Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
Training van 3 dagdelen

Bestuurlijke sensitiviteit


Voor omgevingsdiensten en gemeenten

 • Voldoen aan kwaliteitscriteria
 • Intensieve training
 • Praktische insteek
 • Specifiek gericht op de nieuwe werkelijkheid
 • Met terugkommiddag en startopdracht

Aanleiding
De landelijke kwaliteitscriteria binnen het omgevingsrecht worden per 1 januari 2014 wettelijk verankerd in de Wet VTH.
Bestuurlijke sensitiviteit wordt dan een generiek deskundigheidsniveau, waaraan elke medewerker binnen het omgevingsrecht moet voldoen.

Zeker als je nog nooit bij een gemeente, provincie of waterschap hebt gewerkt, omdat je jouw carrière bent gestart binnen een Omgevingsdienst, is de kans groot dat je niet eerder in aanraking bent geweest met politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
En ook als gemeentemedewerker is het goed om dit nog eens helder over het voetlicht te krijgen.

Wat komt er binnenkort op je af?
Dat is heel wat:
 • Veranderende rollen: de Omgevingsdienst wordt steeds meer en breder de adviseur van de gemeente of provincie
 • Hoe pas je jouw advies in, binnen het bredere perspectief van een te nemen besluit
 • Hoe beweeg je je als ambtenaar binnen het nieuwe krachtenveld?
 • Flexibilisering binnen de arbeidsmarkt betekent dat je je moet kunnen bewegen binnen het totale speelveld: wees voorbereid op het werken vanuit een “algemene dienst”
 • Wijzigingen in organisatie waardoor ambtenaren andere taken krijgen en als adviseur moeten gaan optreden
Wij bieden je een training in drie dagdelen om je voor te bereiden op jouw nieuwe rol binnen het bestuurlijk / politieke krachtenveld en zorgen er voor dat jouw kennis en houding op het vereiste kwaliteitsniveau komt!

Doelgroep
Medewerkers bij zowel omgevingsdiensten als gemeenten die in de veranderde werkelijkheid moeten voldoen aan het kwaliteitscriterium bestuurlijke sensitiviteit.
Daarnaast is de cursus ook interessant voor medewerkers bij andere overheden als provincies, waterschappen en rijksdiensten.

Incompany
Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 8 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af. Lees verder hier.Programma


Na je aanmelding ontvang je een leesopdracht. Je maakt dan alvast kennis met de onderwerpen in de training. Met deze voorbereiding vergroten we de netto trainingstijd. Aan het eind van de eerste dag krijg je een opdracht mee om het geleerde in je werk toe te passen. Bij de terugkomdag bespreken we de ervaringen van de deelnemers en scherpen kennis en vaardigheden op basis hiervan verder aan.

Hoe werkt een gemeente
 • Gemeenteraad en college van B&W
 • Taken, rollen en bevoegdheden
 • Jaarlijkse stukken, zoals begroting, jaarrekening, uitvoeringsprogramma’s en managementrapportages
 • Rol van een klantcontactcentrum

Bestuurlijke besluitvorming

 • Beleidscycli
 • Strategische keuzes
 • Hoe (her)ken je het beleid van de opdrachtgevende gemeente?

Het politieke spel

 • De verschillende speelvelden (ambtelijk, politiek, bestuurlijk, maatschappelijk, media)
 • De analyse van de politieke actoren
 • Coalitie en oppositie
 • De politieke verhoudingen in het bestuur van jouw gemeente
 • Maatschappelijke netwerken en de scheiding van ambtenarij en politiek. Met bovendien aandacht voor de “achterkant” van de politiek: hoe komen besluiten tot stand?
 • Bestuurlijke afstemming in collegevergaderingen
 • De rol van de oppositie en het maatschappelijk krachtenveld (belangengroepen)

Rol en positie van omgevingsdienst: de organisatie

 • Adviseur operationeel terrein: hoe adviseer je in de context van de opdrachtgever met behoud van integriteit?
 • Herkennen van jouw rol als adviseur, beleidsondersteuner, accounthouder, etc.
 • Adviseur of gemandateerd beslisser
 • Dienstverleningsovereenkomsten en werkprocessen

Rol als adviseur: als medewerk(st)er

 • Jouw rol als adviserend ambtenaar van een externe organisatie
 • Integratie van jouw advies in dat van de opdrachtgevende gemeente, inclusief het belang van de essentie en de kracht van jouw advies
 • Spanningsveld tussen adviseur, beleidsmaker en politicus
 • Aan tafel bij de bestuurder: adviesvaardigheden; waar liggen de grenzen van het ambtelijk advies en hoe ver reikt jouw politieke antenne?
 • Opdrachten, tegenvragen en de kern van de zaak: bestuurlijke ontzorging binnen het beleid van de opdrachtgevende gemeente; dit is de rol die je als totaal adviseur inneemt, de wethouder omarmt je als het ware, vertrouwt je volledig en vaart blind op jouw kennis en ervaring
 • Vaardigheden (competentie bestuurlijk invoelend vermogen):
  • integriteit
  • onderhandelen
  • conflicthantering
  • beïnvloeding (zonder macht)
  • oefenen adviesvaardigheden (bijv. in stafvergadering)
  • oefenen (advies) gesprek met bestuurder
Media
 • De “gewone” media
 • De invloed van sociale media
 • Wet openbaarheid bestuur
 • Wat te doen bij escalatie?
De training wordt gegeven in drie dagdelen, met als basis een eerste hele dag met daarin ook  enkele rollenspelen binnen de te behandelen onderwerpen. We spelen het bestuurlijke spel met de deelnemers. Bij dit onderdeel zal ook een trainer / politicus deelnemen, die uiteraard stevig zijn of haar positie inneemt!
Het derde dagdeel wordt enkele weken later uitgevoerd en is vooral gericht op de toepassing van hetgeen is geleerd, ook wat betreft vaardigheden.

Ga je mee in de nieuwe wereld van de bestuurlijke sensitiviteit, schrijf je dan in voor deze interactieve training!

Trainers


Jan Boer
Gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Actief binnen de overheid en bij het eigen trainingsbureau. Staat midden in het veld als het gaat om de implementatie van de kwaliteitscriteria en de daaraan verbonden opleidingen.

Theo Kortman

Gedragstrainer met 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij het versterken van hun persoonlijke effectiviteit. Voornamelijk actief in bij overheden in de domeinen sociale zekerheid en handhaving (openbare ruimte en fysieke leefomgeving).