Basiscursus Handhaving omgevingsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 16 en 23 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 995 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht


 • Inleiding in het handhavingsrecht
 • Praktische insteek
 • De hoofdlijnen van de handhavingsjurisprudentie
 • Cursusopbouw volgens de procedure die gevolgd dient te worden bij handhavingszaken
 • Ook eigen praktijkcases inbrengen

Inleiding

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om handhaving. Ook krijgt het handhavingsbeleid  een steeds grotere rol in de praktijk. Beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van bouwen, RO of milieu dienen zich steeds vaker bezig te houden met de handhaafbaarheid van nieuw op te stellen regels. Handhaving komt dus steeds vaker om de hoek kijken. Juristen of andere medewerkers die in de dagelijkse praktijk niet rechtstreeks te maken hebben met bestuursrechtelijke handhaving, willen hier graag meer over weten.

Inhoud en resultaat

In deze cursus krijgt u een inleiding in het handhavingsrecht. Eerst wordt begonnen met wat bestuursrechtelijke handhaving eigenlijk precies inhoudt en hoe de bestuursrechtelijke handhaving zich verhoudt tot het strafrecht. Behandeld zal worden in hoeverre de bestuursrechtelijke handhaving zich onderscheidt van de strafrechtelijke (en privaatrechtelijke) aanpak.
Het programma is opgebouwd aan de hand van de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen.

In de cursus zullen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 • wat is bestuursrechtelijke handhaving precies?
 • waar vind ik wat ten aanzien van handhaving?
 • bij de gemeente (of een ander bestuursorgaan) komt een handhavingsverzoek binnen, welke praktische stappen moet ik nu zetten?
 • wanneer zet ik nu welk instrument (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete) in?
 • wat zijn de hoofdlijnen in de jurisprudentie t.a.v. bestuursrechtelijke handhaving?
 • welke ontwikkelingen komen er nog aan?
Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van basiskennis op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Er wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de juridische aspecten van handhaving van het omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Hierbij zal veel gewerkt worden met praktijkvoorbeelden.

Het is een praktische cursus voor starters op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving of medewerkers die werkzaam zijn op andere aspecten van het omgevingsrecht en die ingeleid willen worden in de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers, advocaten, planologen, administratief-juridisch medewerkers die niet dagelijks met handhaving te maken hebben, maar hier wel graag meer van af willen weten of starten in dit vakgebied. Zij zijn werkzaam bij overheden (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, ministeries), advocatenkantoren, adviesbureaus of bij rechtsbijstandsverzekeraars.

 

Programma

Introductie

 • Doel en opbouw van de cursus
 • Wat is bestuursrechtelijke handhaving en wat is hier het doel van?
 • Hoe verhoudt de bestuursrechtelijke handhaving zich tot het strafrecht? (o.a. “ne bis in idem”-beginsel)
 • Wanneer is privaatrechtelijke handhaving mogelijk?
 • Waarom is bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk?
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Wie is bevoegd om handhavend op te treden?

Wanneer kan een bevoegd bestuursorgaan handhavend optreden?

 • Wanneer beschikt een bestuursorgaan over de bevoegdheid om handhavend op te treden?
 • Wat is een overtreding?
 • Wie controleert of sprake is van een overtreding?
 • Verzoek om handhaving (kwalificatie + beslistermijn)

Wie is de overtreder?

 • Aan wie moet een handhavingsbesluit worden gericht?
 • Wat moet ik doen als er meerdere overtreders in het geding zijn?
 • Wanneer heeft een overtreder het in zijn macht om een overtreding te beëindigen?

Is een bevoegd bestuursorgaan verplicht om op te treden tegen een overtreding?

 • Beginselplicht tot handhaving: hoofdlijnen
 • Belangen die voor handhaving kunnen pleiten
 • Belangen die tegen handhaving kunnen pleiten

Wat is gedogen?

 • Wanneer kan een overtreding worden gedoogd?
De handhavingsprocedure
 • Wat is het zogenoemde “driestappenplan” bij handhaving (waarschuwing, vooraankondiging, besluit)?
 • Wanneer moeten belanghebbenden o.g.v. art. 4:8 Awb worden gehoord?
 • Waaraan moet een handhavingsbesluit voldoen?

Wanneer kies ik voor welk instrument?

 • Bestuursdwang, dwangsom of bestuurlijke boete?

De last onder bestuursdwang

 • Definitie
 • Aard en inhoud last onder bestuursdwang in hoofdlijnen
 • Hoe wordt een bestuursdwangbesluit ten uitvoer gelegd?
 • Welke bevoegdheden hebben toezichthouders bij het toepassen bestuursdwang?

De last onder dwangsom

 • Aard en inhoud last onder dwangsom in hoofdlijnen
 • Wat is een last onder dwangsom?
 • Hoe dient een last onder dwangsom er uit te zien?
 • Hoe lang dient een begunstigingstermijn te zijn bij een last onder dwangsom?
 • Wanneer moet ik kostenverhaal aanzeggen bij een last onder dwangsom?
 • Ik leg een dwangsom op, maar wat voor bedragen moet ik hieraan verbinden?
 • De termijn voor het ongedaan maken van de overtreding is verstreken en de overtreding duurt nog steeds voort, wat moet ik nu doen?

Ten uitvoer leggen last onder dwangsom/last onder bestuursdwang

 • Heeft de overtreder een vergunning nodig om het handhavingsbesluit uit te (laten) voeren?

Het instrument bestuurlijke boete

 • Wat is een bestuurlijke boete?
 • Wanneer kan ik een dergelijke boete opleggen?

Handhavingsbeleid

 • Wanneer moet een bestuursorgaan handhavingsbeleid opstellen?
 • Wat moet er in geregeld worden?

Bezwaar en beroep

 • Zijn er bijzonderheden in de bezwaarprocedure bij handhavingszaken?

Door de hele cursus: bespreking voorbeelden uit de praktijk


Docenten

Michael Graafhuis is de cursusleider. Hij houdt zich als juridisch adviseur vrijwel uitsluitend bezig met het adviseren en procederen op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht. Gedurende zijn loopbaan bij Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht heeft hij verschillende Limburgse gemeentes geadviseerd over de meest uitlopende onderwerpen met betrekking tot handhaving. Momenteel is Michael werkzaam bij de gemeente Sittard-Geleen. Daar adviseert hij over de handhaving van APV-, RO-, bouw- en milieuzaken. Daarnaast houdt hij zich bezig met de bestuursrechtelijke handhaving van de Opiumwet en adviseert hij meerdere gemeenten over de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen en het wegwerken van achterstanden in handhavingszaken. In zijn werk streeft Michael altijd naar een doelgerichte, praktische en creatieve aanpak.

Yuval Schönfeld is de co-docent. Hij is als jurist verbonden aan Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht. In zijn praktijk bij Tonnaer heeft Yuval adviezen opgesteld over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het omgevingsrecht. Ook het handhavingsrecht heeft zijn interesse. Zo heeft hij meerdere publicaties geschreven in vakbladen die zien op dit onderwerp (o.a. een annotatie in de Gemeentestem, Gst. 2015/108, over kortdurende en incidentele evenementen in strijd met het bestemmingsplan en over wanneer concreet zicht op legalisering aan de orde is). In 2014 is zijn artikel “Is het uitvoering geven aan een handhavingsbesluit vergunningplichtig?” in het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht verschenen. Praktijkervaring met handhaving heeft Yuval opgedaan door o.a. zijn detacheringen bij team handhaving van de gemeente Sittard-Geleen en de afdelingen Milieu en Duurzame Ontwikkeling en Provinciale Wegen van de provincie Limburg.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 10 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


In samenwerking met:Evaluaties:

 • Veel informatie. Veel kennis en ervaring bij sprekers. Veel ruimte voor interactie
 • Zeer waardevolle cursus!