Basiscursus Planschade | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 14 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Basiscursus Planschade

Van inleiding tot verdieping

 • In één dag de basisbeginselen én actuele jurisprudentie
 • Wanneer is sprake van planschade?
 • Reikwijdte en omvang Normaal maatschappelijk risico
 • Beoordeling van planschade en schadecomponenten
 • Planschade onder de Omgevingswet
 • Meepraten met de specialisten
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Afbeeldingsresultaat voor nrvt

Inleiding

Wanneer een belanghebbende meent door een planologische wijziging in een planologisch nadeliger situatie te raken, dan kan deze belanghebbende een aanvraag om tegemoetkoming in schade indienen. De planschaderegeling is nu geregeld in artikel 6.1 e.v. in de Wro.
In de cursus staat de beoordeling van planschade centraal: de aanvraag, de planologische vergelijking, de planschadetaxatie en de tegemoetkoming rekening houdend met voorzienbaarheid en de aftrek wegens normaal maatschappelijk risico. Voorts komt de rol van de externe planschadeadviseur aan de orde, de deskundige namens aanvrager en het nut van een second opinion.
De planologische schadecomponenten worden besproken op basis van actuele jurisprudentie.
Ook ruim aandacht voor de planschaderegeling onder de Omgevingswet: omvang normaal maatschappelijk risico (5%) en afdoening door het bestuursorgaan.

De Wro trad op 1 juli 2008 in werking. Een belangrijke wijziging is de introductie van het normaal maatschappelijk risico. Voor alle aanvragen (ingeval van indirecte planschade) geldt nu een korting op het planschadebedrag van in ieder geval 2% van de waarde van hun eigen onroerende zaak. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat voor binnenstedelijke herontwikkeling en inbreidingslocaties al gauw een aftrek van 5% aan de orde is. Hoe beoordeel je de omvang van het normaal maatschappelijk risico? In welke situaties is het normaal maatschappelijk risico groter dan 2%? En wanneer kan het bestuursorgaan zelf afdoen zonder de externe planschadeadviseur in te schakelen? En als er meerdere opvolgende planmaatregelen zijn: moet je de forfaitaire aftrek dan per planmaatregel toepassen of – bij sterke verwevenheid – per project?

Afdoening van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kost gemiddeld zo’n € 10.000,-- per aanvraag volgens inschatting van de minister. De minister wil door toepassing van het normaal maatschappelijk risico de omvang van planschade fors beperken, organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie faciliteren. Het is dus van belang voor overheden, adviseurs, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs en andere betrokkenen om de actuele jurisprudentie en de regeling in de Omgevingswet op hoofdlijnen te kennen.

Voldoende basiskennis over planschade voorkomt onnodige planschadekosten en helpt overheden, adviseurs, makelaars/taxateurs en projectontwikkelaars om slagvaardig om te gaan met planschade en planschaderisico’s.


Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd:

 • Wanneer is er sprake van planschade?
 • Hoe beoordeel je de schade?
 • Hoe bepaal je de waarde(vermindering)?
 • Hoe verhoudt planschade onder de Wro zich tot de regeling onder de Omgevingswet?
 • Hoe voorkom je planschaderisico?
 • Etcetera.
U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor planschade, de procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. U verkent de planschaderegeling in de Omgevingswet. U kunt meepraten met de specialisten. En uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcasus!

Deze basiscursus staat naast de verdiepingscursus Actualiteiten Planschade, zie hier, die juist bestemd is voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving.

Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor:
 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • advocaten en notarissen
 • projectontwikkelaars en bouwers
 • makelaars/taxateur/rentmeesters met planschade in hun praktijk

Programma


Basis planschade

 • Grondslag Wro: artikel 6.1 en verder.
 • Normaal maatschappelijk risico: wanneer 5%?
 • Risicoaanvaarding (voorzienbaarheid van planschade en ‘stilzitten’).
 • Risicoanalyse planschade: nut en noodzaak.
 • Planschade onder de Omgevingswet

Beoordeling planschade

 • Maximale planologische invulling.
 • Meest ongunstige planologische invulling.
 • Planologisch nadeliger situatie? Dan gehouden tot schadeonderzoek.
 • Verrekening van planologische voor- en nadelen.

Schade en schadeomvang

 • Aard van de schade.
 • Vermogensschade en/of inkomensschade.
 • Welke planologische schadecomponenten?
 • Schade die niet is toe te rekenen aan planologische wijziging

Beoordeling planschade

 • Stappenplan beoordeling planschade
 • Koopgedrag willekeurige redelijke denkend en handelend koper per peildatum
 • Taxatiemethoden: referentieprijzen, transactieprijzen, WOZ-waarde
 • Risicoaanvaarding: actief (voorzienbaarheid) en/of passief (te lang niet benutten)
 • Planschade anderszins verzekerd
 • Forfait 2% normaal maatschappelijk risico in Wro versus 5% in Omgevingswet
 • Wettelijke rente en kosten deskundige bijstand
 • Afwenteling planschadekosten

Docent

mr. Tineke ten Have RT is een autoriteit op het gebied van planschade. Zij adviseert overheden op het gebied van planschade en vastgoedwaardering en heeft diverse publicaties over planschade op haar naam staan. Ook is zij hoofdredacteur van Grondzaken in de Praktijk.
Haar curriculum vitae is beschikbaar via www.tenhaveadvies.nl.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Planschade en nadeelcompensatie van Ivo van Heijst en Anneloes Elbers-van der Meer ('t Regthuys).


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen. Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.

Evaluaties

Deze cursus wordt in het algemeen met een 7.8 beoordeeld:
 • "Mevrouw Ten Have is een echte specialist  en kan goed uitleggen"
 • "Prima"
 • "Duidelijke uitleg, goed materiaal"
 • "Erg duidelijke uitleg"
 • "Interactief, veel praktijkvoorbeelden"