deze cursus geeft u de kennis die u nodig heeft voor uw praktijk. U bent na het volgen van de cursus op de hoogte van de inhoud van de wet, de aankomende wijzigen en de toepassing van het arbeidsrecht. Tevens leert u in deze cursus het arbeidsrecht toe te passen.

In deze cursus leert u:

 • de basisbegrippen uit het ambtenarenrecht
 • de wijzigingen na inwerkingtreding van de wet
 • het arbeidsrecht in de publieke sector na de normalisering
 • de toepassing van het arbeidsrecht in de publieke sector

Het arbeidsrecht voor ambtenaren wordt nader belicht. De vraag wat er gaat wijzigen en welke gevolgen dit heeft wordt behandeld. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die dit biedt. Ook de gevolgen na de inwerkingtreding komen aan de orde. En uiteraard zullen ook de actuele ontwikkelingen worden besproken.


Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor advocaten arbeidsrecht/ambtenarenrecht, bedrijfsjuristen/overheidsjuristen en juristen arbeidsrecht en/of ambtenarenrecht. Daarnaast kan de cursus interessant zijn voor medewerkers HRM van de overheid en vakbondsjuristen.


Programma

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 • totstandkoming
 • bespreking van de wetsartikelen
 • bespreking van het overgangsrecht

Het arbeidsrecht

 • de arbeidsovereenkomst
 • het ontslagrecht
 • cao-recht

Capita selecta

 • overgangsperiode
 • integriteit
 • privatisering & outsourcing
 • arbeidsongevallen
 • positie van de overheidswerkgever binnen het arbeidsrecht (denk aan het afsluiten van concurrentie- en relatiebedingen)

Medezeggenschap en de normalisering

 • rol van de ondernemingsraad na inwerkingtreding van de wet
 • rol van het georganiseerd overleg na inwerkingtreding van de wet
 • collectieve arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de positie van de vakbonden

Casussen


Docenten

Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus is als advocaat en mediator verbonden aan De Voort Advocaten │ Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN en de evaluatiewerkgroep WWZ VAAN/VVA.


mr. drs. Els G.M. Huisman is als medezeggenschapsadvocaat verbonden aan De Voort advocaten | Mediators te Tilburg. Zij heeft zich gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht in de (semi) publieke sector alsmede het ambtenarenrecht. Zij is bezig met een promotieonderzoek naar de werking van het primaat van de politiek. Tevens is zij als bestuurslid verbonden aan de Stichting OR-Kracht!


Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en een syllabus met achtergrondmateriaal. Tevens ontvangt u de wetsgeschiedenisbundel.

 

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen.mOverige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen.