Basiscursus Awb en omgevingsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
1-daagse

Basiscursus Awb en omgevingsrecht


 • Basisbeginselen algemeen bestuursrecht
 • In relatie tot het omgevingsrecht
 • Kernbegrippen
 • Primaire besluitvorming
 • Voor de niet-jurist

Inleiding
Het algemeen bestuursrecht wordt steeds belangrijker. Veel procedures uit andere wetgeving worden nu opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet ontwikkelt zich dan ook continu. Een paar keer per jaar zijn er wijzigingen en aanvullingen (net weer nadeelcompensatie en eerder relativiteitsvereiste). In het omgevingsrecht kun je niet meer zonder de Awb. Er wordt continu naar verwezen, want de relaties zijn legio.

Het is dus van belang om voldoende kennis te hebben van het algemeen bestuursrecht en daarmee dus van de Awb om te functioneren in het omgevingsrecht. Dan gaat het om vragen als:

 • Wie is belanghebbende?
 • W at is een besluit?
 • Welke voorbereidingsprocedures zijn er?
 • Welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur en normen zijn daarbij relevant?
 • Wat behelst de bestuursrechtelijke handhaving?
 • Hoe kan bezwaar worden gemaakt?
 • Bij welke rechter(s) kan beroep worden ingesteld?

Inhoud en resultaat
Deze cursus brengt u de basisbeginselen van de Awb bij. Daarbij ligt het accent op de praktische toepassing van het bestuursrecht in het omgevingsrecht. Aan de orde komen doel, systematiek, kernbegrippen, primaire besluitvorming, handhaving, rechtsbescherming en klachten.

Deze basiscursus staat naast twee andere cursussen van Berghauser Pont Academy:

Doelgroep
Vergunningverleners, handhavers en (beleids)medewerkers met een niet-juridische achtergrond die op de een of andere manier in aanraking komen met de Awb in relatie tot omgevingsrecht.

Zij zijn werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.Programma


Dagdeel 1

Algemeen
 • Doel en opzet Awb
 • Gelaagde structuur
 • Systematiek: verhouding tot andere wetten
 • Relatie met privaatrecht (summier)

Kernbegrippen

 • Begrip bestuursorgaan (van gemeente)
  • Mandaat, delegatie, attributie
 • Begrip belanghebbenden (direct- en derde-belanghebbenden)
 • Begrip besluit (beschikking, beleidsregel)
 • Begrip aanvraag

Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking

 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheid, vertrouwensbeginsel e.d.)
  • Toezeggingen
 • Belangenafweging
 • Advisering
 • Aanvraag (vereisten, ontvankelijkheidtoetsing)


Dagdeel 2

Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking (vervolg)

 • Voorbereidingsprocedures (eenvoudig en openbaar)
 • Beslistermijnen
 • Rechtsgevolgen van niet-tijdig beslissen
  • Wet dwangsom
  • Beschikking van rechtswege
 • Bekendmaking en mededeling
 • Motivering

Bestuursrechtelijke handhaving

 • Algemeen
  • Overtreding
  • Overtreder
 • Toezicht op de naleving
  • Toezichthouder
  • Toezichthoudende bevoegdheden
  • Evenredigheid
 • Sanctionering
  • Last onder dwangsom
  • Last onder bestuursdwang
  • Intrekking bij wijze van sanctie
  • Korting op uitkering bij wijze van sanctie
  • Gedogen

Rechtsbescherming

 • Bezwaar
 • Beroep
 • Hoger beroep
 • Voorlopige voorziening

Klachten

 • Interne klachtenprocedure
 • Nationale Ombudsman


Docent


Dr.mr. E.J. (Evert) de Valk publiceert regelmatig over de Algemene wet bestuursrecht en geeft vele cursussen op dit gebied. Hij is ruim 20 jaar actief lid van de redactie en bewerker van de edities 'Cremers Milieurecht' en als auteur verbonden aan 'Lexplicatie', cluster Wabo.