Data:
 • Startdag 24 januari 2018
Tijden:
 • Zie omschrijving
Locatie:
 • Amersfoort
Prijs:
 • € 3.295,- excl. btw (zie verder omschrijving)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
7-daagse leergang

Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier


 • 7-daagse leergang met een mix van kennis, kunde en vaardigheden
 • Integriteit en dilemma’s
 • De Gemeentewet in de praktijk
 • Communicatie en participatie
 • Wat is politiek eigenlijk?
 • Politieke besluitvorming
 • Besluitvormingsmodellen
 • Planning en control op de griffie
 • Vernieuwing op de griffie
 • Advisering van raadsleden
 • Wissel kennis uit met uw collega raadadviseurs/plaatsvervangend griffiers
 • De leergang wordt afgesloten met een diner

Aanleiding

Een raadsadviseur is een duizendpoot, moet veel bordjes draaiend houden en een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies en andere overlegplatforms. Hij vervangt de griffier bij diens afwezigheid. Dit alles vraagt veel van de betrokken persoon, in kennis, kunde, vaardigheden en op passende wijze 'stevig in de schoenen staan'.

Inhoud en resultaat

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers. Maar is ook geschikt voor degene die de functie van griffier overwegen, nog niet zo lang griffier zijn óf weer eens een ‘opfriscursus’ kunnen gebruiken.

Inhoud van het programma

Dag 1 Kennismakingsdag
Docenten:
Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer

 • Kennismaking
 • Discussie aan de hand van het meegebrachte door de cursisten
 • Integriteit en dilemma’s

Op de eerste dag maak je uitgebreid kennis met je medecursisten en met de vier docenten. Daarna wordt het programma van de leergang toegelicht en is er gelegenheid om specifieke leerwensen te benoemen.

In de middag bespreken we integriteit en dilemma’s. Bij de griffie werk je immers niet alleen als ambtenaar maar moet je naast je eigen integriteitregels ook weten welke integriteitregels er zijn voor bestuurders. Elke deelnemer wordt gevraagd een voorbeeld uit eigen ervaring mee te nemen. Zo bespreken we:

 • de visie en kennis van het begrip integriteit,
 • de juridische dimensie van dit begrip,
 • bewustwording (en de complexiteit) van een integriteitvraagstuk,
 • hoe je hiermee om kunt gaan,
 • of je zelfstandig een moreel oordeel kunt vellen binnen de gegevens van de politieke arena waarin jij werkzaam bent
 • en wat de valkuilen en risico’s zijn binnen het werkveld.

Opdracht: om iedereen al voor de eerste lesdag te activeren vragen we de cursisten een actueel vraagstuk mee te nemen dat van belang is op de griffie.

Dag 2 Gemeenterecht in de griffiepraktijk
Docent:
Olaf Schuwer
Het werk van de gemeenteraad en daarmee ook van de griffie wordt in formele zin omgrensd door de Gemeentewet, en het daarop gebaseerde Reglement van Orde. Griffie en griffier zijn het (juridisch) kenniscentrum van raad, raadslid en raadsvoorzitter. Dit trekt een zware wissel op betrokkenen. Onjuiste toepassing van een wetsartikel in een concrete vergadersituatie van raad en commissie kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor een vlekkeloos verloop van een raadsvergadering is actuele en praktische kennis van een groot aantal onderdelen van de Gemeentewet onmisbaar. Niet alleen voor de griffier, ook (in niet mindere mate) voor de raadsadviseur. Daarnaast wordt van de griffie verwacht dat raad en raadslid actueel en adequaat juridisch advies krijgen. Denk bij dit alles aan zaken als benoeming en ontslag van een wethouder, de wijze van opleggen en opheffen van geheimhouding, het toewerken naar een raadsbesluit, gebruik maken van de gereedschapskist van raad en raadslid.

Op deze tweede dag:

 • gaan we vanuit herkenbare en actuele praktijksituaties op zoek naar de (Gemeente)wet achter het raadswerk.
gaan we verkennen waar de Gemeentewet “naar de letter” moet worden uitgevoerd, maar aan de andere kant ook waar het Gemeentewettelijke gas een beetje los kan worden gelaten.

Dag 3 Communicatie en participatie
Docent: Dieuwke de Boer

De derde dag staat in het teken van communicatie en participatie. In de ochtend gaan we in op communicatie. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. We kijken gezamenlijk naar de verschillen tussen de communicatie van de raad en de communicatie van het college. Wat kan je zelf communiceren en bereiken met communicatie? Uiteraard kijken we ook naar de wijze waarop de griffie zich presenteert op internet en naar het gebruik van Social Media.

In de middag bespreken we het onderwerp participatie. Participatie wordt een steeds groter onderdeel in de zelfredzame maatschappij. Nu het Sociaal Domein en de Omgevingswet een andere wending geven aan de rol van de gemeente moet ook elke gemeenteraad zich anders opstellen naar de inwoners toe. Maar hoe bereik je dat jouw doelgroep weet wat er speelt en ook daadwerkelijk inspeelt op de plannen van de gemeenteraad en/of het college. Welke mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen kom je tegen binnen de grenzen van de Gemeentewet? En wat heb je hiervoor nodig van het college en de gemeentelijke organisatie? Aan de hand van voorbeelden bespreken we de theorie en mogelijkheden.


Dag 4 Politiek en politieke besluitvorming
Docenten:
Olaf Schuwer en Guda Kager
Tijdens deze vierde dag leggen we de politiek onder het vergrootglas. Wat is politiek eigenlijk? Hoe onderscheid politiek zich van andere maatschappelijke activiteiten? Hoe functioneren raden (staten) en raads- (staten)leden en wat is de norm voor ‘goed’ functioneren? We zullen zien dat macht en invloed een hele belangrijke rol spelen binnen de politiek en gaan onze eigen raad (staten) vanuit die invalshoek nader analyseren.

Elke gemeenteraad (Provinciale Staten) heeft een besluitvormingstraject dat opgezet is vanuit beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)-model. De politieke cultuur maakt dat het besluitvormingsmodel niet hetzelfde is georganiseerd. Maar ook dat het model steeds verandering behoeft. Waarom eigenlijk?

In de middag van deze vierde dag zoomen we in op de verschillende besluitvormingsmodellen en gaan we op zoek naar de sterke en zwakke punten van de verschillende modellen en naar mogelijke oplossingen hiervoor.

 

Dag 5 Planning & Control op de griffie
Docent: Henk Boshove

Gemeenteraad en Provinciale Staten richten zich steeds meer op inhoud en kwaliteit van planning en control. Raad, Staten en vooral Auditcommissies pakken de handschoen nu op. Het belang is voor hen overduidelijk:

 • Ze wensen meer grip op begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening
 • Ze willen beter gefaciliteerd worden bij besluitvorming, eerder geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen en goed leesbare, beknopte stuurinformatie.

Tijdens de vijfde dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten
 • Bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten
 • Actuele ontwikkelingen (algemeen)
 • Ontwikkelingen (specifiek): Adviezen Commissie Depla en Digitalisering
 • Stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en benutten
 • (Door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie
 • Dilemma’s Griffie en concrete suggesties en adviezen
 • Samenwerking met / inzet van Bedrijfsvoering/Concerncontrol
 • Aansturing en inzet Accountant voor Raad/Staten/Auditcommissie

Dag 6 Innovatie op de griffie
Docent: Guda Kager
Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’; een ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Het komen tot iets nieuws, het denken gebeurt voornamelijk in de hersenen. Hoe het denken precies functioneert, hoef je niet te weten om een creatief denker te zijn. Het is een vaardigheid die je kunt leren. En dat staat centraal op deze zesde dag.

Op deze dag gaan we op creatieve wijze een probleem op de griffie oplossen. Het gaat daarbij niet om het uitwisselen van praktijkvoorbeelden, maar om samen te komen tot een nieuwe oplossing. Voorafgaand aan deze dag worden de deelnemers gevraagd om een vraag in te brengen die start met HOE …… of: BEDENK……...

Het wordt hard werken deze dag, dus zorg dat je voldoende uitgerust bent!

Dag 7 Adviseren en coachen + terugblik op de leergang (aansluitend met diner)
Docenten: Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer

Het programma van de zevende en laatste dag van de leergang bestaat uit twee onderdelen. De ochtend staat in het teken van advisering en coaching. We bespreken wat er komt kijken bij de advisering van raadsleden. Advisering is een breed begrip; het kan betrekking hebben op het schrijven van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen. Maar het kan ook betrekking hebben op de werkwijze van raads- of commissieleden in de diverse rollen. We bespreken hoe jij je kunt opstellen als adviseur op en hoe je samen met een raads- of commissielid een goed resultaat kunt bereiken.

De middag staat in het teken van een terugblik op de cursus en de uitreiking van de certificaten. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Docenten

mr. Olaf Schuwer is (zelfstandig gevestigd) specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen.

drs. Guda Kager is afkomstig uit de praktijk van griffie en gemeenteraad. Zij heeft een meerjarige ervaring, zowel in de functie van griffier als in de functie van (praktijk)docent. Daarnaast is zij mediator en Ynnovator. Deze achtergrond, interessesfeer en theoretische en praktische bagage, is een garantie voor een optimaal leerresultaat.

Dieuwke de Boer is jarenlang communicatieadviseur bij de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn geweest. Momenteel werkt zij bij de gemeente Alphen aan den Rijn als algemeen communicatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied raadscommunicatie. Daarnaast was Dieuwke onder meer betrokken bij de interne- en externe communicatie over de herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in 2014.

Henk Boshove RA is (zelfstandig gevestigd) accountant, adviseur op het gebied van bestuurlijke planning & control. Hij is zelf al meer dan 20 jaar werkzaam in de dagelijkse overheidspraktijk als accountant en adviseur op alle drie de niveaus (Raad/Staten/Auditcommissies –  College - Organisatie). Hij fungeert regelmatig als sparringpartner voor griffiers. Hij weet als geen ander wat er speelt bij griffiers, Gemeenteraden en Provinciale Staten op dit gebied.

Henk Boshove

Planning

Dag 1

Woensdag 24 januari 2018 09:30 - 16:30 uur

Dag 2
Woensdag 7 februari 2018 09:30 - 16.30 uur

Dag 3
Woensdag 4 april 2018 09.30 - 16.30 uur

Dag 4
Woensdag 18 april 2018 09.30 - 16.30 uur

Dag 5
Woensdag 16 mei 2018 09.30 - 16.30 uur

Dag 6
Woensdag 30 mei 2018 09.30 - 16.30 uur

Dag 7
Donderdag 21 juni 2018 10.30 - 17.00 uur (met aansluitend diner)


Locatie

De leergang vindt plaats in het Berghotel Amersfoort. Hier kunt u gratis parkeren en het hotel ligt op loopafstand van Amersfoort CS.

Prijs

De prijs voor de leergang bedraagt € 3.295,- (excl. BTW).

Inclusief:
 • Lunchbuffet op alle cursusdagen
 • Onbeperkt koffie/thee/water
 • 3-gangen diner op laatste dag (incl. 2 drankjes)
Exclusief:
 • Overige drankjes

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap en het boek Gemeenterecht in de praktijk.

Professionaliseringsfonds VvG

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.


Studieuren

Voor deze leergang kunt u 42 studie-uren rekenen.