Flexibel en tijdelijk bestemmen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Flexibel en tijdelijk bestemmen


Kansen en uitdagingen

 • Gemeenten vragen om meer flexibiliteit
 • Tijdelijke functies correct regelen
 • Alle instrumenten op een rij
 • Keuzes en afwegingen
 • Rechtszekerheid borgen
 • Ook eigen praktijkcases

Aanleiding

De crisis zorgt voor onzekerheid op de bouwmarkt. Grote geplande projecten gaan niet door, sommige projecten zijn on hold gezet of stagneren en andere projecten worden afgeslankt. In deze continu veranderende omgeving hebben gemeenten behoefte aan meer flexibiliteit om zo adequater op wensen in de markt in te spelen. En als een project dan (nog) niet doorgaat is een andere (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte wenselijk.

De toestroom van asielzoekers zorgt daarnaast voor steeds meer behoefte aan tijdelijke bestemmingen, bijvoorbeeld voor asielzoekercentra, maar ook tijdelijke functiewijziging van kantoren om studenten te huisvesten.

Hiervoor zijn al instrumenten beschikbaar, maar welke pak ik nu wanneer? En hoe doe ik dat in de praktijk?

Dat dit onderwerp leeft blijkt uit de verschillende tranches van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierin wordt o.a. een speciale regeling getroffen voor een aantal lopende projecten.

Inhoud en resultaat

Het bestemmingsplan is nog steeds het belangrijkste instrument. Daarbinnen is flexibiliteit mogelijk, maar ook buiten het plan zijn er diverse mogelijkheden (waaronder het projectafwijkingsbesluit). De keuze hangt af van diverse aspecten:
 • Soort, aard en omvang van het gebied
 • Aard en omvang van het gewenste gebruik
 • Gaat het om tijdelijk gebruik?
 • Zijn er ontwikkelingen die de gemeente wil faciliteren en binnen welke termijn zijn die te verwachten?
 • Zijn er conflicterende ruimteclaims?
 • Eigendomsverhoudingen en rechtsposities van belanghebbenden
 • Hoe zit het met onteigening en planschade?
 • Moet er een exploitatieplan komen?
 • Tegen welke vaste wetgeving en lijnen in de jurisprudentie kun je aanlopen? Met name de rechtszekerheid kan dan een knelpunt zijn. Hoe borg je die?

Verder kunnen vanuit de milieuregelgeving belemmeringen bestaan om te ruim te bestemmen. En hoe zit het met milieueffectrapportage (m.e.r.)? En levert meer flexibiliteit een grotere onderzoekslast op? Hoe beperk je het gebruik zodanig dat er geen extra onderzoek hoeft te worden gedaan met respect voor flexibiliteit? En helpt voorwaardelijk bestemmen?

Boodschap is: flexibel bestemmen kan zeker, maar doe het wel zorgvuldig, anders gaat het besluit onderuit bij de rechter. Deze cursus geeft u hiervoor het juiste gereedschap.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocaten, bedrijfsjuristen en rentmeesters.

Men dient al over basiskennis met betrekking tot bestemmingsplannen te beschikken.

 

Programma

Introductie op de cursus

 • Aanleiding
 • Behoefte aan flexibiliteit neemt toe
 • Steeds meer tijdelijke invulling en gebruik
 • Opzet van de cursus

Uitgangspunten flexibel bestemmen

 • Anders denken: wat willen we niet, in plaats van exact wat wel
 • Faciliteren in plaats van sturen
 • Ruimte geven
 • Tijdelijk of permanent?
 • Welke keuzes maak je?
 • Wat betekent dit voor het onderzoek voor het bestemmingsplan?

Bestemmingsplanvormen

 • Globaal – gedetailleerd
 • Eindplan - uit te werken bestemmingsplan
 • Conserverend/consoliderend - ontwikkkelingsgericht
 • Mengvormen/mengkraanplan

Flexibiliteit binnnenplans

 • Globale / ruime bestemmingsregelingen: bestemmingen , bouw- en gebruiksregels
 • Voorlopige bestemming
 • Nadere eisen
 • Binnenplanse afwijkingsmogelijkheden
 • Uitwerkingsplicht (met binnenplanse anticipatie)
 • Wijzigingsbevoegdheid

Flexibiliteit buitenplans

 • Afwijkingsbevoegheden o.b.v. artikel 2.12 van de Wabo
 • Altijd ruimtelijke onderbouwing / goede ruimtelijke ordening!
 • Kruimelgevallen
 • Projectafwijkingsbesluit (het ‘wabo-projectbesluit’)
 • Tijdelijke omgevingsvergunning (afwijking)

Afwegingen bij flexibel bestemmen

 • Wat voor soort gebied betreft het / aard en omvang van het gebied
 • Aard en omvang van de gewenste ontwikkelingen: zijn er (nieuwe) ontwikkelingen die de gemeente wel of juist niet wil faciliteren en binnen welke termijn zijn ontwikkelingen te verwachten (o.m. ook planhorizon)? Zijn deze ontwikkelingen voldoende uitgekristalliseerd?
 • Bij nieuwe projecten ligt een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan voor de hand.
 • Beleid van de gemeente (beheren, sturen, faciliteren, uitnodigingsplanologie, organische gebiedsontwikkeling)
 • Eigendomsverhoudingen (zelfrealisatie, onteigening, privaatrechtelijke mogelijkheden van de overheid tot sturing? ) en rechtsposities van belanghebbenden (bestaand gebruik, aanwezige rechten en posities, planschade)
 • Zijn er conflicterende ruimteclaims, moet er onteigend worden, moet er een exploitatieplan komen?
 • Hoe is de afstemming met sectoraal beleid?
 • Tegen welke vaste wetgeving en lijnen in de jurisprudentie kun je aanlopen?
 • Hoe omgaan met eigen belangen van ambtenaren en bestuurders?
 • Hoe wordt de rechtszekerheid gegarandeerd? Is altijd een spanningsveld.

Verplicht onderzoek

 • Levert meer flexibiliteit een grotere onderzoekslast op?
 • Uitgaan van de maximale mogelijkheden van een plan
 • Belemmeringen vanuit milieu om ruim te bestemmen
 • Relatie met m.e.r.: hoe pas je m.e.r. strategisch toe?
 • Hoe beperk je gebruik zodanig dat er geen extra onderzoek hoeft te worden gedaan met respect voor flexibiliteit?
 • Helpt voorwaardelijk bestemmen?
 • Thema’s:
  • Buitengebied: natuur, stikstofproblematiek, geur
  • Stedelijk: veel verschillende belangen in een beperkte ruimte (geluid, lucht, EV, etc.), wat te doen met leegstaande (kantoor)gebouwen ?
Praktijkcases
In dit onderdeel worden een aantal praktijkvoorbeelden doorlopen. Ook kunt u uw eigen praktijkcases inbrengen. De meest relevante cases worden geselecteerd. Gezamenlijk met de docenten en de cursisten gaat u hiermee aan de slag.

Toekomst
 • Omgevingswet
 • Instrument omgevingsplan
 • Hoe verder?

Docenten

Renée van Bommel, hoofdjurist bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en daarnaast  lid van de externe hoor- en adviescommissie gemeente Naarden.

Selma van Velsen, docent omgevingsrecht en judisch adviseur omgevingsrecht (www.selmavanvelsen.nl)


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.

Evaluaties

 • Inhoudelijke cursus, diepgaand, goed toe te passen in de praktijk
 • Enthousiaste presentatie en eindelijk eens echt de diepte in!
 • Veel info, gestructureerd, enthousiaste sprekers
 • Zeer enthousiaste docenten waardoor je bij de les bleef!