Basiscursus Slopen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse

Basiscursus Slopen


Integraal toepassen van de bouw- en milieuregels

 • Alle regels integraal op een rij
 • Zowel bouwen, milieu als water
 • Bouwbesluit, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, LAP, Waterwet
 • Aandacht voor ketentoezicht
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria

Inleiding

De Wabo onderscheid voor bouwwerken de plan, bouw- , gebruik- en sloopfase. De voorschriften voor het slopen zijn met name afkomstig uit het Bouwbesluit, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit. In het algemeen kan gesteld worden dat er steeds minder met vergunningen gewerkt wordt en dat er meer en meer gebruik gemaakt van algemene regels al of niet in combinatie met de meldplicht.
Daarnaast is ketentoezicht in relatie tot sloop een bijzonder aandachtspunt, mede door de taakverdeling tussen gemeenten en RUD’s.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de regels met betrekking tot slopen vanuit de Woningwet en Bouwbesluit en daarnaast de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit en Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval uitgelegd en toegepast in integrale casuïstiek. Verder komen de relevante regels voor slopen uit bijvoorbeeld het Besluit lozen buiten inrichtingen aan bod.

Na de cursus:
 • heeft de cursist inzicht in de relevante wet/ en regelgeving en kan deze toepassen in praktijksituaties die vaak een integraal karakter hebben;
 • kan de cursist de diverse meldingen afhandelen;
 • kent de cursist de dwarsverbanden tussen de verschillende Wabo-taken  en de taakverdeling daarin.

De cursus gaat alleen globaal in op de regels voor asbest bij slopen. Asbest en sloop is een specialisme (Wabo kwaliteitscriteria) met een specifieke opleiding, de SC570.
Of ga naar deze cursus: Asbest: juridische aspecten, zie hier.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten en RUD’s die belast zijn met werkzaamheden rond slopen, waarin het Bouwbesluit een rol speelt. Dit zijn in de praktijk plantoetsers, vergunningverleners, toezichthouders, administratieve medewerkers bouwen en milieu en juridische ondersteuners.

Programma


Wettelijk kader en uitwerking in cases
 • Wabo
 • Woningwet en Bouwbesluit
 • Wet milieubeheer,  Activiteitenbesluit en hoofdstuk 10 Wm “Afvalstoffen”
 • Waterwet en besluit lozen buiten inrichtingen
 • Natuurwetgeving en relatie tot slopen
 • Bevoegd gezag
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Sloop en Afvalstoffen (bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in Nederland)

 • Kaderrichtlijn afvalstoffen
 • Landelijk Afvalbeheerplan en uitwerking in sectorplannen (o.a. voor bouw- en sloopafval, dakbedekkingen en asbest)

Sloopmeldingen Bouwbesluit en relatie milieutoezicht

 • Vorm, Indieningsvereisten, toetsing
 • Dwarsverbanden met asbestregelgeving
 • Afvalstoffen en de melding
 • Scheiding van afvalstoffen, de voorschriften
 • Waar stopt de bouwregelgeving en begint de milieuregelgeving
 • Vervoeren van afval, administratief en fysiek toezicht
 • Ketentoezicht
 • Informatiesystemen

Relatie Sloop en Basistakenpakket RUD

 • O.a. wat wordt verstaan onder “milieutoezicht” bij sloopactiviteiten

Integraal toezichtsprotocol voor slopen

 • Een praktijkvoorbeeld

Relaties Sloop en Waterwet/besluit lozen buiten inrichtingen

 • Bouw, verbouw en sloop en bescherming oppervlaktewater
 • Het Werkplan als indieningsvereiste bij de meldingen
 • Toezichtsaspecten
 • Taakverdeling gemeenten, provincie, waterbeheerder en RUD.

Afronding met een integrale casus: sloop bij een groot bedrijf.

 

Docent

Erik Mossel
Docent omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal (syllabus, voorbeeldmateriaal en casuïstiek) ontvangt u, indien gewenst, digitaal.

Kwaliteitscriteria

De cursus valt onder Deel B, A1 Generieke deskundigheidsgebieden.
Onderdeel casemanagen en VTH taken sloopregelgeving.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.